1GKKRNED9GJ1…

Gmc

Acadia

1GKKRNED9GJ100789; 1GKKRNED9GJ111453 | 1GKKRNED9GJ147594 | 1GKKRNED9GJ122159 | 1GKKRNED9GJ120640 | 1GKKRNED9GJ196424; 1GKKRNED9GJ192146 | 1GKKRNED9GJ144436 | 1GKKRNED9GJ153234; 1GKKRNED9GJ160619 | 1GKKRNED9GJ151192

1GKKRNED9GJ155615 | 1GKKRNED9GJ179090 | 1GKKRNED9GJ120198 | 1GKKRNED9GJ105877; 1GKKRNED9GJ129743; 1GKKRNED9GJ117950

1GKKRNED9GJ159776 | 1GKKRNED9GJ141908 | 1GKKRNED9GJ169188 | 1GKKRNED9GJ191644 | 1GKKRNED9GJ154366 | 1GKKRNED9GJ176495; 1GKKRNED9GJ173175 | 1GKKRNED9GJ116538 | 1GKKRNED9GJ176898 | 1GKKRNED9GJ197878 | 1GKKRNED9GJ141701 | 1GKKRNED9GJ166825 | 1GKKRNED9GJ146042

1GKKRNED9GJ115955; 1GKKRNED9GJ146445; 1GKKRNED9GJ149765 | 1GKKRNED9GJ186069

1GKKRNED9GJ199727; 1GKKRNED9GJ124493 | 1GKKRNED9GJ107189 | 1GKKRNED9GJ120282 | 1GKKRNED9GJ102509 | 1GKKRNED9GJ197475 | 1GKKRNED9GJ110559 | 1GKKRNED9GJ101490; 1GKKRNED9GJ131539 | 1GKKRNED9GJ100517 | 1GKKRNED9GJ140595; 1GKKRNED9GJ105989 | 1GKKRNED9GJ198223 | 1GKKRNED9GJ118015; 1GKKRNED9GJ195144 | 1GKKRNED9GJ114921; 1GKKRNED9GJ199274 | 1GKKRNED9GJ192809 | 1GKKRNED9GJ196407 | 1GKKRNED9GJ160992; 1GKKRNED9GJ168817 | 1GKKRNED9GJ160670 | 1GKKRNED9GJ175556; 1GKKRNED9GJ130875 | 1GKKRNED9GJ126244 | 1GKKRNED9GJ185519; 1GKKRNED9GJ152696 | 1GKKRNED9GJ151516; 1GKKRNED9GJ182779; 1GKKRNED9GJ134585 | 1GKKRNED9GJ174231 | 1GKKRNED9GJ187299; 1GKKRNED9GJ170230 | 1GKKRNED9GJ151323; 1GKKRNED9GJ157509; 1GKKRNED9GJ175248 | 1GKKRNED9GJ188341 | 1GKKRNED9GJ140161 | 1GKKRNED9GJ113803 | 1GKKRNED9GJ103126; 1GKKRNED9GJ116085 | 1GKKRNED9GJ196956; 1GKKRNED9GJ106687; 1GKKRNED9GJ106334; 1GKKRNED9GJ131394 | 1GKKRNED9GJ173127 | 1GKKRNED9GJ191773; 1GKKRNED9GJ108276 | 1GKKRNED9GJ198724 | 1GKKRNED9GJ144744; 1GKKRNED9GJ111551 | 1GKKRNED9GJ170356 | 1GKKRNED9GJ113851 | 1GKKRNED9GJ125661 | 1GKKRNED9GJ170700 | 1GKKRNED9GJ108763 | 1GKKRNED9GJ120329; 1GKKRNED9GJ164699; 1GKKRNED9GJ131895 | 1GKKRNED9GJ126180; 1GKKRNED9GJ135025

1GKKRNED9GJ112747 | 1GKKRNED9GJ186265 | 1GKKRNED9GJ168039; 1GKKRNED9GJ190784 | 1GKKRNED9GJ129435 | 1GKKRNED9GJ199808

1GKKRNED9GJ180532 | 1GKKRNED9GJ186847; 1GKKRNED9GJ127149; 1GKKRNED9GJ173581 | 1GKKRNED9GJ102977 | 1GKKRNED9GJ151354 | 1GKKRNED9GJ122792 | 1GKKRNED9GJ130374 | 1GKKRNED9GJ136207; 1GKKRNED9GJ139253 | 1GKKRNED9GJ148051; 1GKKRNED9GJ109282; 1GKKRNED9GJ105474 | 1GKKRNED9GJ143366 | 1GKKRNED9GJ147501 | 1GKKRNED9GJ140435; 1GKKRNED9GJ114112; 1GKKRNED9GJ169868 | 1GKKRNED9GJ198089 | 1GKKRNED9GJ182829; 1GKKRNED9GJ124932 | 1GKKRNED9GJ172219; 1GKKRNED9GJ152634; 1GKKRNED9GJ138927 | 1GKKRNED9GJ100243; 1GKKRNED9GJ162628 | 1GKKRNED9GJ121366; 1GKKRNED9GJ137227 | 1GKKRNED9GJ169904 | 1GKKRNED9GJ117804 | 1GKKRNED9GJ125417; 1GKKRNED9GJ192535 | 1GKKRNED9GJ150107 | 1GKKRNED9GJ113560 | 1GKKRNED9GJ138720 | 1GKKRNED9GJ114241 | 1GKKRNED9GJ158918; 1GKKRNED9GJ172513; 1GKKRNED9GJ133517

1GKKRNED9GJ158692 | 1GKKRNED9GJ127622; 1GKKRNED9GJ139012 | 1GKKRNED9GJ178621; 1GKKRNED9GJ119763 | 1GKKRNED9GJ132772 | 1GKKRNED9GJ128656

1GKKRNED9GJ129483 | 1GKKRNED9GJ142590 | 1GKKRNED9GJ109489 | 1GKKRNED9GJ172429 | 1GKKRNED9GJ118094; 1GKKRNED9GJ108794 | 1GKKRNED9GJ169594 | 1GKKRNED9GJ126065; 1GKKRNED9GJ121738 | 1GKKRNED9GJ167991; 1GKKRNED9GJ184046 | 1GKKRNED9GJ185097 | 1GKKRNED9GJ188646

1GKKRNED9GJ126552 | 1GKKRNED9GJ182698

1GKKRNED9GJ132447 | 1GKKRNED9GJ188484 | 1GKKRNED9GJ134182; 1GKKRNED9GJ164041 | 1GKKRNED9GJ190851 | 1GKKRNED9GJ101022; 1GKKRNED9GJ145960 | 1GKKRNED9GJ150432 | 1GKKRNED9GJ102154 | 1GKKRNED9GJ116524 | 1GKKRNED9GJ119312 | 1GKKRNED9GJ195175 | 1GKKRNED9GJ172382 | 1GKKRNED9GJ158899 | 1GKKRNED9GJ105930 | 1GKKRNED9GJ187707

1GKKRNED9GJ127104 | 1GKKRNED9GJ126843 | 1GKKRNED9GJ116877 | 1GKKRNED9GJ107340 | 1GKKRNED9GJ176447 | 1GKKRNED9GJ159681 | 1GKKRNED9GJ118533 | 1GKKRNED9GJ195872 | 1GKKRNED9GJ105023 | 1GKKRNED9GJ106737; 1GKKRNED9GJ150785 | 1GKKRNED9GJ166209; 1GKKRNED9GJ165738; 1GKKRNED9GJ141309 | 1GKKRNED9GJ134571 | 1GKKRNED9GJ111484 | 1GKKRNED9GJ172060 | 1GKKRNED9GJ154979; 1GKKRNED9GJ117219 | 1GKKRNED9GJ100937; 1GKKRNED9GJ161026 | 1GKKRNED9GJ117155; 1GKKRNED9GJ177968 | 1GKKRNED9GJ152133 | 1GKKRNED9GJ131086 | 1GKKRNED9GJ179509 | 1GKKRNED9GJ122503 | 1GKKRNED9GJ150477; 1GKKRNED9GJ105927 | 1GKKRNED9GJ106236 | 1GKKRNED9GJ126020; 1GKKRNED9GJ115079 | 1GKKRNED9GJ148390 | 1GKKRNED9GJ118919

1GKKRNED9GJ100596

1GKKRNED9GJ114742; 1GKKRNED9GJ111436 | 1GKKRNED9GJ127491; 1GKKRNED9GJ174441 | 1GKKRNED9GJ183415

1GKKRNED9GJ142475 | 1GKKRNED9GJ112733 | 1GKKRNED9GJ187478 | 1GKKRNED9GJ133176 | 1GKKRNED9GJ163178 | 1GKKRNED9GJ116278; 1GKKRNED9GJ123523 | 1GKKRNED9GJ193720; 1GKKRNED9GJ181695; 1GKKRNED9GJ166873; 1GKKRNED9GJ153217 | 1GKKRNED9GJ152097; 1GKKRNED9GJ178053 | 1GKKRNED9GJ158398 | 1GKKRNED9GJ150057 | 1GKKRNED9GJ175864; 1GKKRNED9GJ122050 | 1GKKRNED9GJ194687 | 1GKKRNED9GJ168607; 1GKKRNED9GJ157459 | 1GKKRNED9GJ132237 | 1GKKRNED9GJ132769 | 1GKKRNED9GJ172088 | 1GKKRNED9GJ188422 | 1GKKRNED9GJ131069 | 1GKKRNED9GJ151936 | 1GKKRNED9GJ124428; 1GKKRNED9GJ194933; 1GKKRNED9GJ121822 | 1GKKRNED9GJ110609 | 1GKKRNED9GJ182622; 1GKKRNED9GJ182569; 1GKKRNED9GJ195726 | 1GKKRNED9GJ172544; 1GKKRNED9GJ108018 | 1GKKRNED9GJ197119; 1GKKRNED9GJ145568 | 1GKKRNED9GJ110593 | 1GKKRNED9GJ198657 | 1GKKRNED9GJ101666 | 1GKKRNED9GJ118855; 1GKKRNED9GJ169658; 1GKKRNED9GJ120749; 1GKKRNED9GJ118600 | 1GKKRNED9GJ161088 | 1GKKRNED9GJ173418; 1GKKRNED9GJ176853; 1GKKRNED9GJ172415; 1GKKRNED9GJ193748 | 1GKKRNED9GJ131833; 1GKKRNED9GJ111579; 1GKKRNED9GJ126664; 1GKKRNED9GJ180675; 1GKKRNED9GJ167408 | 1GKKRNED9GJ115454 | 1GKKRNED9GJ167859; 1GKKRNED9GJ127412 | 1GKKRNED9GJ136224

1GKKRNED9GJ118760

1GKKRNED9GJ102381; 1GKKRNED9GJ196469 | 1GKKRNED9GJ147918 | 1GKKRNED9GJ119293 | 1GKKRNED9GJ133534; 1GKKRNED9GJ107063; 1GKKRNED9GJ133100 | 1GKKRNED9GJ107029; 1GKKRNED9GJ171023; 1GKKRNED9GJ174200 | 1GKKRNED9GJ173757; 1GKKRNED9GJ164671; 1GKKRNED9GJ198402; 1GKKRNED9GJ120993 | 1GKKRNED9GJ192793; 1GKKRNED9GJ199937 | 1GKKRNED9GJ128026 | 1GKKRNED9GJ158353; 1GKKRNED9GJ144050; 1GKKRNED9GJ141584; 1GKKRNED9GJ196567; 1GKKRNED9GJ175363; 1GKKRNED9GJ155503; 1GKKRNED9GJ181812; 1GKKRNED9GJ114756; 1GKKRNED9GJ126518; 1GKKRNED9GJ158708 | 1GKKRNED9GJ186198 | 1GKKRNED9GJ109640 | 1GKKRNED9GJ134246; 1GKKRNED9GJ101411

1GKKRNED9GJ168493 | 1GKKRNED9GJ148552 | 1GKKRNED9GJ169045; 1GKKRNED9GJ175430; 1GKKRNED9GJ193569 | 1GKKRNED9GJ159941 | 1GKKRNED9GJ112067; 1GKKRNED9GJ131900 | 1GKKRNED9GJ116930 | 1GKKRNED9GJ172818

1GKKRNED9GJ152018; 1GKKRNED9GJ178313 | 1GKKRNED9GJ151578 | 1GKKRNED9GJ138975 | 1GKKRNED9GJ157025; 1GKKRNED9GJ106561; 1GKKRNED9GJ126891 | 1GKKRNED9GJ119178; 1GKKRNED9GJ161527 | 1GKKRNED9GJ148941 | 1GKKRNED9GJ153122 | 1GKKRNED9GJ104633 | 1GKKRNED9GJ170115

1GKKRNED9GJ187030 | 1GKKRNED9GJ118774 | 1GKKRNED9GJ105054 | 1GKKRNED9GJ151869 | 1GKKRNED9GJ167909; 1GKKRNED9GJ196066 | 1GKKRNED9GJ108052 | 1GKKRNED9GJ140550 | 1GKKRNED9GJ103210 | 1GKKRNED9GJ179431 | 1GKKRNED9GJ119777; 1GKKRNED9GJ125059 | 1GKKRNED9GJ165917; 1GKKRNED9GJ196827 | 1GKKRNED9GJ133453; 1GKKRNED9GJ122100; 1GKKRNED9GJ150995 | 1GKKRNED9GJ198769 | 1GKKRNED9GJ153119 | 1GKKRNED9GJ178098; 1GKKRNED9GJ183804 | 1GKKRNED9GJ178134; 1GKKRNED9GJ106107; 1GKKRNED9GJ180059 | 1GKKRNED9GJ103532; 1GKKRNED9GJ171541

1GKKRNED9GJ154335; 1GKKRNED9GJ154495

1GKKRNED9GJ152178 | 1GKKRNED9GJ153539; 1GKKRNED9GJ154044 | 1GKKRNED9GJ173368 | 1GKKRNED9GJ172141 | 1GKKRNED9GJ189764 | 1GKKRNED9GJ143349; 1GKKRNED9GJ111131; 1GKKRNED9GJ132075 | 1GKKRNED9GJ158157 | 1GKKRNED9GJ169921 | 1GKKRNED9GJ107614 | 1GKKRNED9GJ122663

1GKKRNED9GJ140337 | 1GKKRNED9GJ159017; 1GKKRNED9GJ118449 | 1GKKRNED9GJ146946 | 1GKKRNED9GJ161804; 1GKKRNED9GJ167554; 1GKKRNED9GJ107709 | 1GKKRNED9GJ110108; 1GKKRNED9GJ192681 | 1GKKRNED9GJ107192 | 1GKKRNED9GJ135252 | 1GKKRNED9GJ189943 | 1GKKRNED9GJ187545; 1GKKRNED9GJ147756 | 1GKKRNED9GJ165075; 1GKKRNED9GJ151614; 1GKKRNED9GJ138197; 1GKKRNED9GJ141777 | 1GKKRNED9GJ122646 | 1GKKRNED9GJ179459 | 1GKKRNED9GJ195595; 1GKKRNED9GJ117897 | 1GKKRNED9GJ176691; 1GKKRNED9GJ184886 | 1GKKRNED9GJ174990; 1GKKRNED9GJ132996 | 1GKKRNED9GJ151483; 1GKKRNED9GJ168896 | 1GKKRNED9GJ177792 | 1GKKRNED9GJ129998; 1GKKRNED9GJ110478 | 1GKKRNED9GJ165559 | 1GKKRNED9GJ141388 | 1GKKRNED9GJ199386 | 1GKKRNED9GJ153475 | 1GKKRNED9GJ143688; 1GKKRNED9GJ161463 | 1GKKRNED9GJ141455; 1GKKRNED9GJ118239 | 1GKKRNED9GJ182099 | 1GKKRNED9GJ195614 | 1GKKRNED9GJ167814 | 1GKKRNED9GJ179803; 1GKKRNED9GJ163360 | 1GKKRNED9GJ164993 | 1GKKRNED9GJ163441 | 1GKKRNED9GJ139897; 1GKKRNED9GJ125966; 1GKKRNED9GJ120508 | 1GKKRNED9GJ170731 | 1GKKRNED9GJ136451

1GKKRNED9GJ175427; 1GKKRNED9GJ175007 | 1GKKRNED9GJ192857 | 1GKKRNED9GJ153007 | 1GKKRNED9GJ193166; 1GKKRNED9GJ123425 | 1GKKRNED9GJ123912 | 1GKKRNED9GJ124624 | 1GKKRNED9GJ127135 | 1GKKRNED9GJ160300

1GKKRNED9GJ198528 | 1GKKRNED9GJ180031 | 1GKKRNED9GJ199033

1GKKRNED9GJ188906 | 1GKKRNED9GJ197959; 1GKKRNED9GJ135137 | 1GKKRNED9GJ110173 | 1GKKRNED9GJ146168 | 1GKKRNED9GJ151872 | 1GKKRNED9GJ166338 | 1GKKRNED9GJ187819 | 1GKKRNED9GJ152553 | 1GKKRNED9GJ177551 | 1GKKRNED9GJ182507; 1GKKRNED9GJ147272 | 1GKKRNED9GJ122341 | 1GKKRNED9GJ144890 | 1GKKRNED9GJ118287 | 1GKKRNED9GJ191840; 1GKKRNED9GJ113039 | 1GKKRNED9GJ165528; 1GKKRNED9GJ105572; 1GKKRNED9GJ152617; 1GKKRNED9GJ178876

1GKKRNED9GJ143030 | 1GKKRNED9GJ100985; 1GKKRNED9GJ109458

1GKKRNED9GJ149104; 1GKKRNED9GJ125658 | 1GKKRNED9GJ136353 | 1GKKRNED9GJ119729; 1GKKRNED9GJ187884; 1GKKRNED9GJ139155; 1GKKRNED9GJ118791 | 1GKKRNED9GJ109735; 1GKKRNED9GJ144534; 1GKKRNED9GJ199856 | 1GKKRNED9GJ119861; 1GKKRNED9GJ188386; 1GKKRNED9GJ114191 | 1GKKRNED9GJ190042; 1GKKRNED9GJ152049; 1GKKRNED9GJ166856 | 1GKKRNED9GJ186055 | 1GKKRNED9GJ199601; 1GKKRNED9GJ111159; 1GKKRNED9GJ189568 | 1GKKRNED9GJ185827; 1GKKRNED9GJ176822 | 1GKKRNED9GJ179185 | 1GKKRNED9GJ119441 | 1GKKRNED9GJ197590 | 1GKKRNED9GJ184659 | 1GKKRNED9GJ122839 | 1GKKRNED9GJ183320 | 1GKKRNED9GJ110416 | 1GKKRNED9GJ108133; 1GKKRNED9GJ191689; 1GKKRNED9GJ110898 | 1GKKRNED9GJ166162; 1GKKRNED9GJ143416 | 1GKKRNED9GJ150480 | 1GKKRNED9GJ197668 | 1GKKRNED9GJ130908; 1GKKRNED9GJ139639; 1GKKRNED9GJ113042 | 1GKKRNED9GJ178389 | 1GKKRNED9GJ119195 | 1GKKRNED9GJ104762; 1GKKRNED9GJ128317 | 1GKKRNED9GJ189912 | 1GKKRNED9GJ197394; 1GKKRNED9GJ142508 | 1GKKRNED9GJ195645; 1GKKRNED9GJ155033 | 1GKKRNED9GJ177663 | 1GKKRNED9GJ183429 | 1GKKRNED9GJ128706 | 1GKKRNED9GJ163746 | 1GKKRNED9GJ142329 | 1GKKRNED9GJ167862 | 1GKKRNED9GJ180840 | 1GKKRNED9GJ174049; 1GKKRNED9GJ122811; 1GKKRNED9GJ166758; 1GKKRNED9GJ198030 | 1GKKRNED9GJ104521 | 1GKKRNED9GJ146851

1GKKRNED9GJ170275 | 1GKKRNED9GJ141875 | 1GKKRNED9GJ149099 | 1GKKRNED9GJ152360; 1GKKRNED9GJ190297 | 1GKKRNED9GJ189392 | 1GKKRNED9GJ119519 | 1GKKRNED9GJ121318; 1GKKRNED9GJ129810; 1GKKRNED9GJ172494 | 1GKKRNED9GJ145666; 1GKKRNED9GJ101473 | 1GKKRNED9GJ120248 | 1GKKRNED9GJ108634

1GKKRNED9GJ155002; 1GKKRNED9GJ149460; 1GKKRNED9GJ153590; 1GKKRNED9GJ176917 | 1GKKRNED9GJ180420; 1GKKRNED9GJ150723; 1GKKRNED9GJ196679 | 1GKKRNED9GJ114336 | 1GKKRNED9GJ158143 | 1GKKRNED9GJ131296 | 1GKKRNED9GJ186783 | 1GKKRNED9GJ148986; 1GKKRNED9GJ123070 | 1GKKRNED9GJ104714 | 1GKKRNED9GJ174391 | 1GKKRNED9GJ132027 | 1GKKRNED9GJ168199 | 1GKKRNED9GJ129449; 1GKKRNED9GJ143139 | 1GKKRNED9GJ101201 | 1GKKRNED9GJ147028; 1GKKRNED9GJ188369; 1GKKRNED9GJ191479 | 1GKKRNED9GJ173337

1GKKRNED9GJ100002; 1GKKRNED9GJ145747

1GKKRNED9GJ177517 | 1GKKRNED9GJ182412 | 1GKKRNED9GJ150947; 1GKKRNED9GJ101425 | 1GKKRNED9GJ116670 | 1GKKRNED9GJ115213 | 1GKKRNED9GJ147160; 1GKKRNED9GJ102039; 1GKKRNED9GJ195600; 1GKKRNED9GJ180174 | 1GKKRNED9GJ199775; 1GKKRNED9GJ105412 | 1GKKRNED9GJ149295 | 1GKKRNED9GJ102073; 1GKKRNED9GJ122274 | 1GKKRNED9GJ142766 | 1GKKRNED9GJ179672; 1GKKRNED9GJ104101 | 1GKKRNED9GJ124266 | 1GKKRNED9GJ133694 | 1GKKRNED9GJ152276 | 1GKKRNED9GJ107953 | 1GKKRNED9GJ128334; 1GKKRNED9GJ142816; 1GKKRNED9GJ101442; 1GKKRNED9GJ168574 | 1GKKRNED9GJ121951; 1GKKRNED9GJ134702; 1GKKRNED9GJ158773 | 1GKKRNED9GJ199789

1GKKRNED9GJ165044 | 1GKKRNED9GJ112408; 1GKKRNED9GJ193278 | 1GKKRNED9GJ172110; 1GKKRNED9GJ149698 | 1GKKRNED9GJ176464 | 1GKKRNED9GJ162371; 1GKKRNED9GJ100873 | 1GKKRNED9GJ190106

1GKKRNED9GJ183981; 1GKKRNED9GJ109704; 1GKKRNED9GJ101053 | 1GKKRNED9GJ198531; 1GKKRNED9GJ127944 | 1GKKRNED9GJ140113; 1GKKRNED9GJ189523 | 1GKKRNED9GJ111372 | 1GKKRNED9GJ196410 | 1GKKRNED9GJ174326 | 1GKKRNED9GJ114398 | 1GKKRNED9GJ145750 | 1GKKRNED9GJ199906 | 1GKKRNED9GJ163259 | 1GKKRNED9GJ111095 | 1GKKRNED9GJ197802; 1GKKRNED9GJ163066 | 1GKKRNED9GJ105037 | 1GKKRNED9GJ172320 | 1GKKRNED9GJ148308; 1GKKRNED9GJ185455 | 1GKKRNED9GJ126440 | 1GKKRNED9GJ130973; 1GKKRNED9GJ150303 | 1GKKRNED9GJ168722; 1GKKRNED9GJ146879 | 1GKKRNED9GJ142234; 1GKKRNED9GJ145599; 1GKKRNED9GJ196035 | 1GKKRNED9GJ192938; 1GKKRNED9GJ128219

1GKKRNED9GJ185861; 1GKKRNED9GJ156036

1GKKRNED9GJ155176; 1GKKRNED9GJ103563 | 1GKKRNED9GJ153766 | 1GKKRNED9GJ129841 | 1GKKRNED9GJ131136; 1GKKRNED9GJ172611 | 1GKKRNED9GJ157686 | 1GKKRNED9GJ140127; 1GKKRNED9GJ147711 | 1GKKRNED9GJ180126 | 1GKKRNED9GJ157185 | 1GKKRNED9GJ169269 | 1GKKRNED9GJ185200 | 1GKKRNED9GJ141665; 1GKKRNED9GJ159356

1GKKRNED9GJ176092 | 1GKKRNED9GJ102784 | 1GKKRNED9GJ103319; 1GKKRNED9GJ165027; 1GKKRNED9GJ160149 | 1GKKRNED9GJ103529; 1GKKRNED9GJ143237; 1GKKRNED9GJ162757; 1GKKRNED9GJ171992; 1GKKRNED9GJ122405 | 1GKKRNED9GJ154321; 1GKKRNED9GJ191224; 1GKKRNED9GJ194950; 1GKKRNED9GJ121254; 1GKKRNED9GJ186184 | 1GKKRNED9GJ191823 | 1GKKRNED9GJ197640 | 1GKKRNED9GJ151693 | 1GKKRNED9GJ179638 | 1GKKRNED9GJ131864 | 1GKKRNED9GJ186220 | 1GKKRNED9GJ140094 | 1GKKRNED9GJ113431 | 1GKKRNED9GJ119276 | 1GKKRNED9GJ148664

1GKKRNED9GJ167988 | 1GKKRNED9GJ156442 | 1GKKRNED9GJ154481 | 1GKKRNED9GJ122243 | 1GKKRNED9GJ158644 | 1GKKRNED9GJ150429; 1GKKRNED9GJ196200 | 1GKKRNED9GJ161172 | 1GKKRNED9GJ173340 | 1GKKRNED9GJ155677; 1GKKRNED9GJ171040 | 1GKKRNED9GJ166761; 1GKKRNED9GJ179896 | 1GKKRNED9GJ133033; 1GKKRNED9GJ159227 | 1GKKRNED9GJ165268 | 1GKKRNED9GJ140838 | 1GKKRNED9GJ167327 | 1GKKRNED9GJ171037 | 1GKKRNED9GJ185889 | 1GKKRNED9GJ133422; 1GKKRNED9GJ198111; 1GKKRNED9GJ182586 | 1GKKRNED9GJ162404 | 1GKKRNED9GJ190963 | 1GKKRNED9GJ149457

1GKKRNED9GJ136515; 1GKKRNED9GJ174956; 1GKKRNED9GJ154626 | 1GKKRNED9GJ130942; 1GKKRNED9GJ154058 | 1GKKRNED9GJ158594 | 1GKKRNED9GJ148387 | 1GKKRNED9GJ112425 | 1GKKRNED9GJ157297 | 1GKKRNED9GJ133940 | 1GKKRNED9GJ194799; 1GKKRNED9GJ148065 | 1GKKRNED9GJ123747; 1GKKRNED9GJ173838 | 1GKKRNED9GJ172172 | 1GKKRNED9GJ110299

1GKKRNED9GJ102056; 1GKKRNED9GJ170311 | 1GKKRNED9GJ155954 | 1GKKRNED9GJ140581 | 1GKKRNED9GJ197203 | 1GKKRNED9GJ199582 | 1GKKRNED9GJ178067; 1GKKRNED9GJ174293 | 1GKKRNED9GJ111033 | 1GKKRNED9GJ101408; 1GKKRNED9GJ111842; 1GKKRNED9GJ100968; 1GKKRNED9GJ143917; 1GKKRNED9GJ141357; 1GKKRNED9GJ117978; 1GKKRNED9GJ167134 | 1GKKRNED9GJ118421 | 1GKKRNED9GJ137471 | 1GKKRNED9GJ114708

1GKKRNED9GJ166985; 1GKKRNED9GJ158661 | 1GKKRNED9GJ130486 | 1GKKRNED9GJ129158 | 1GKKRNED9GJ194463; 1GKKRNED9GJ157946 | 1GKKRNED9GJ156201; 1GKKRNED9GJ166131

1GKKRNED9GJ179610 | 1GKKRNED9GJ191269 | 1GKKRNED9GJ169515 | 1GKKRNED9GJ131847

1GKKRNED9GJ102395; 1GKKRNED9GJ164251 | 1GKKRNED9GJ135834 | 1GKKRNED9GJ193359 | 1GKKRNED9GJ114613 | 1GKKRNED9GJ170325 | 1GKKRNED9GJ140189 | 1GKKRNED9GJ180952; 1GKKRNED9GJ198304; 1GKKRNED9GJ168686; 1GKKRNED9GJ128009 | 1GKKRNED9GJ181552 | 1GKKRNED9GJ123800 | 1GKKRNED9GJ156263 | 1GKKRNED9GJ170938; 1GKKRNED9GJ192552; 1GKKRNED9GJ130455; 1GKKRNED9GJ122940; 1GKKRNED9GJ169479 | 1GKKRNED9GJ158868

1GKKRNED9GJ135316 | 1GKKRNED9GJ182474; 1GKKRNED9GJ129855; 1GKKRNED9GJ135350 | 1GKKRNED9GJ168820 | 1GKKRNED9GJ103059; 1GKKRNED9GJ151001 | 1GKKRNED9GJ153914 | 1GKKRNED9GJ164718; 1GKKRNED9GJ196536; 1GKKRNED9GJ113154; 1GKKRNED9GJ116541; 1GKKRNED9GJ144646; 1GKKRNED9GJ192082 | 1GKKRNED9GJ163343; 1GKKRNED9GJ184127 | 1GKKRNED9GJ165514 | 1GKKRNED9GJ146610 | 1GKKRNED9GJ151046; 1GKKRNED9GJ198268 | 1GKKRNED9GJ107225; 1GKKRNED9GJ173953 | 1GKKRNED9GJ128267 | 1GKKRNED9GJ137583 | 1GKKRNED9GJ132223; 1GKKRNED9GJ131993 | 1GKKRNED9GJ177257 | 1GKKRNED9GJ118547 | 1GKKRNED9GJ178148; 1GKKRNED9GJ138247; 1GKKRNED9GJ157381; 1GKKRNED9GJ144596 | 1GKKRNED9GJ189490; 1GKKRNED9GJ158045 | 1GKKRNED9GJ160443 | 1GKKRNED9GJ125515 | 1GKKRNED9GJ122128 | 1GKKRNED9GJ147465 | 1GKKRNED9GJ142380; 1GKKRNED9GJ127250; 1GKKRNED9GJ194883 | 1GKKRNED9GJ139737; 1GKKRNED9GJ187481 | 1GKKRNED9GJ192129 | 1GKKRNED9GJ179218 | 1GKKRNED9GJ103904 | 1GKKRNED9GJ172432; 1GKKRNED9GJ156814 | 1GKKRNED9GJ121996 | 1GKKRNED9GJ108519 | 1GKKRNED9GJ188095; 1GKKRNED9GJ123280 | 1GKKRNED9GJ137616; 1GKKRNED9GJ122551 | 1GKKRNED9GJ138586; 1GKKRNED9GJ148695; 1GKKRNED9GJ132254; 1GKKRNED9GJ139060 | 1GKKRNED9GJ180448 | 1GKKRNED9GJ129984; 1GKKRNED9GJ198450; 1GKKRNED9GJ134666; 1GKKRNED9GJ126356 | 1GKKRNED9GJ108651; 1GKKRNED9GJ128818; 1GKKRNED9GJ114384 | 1GKKRNED9GJ161558 | 1GKKRNED9GJ140404; 1GKKRNED9GJ196861 | 1GKKRNED9GJ197833; 1GKKRNED9GJ100520; 1GKKRNED9GJ106026 | 1GKKRNED9GJ189411; 1GKKRNED9GJ111789 | 1GKKRNED9GJ192731; 1GKKRNED9GJ117673 | 1GKKRNED9GJ145778 | 1GKKRNED9GJ115941; 1GKKRNED9GJ116698; 1GKKRNED9GJ104129; 1GKKRNED9GJ159745

1GKKRNED9GJ138118 | 1GKKRNED9GJ141519

1GKKRNED9GJ141293 | 1GKKRNED9GJ101778; 1GKKRNED9GJ141830; 1GKKRNED9GJ125420 | 1GKKRNED9GJ137499; 1GKKRNED9GJ125014 | 1GKKRNED9GJ138314; 1GKKRNED9GJ170146; 1GKKRNED9GJ165576 | 1GKKRNED9GJ171586 | 1GKKRNED9GJ123246

1GKKRNED9GJ134229 | 1GKKRNED9GJ132884; 1GKKRNED9GJ152987 | 1GKKRNED9GJ116491 | 1GKKRNED9GJ132917 | 1GKKRNED9GJ157350; 1GKKRNED9GJ123389 | 1GKKRNED9GJ196472 | 1GKKRNED9GJ151273; 1GKKRNED9GJ107841; 1GKKRNED9GJ193376 | 1GKKRNED9GJ103191 | 1GKKRNED9GJ125689; 1GKKRNED9GJ184113 | 1GKKRNED9GJ187996; 1GKKRNED9GJ161995 | 1GKKRNED9GJ136997 | 1GKKRNED9GJ163312; 1GKKRNED9GJ139611 | 1GKKRNED9GJ135509 | 1GKKRNED9GJ151063 | 1GKKRNED9GJ129564; 1GKKRNED9GJ133341 | 1GKKRNED9GJ152486 | 1GKKRNED9GJ156778 | 1GKKRNED9GJ146848 | 1GKKRNED9GJ105281 | 1GKKRNED9GJ181891 | 1GKKRNED9GJ161284 | 1GKKRNED9GJ131542 | 1GKKRNED9GJ147420 | 1GKKRNED9GJ175671 | 1GKKRNED9GJ196794; 1GKKRNED9GJ119648; 1GKKRNED9GJ141147 | 1GKKRNED9GJ106981 | 1GKKRNED9GJ173547 | 1GKKRNED9GJ178411; 1GKKRNED9GJ131346 | 1GKKRNED9GJ109007 | 1GKKRNED9GJ173323 | 1GKKRNED9GJ159602; 1GKKRNED9GJ136336; 1GKKRNED9GJ190557 | 1GKKRNED9GJ171796

1GKKRNED9GJ130133 | 1GKKRNED9GJ136918; 1GKKRNED9GJ104907 | 1GKKRNED9GJ170289 | 1GKKRNED9GJ153668; 1GKKRNED9GJ114935 | 1GKKRNED9GJ145909 | 1GKKRNED9GJ134554 | 1GKKRNED9GJ167067; 1GKKRNED9GJ144338 | 1GKKRNED9GJ181793 | 1GKKRNED9GJ162001 | 1GKKRNED9GJ109587 | 1GKKRNED9GJ163715 | 1GKKRNED9GJ101375 | 1GKKRNED9GJ158188 | 1GKKRNED9GJ103420 | 1GKKRNED9GJ120380; 1GKKRNED9GJ117592 | 1GKKRNED9GJ185326 | 1GKKRNED9GJ119360 | 1GKKRNED9GJ179722 | 1GKKRNED9GJ194074

1GKKRNED9GJ179400 | 1GKKRNED9GJ187660 | 1GKKRNED9GJ109170 | 1GKKRNED9GJ190493 | 1GKKRNED9GJ177307; 1GKKRNED9GJ198903 | 1GKKRNED9GJ164377 | 1GKKRNED9GJ118399; 1GKKRNED9GJ190056 | 1GKKRNED9GJ189618

1GKKRNED9GJ136093 | 1GKKRNED9GJ162192 | 1GKKRNED9GJ148566; 1GKKRNED9GJ157638; 1GKKRNED9GJ161561; 1GKKRNED9GJ127393 | 1GKKRNED9GJ185343 | 1GKKRNED9GJ173676 | 1GKKRNED9GJ124607; 1GKKRNED9GJ115633; 1GKKRNED9GJ173080

1GKKRNED9GJ107970; 1GKKRNED9GJ106222; 1GKKRNED9GJ143738 | 1GKKRNED9GJ189098 | 1GKKRNED9GJ138491

1GKKRNED9GJ139110 | 1GKKRNED9GJ185052 | 1GKKRNED9GJ185388

1GKKRNED9GJ112411; 1GKKRNED9GJ179333 | 1GKKRNED9GJ145067; 1GKKRNED9GJ185391 | 1GKKRNED9GJ140015 | 1GKKRNED9GJ160510 | 1GKKRNED9GJ100176 | 1GKKRNED9GJ178778; 1GKKRNED9GJ119357; 1GKKRNED9GJ140029; 1GKKRNED9GJ162905 | 1GKKRNED9GJ165996 | 1GKKRNED9GJ105555 | 1GKKRNED9GJ156652 | 1GKKRNED9GJ178845 | 1GKKRNED9GJ159664

1GKKRNED9GJ164119; 1GKKRNED9GJ125157 | 1GKKRNED9GJ146719 | 1GKKRNED9GJ117091 | 1GKKRNED9GJ119164 | 1GKKRNED9GJ110724 | 1GKKRNED9GJ130147 | 1GKKRNED9GJ163794 | 1GKKRNED9GJ108178 | 1GKKRNED9GJ127846; 1GKKRNED9GJ103160 | 1GKKRNED9GJ108522 | 1GKKRNED9GJ163634 | 1GKKRNED9GJ137714 | 1GKKRNED9GJ156733

1GKKRNED9GJ128141 | 1GKKRNED9GJ121514

1GKKRNED9GJ181471 | 1GKKRNED9GJ155260; 1GKKRNED9GJ132626 | 1GKKRNED9GJ113722 | 1GKKRNED9GJ104616; 1GKKRNED9GJ124798 | 1GKKRNED9GJ174861 | 1GKKRNED9GJ157168 | 1GKKRNED9GJ103675 | 1GKKRNED9GJ179168; 1GKKRNED9GJ176335 | 1GKKRNED9GJ112103; 1GKKRNED9GJ179557; 1GKKRNED9GJ185617 | 1GKKRNED9GJ115776 | 1GKKRNED9GJ189599 | 1GKKRNED9GJ180496; 1GKKRNED9GJ180157; 1GKKRNED9GJ149801; 1GKKRNED9GJ102655 | 1GKKRNED9GJ163620 | 1GKKRNED9GJ167697 | 1GKKRNED9GJ123988 | 1GKKRNED9GJ111274 | 1GKKRNED9GJ156280 | 1GKKRNED9GJ189215 | 1GKKRNED9GJ130522 | 1GKKRNED9GJ114238 | 1GKKRNED9GJ174648 | 1GKKRNED9GJ103806 | 1GKKRNED9GJ197637

1GKKRNED9GJ108732 | 1GKKRNED9GJ141178 | 1GKKRNED9GJ164234 | 1GKKRNED9GJ118306; 1GKKRNED9GJ182331 | 1GKKRNED9GJ152830 | 1GKKRNED9GJ117933; 1GKKRNED9GJ157154 | 1GKKRNED9GJ144033; 1GKKRNED9GJ127314 | 1GKKRNED9GJ123456 | 1GKKRNED9GJ127152 | 1GKKRNED9GJ132805 | 1GKKRNED9GJ164055; 1GKKRNED9GJ105846; 1GKKRNED9GJ126549 | 1GKKRNED9GJ192678 | 1GKKRNED9GJ167683 | 1GKKRNED9GJ187321 | 1GKKRNED9GJ178571 | 1GKKRNED9GJ140645

1GKKRNED9GJ165612; 1GKKRNED9GJ198271; 1GKKRNED9GJ128057 | 1GKKRNED9GJ147630 | 1GKKRNED9GJ164704 | 1GKKRNED9GJ116183; 1GKKRNED9GJ142962; 1GKKRNED9GJ163827 | 1GKKRNED9GJ139804 | 1GKKRNED9GJ112764; 1GKKRNED9GJ111081

1GKKRNED9GJ129368 | 1GKKRNED9GJ184631 | 1GKKRNED9GJ129063 | 1GKKRNED9GJ149992

1GKKRNED9GJ120766; 1GKKRNED9GJ146400 | 1GKKRNED9GJ129080 | 1GKKRNED9GJ140760 | 1GKKRNED9GJ100887

1GKKRNED9GJ131105 | 1GKKRNED9GJ163729; 1GKKRNED9GJ107127 | 1GKKRNED9GJ113946 | 1GKKRNED9GJ192051 | 1GKKRNED9GJ155646 | 1GKKRNED9GJ189926 | 1GKKRNED9GJ152147 | 1GKKRNED9GJ160166 | 1GKKRNED9GJ127961; 1GKKRNED9GJ145571; 1GKKRNED9GJ106804 | 1GKKRNED9GJ141620; 1GKKRNED9GJ123229 | 1GKKRNED9GJ176044 | 1GKKRNED9GJ199193 | 1GKKRNED9GJ163696 | 1GKKRNED9GJ185410 | 1GKKRNED9GJ139320; 1GKKRNED9GJ144386 | 1GKKRNED9GJ116054 | 1GKKRNED9GJ145148; 1GKKRNED9GJ188744 | 1GKKRNED9GJ112599 | 1GKKRNED9GJ121545 | 1GKKRNED9GJ165853; 1GKKRNED9GJ170681 | 1GKKRNED9GJ161253 | 1GKKRNED9GJ104647 | 1GKKRNED9GJ139365 | 1GKKRNED9GJ193930; 1GKKRNED9GJ111100 | 1GKKRNED9GJ106138 | 1GKKRNED9GJ155095 | 1GKKRNED9GJ114255 | 1GKKRNED9GJ137387 | 1GKKRNED9GJ190025

1GKKRNED9GJ179624 | 1GKKRNED9GJ153038; 1GKKRNED9GJ165173 | 1GKKRNED9GJ146378 | 1GKKRNED9GJ188274; 1GKKRNED9GJ102803 | 1GKKRNED9GJ159955 | 1GKKRNED9GJ183124 | 1GKKRNED9GJ139513 | 1GKKRNED9GJ117382; 1GKKRNED9GJ122355 | 1GKKRNED9GJ143495 | 1GKKRNED9GJ180241 | 1GKKRNED9GJ151533; 1GKKRNED9GJ137566; 1GKKRNED9GJ139074 | 1GKKRNED9GJ183849; 1GKKRNED9GJ171183; 1GKKRNED9GJ133503 | 1GKKRNED9GJ169806 | 1GKKRNED9GJ165125 | 1GKKRNED9GJ119505; 1GKKRNED9GJ150236; 1GKKRNED9GJ146929 | 1GKKRNED9GJ150074 | 1GKKRNED9GJ132612

1GKKRNED9GJ194852 | 1GKKRNED9GJ187268 | 1GKKRNED9GJ149149 | 1GKKRNED9GJ115518; 1GKKRNED9GJ196228

1GKKRNED9GJ118502 | 1GKKRNED9GJ140662; 1GKKRNED9GJ123327; 1GKKRNED9GJ196987 | 1GKKRNED9GJ128754 | 1GKKRNED9GJ189506; 1GKKRNED9GJ184676 | 1GKKRNED9GJ141245; 1GKKRNED9GJ161415; 1GKKRNED9GJ177646 | 1GKKRNED9GJ123649 | 1GKKRNED9GJ186945; 1GKKRNED9GJ161477 | 1GKKRNED9GJ177338; 1GKKRNED9GJ159163 | 1GKKRNED9GJ182443 | 1GKKRNED9GJ139866 | 1GKKRNED9GJ182295 | 1GKKRNED9GJ121061 | 1GKKRNED9GJ159826 | 1GKKRNED9GJ195628; 1GKKRNED9GJ199355; 1GKKRNED9GJ164525; 1GKKRNED9GJ156070 | 1GKKRNED9GJ157641 | 1GKKRNED9GJ188629 | 1GKKRNED9GJ139107 | 1GKKRNED9GJ161740 | 1GKKRNED9GJ165433; 1GKKRNED9GJ152231; 1GKKRNED9GJ126874 | 1GKKRNED9GJ174553; 1GKKRNED9GJ157865 | 1GKKRNED9GJ174178 | 1GKKRNED9GJ123344 | 1GKKRNED9GJ130701; 1GKKRNED9GJ151709; 1GKKRNED9GJ140466; 1GKKRNED9GJ154822; 1GKKRNED9GJ103062 | 1GKKRNED9GJ154870; 1GKKRNED9GJ148969; 1GKKRNED9GJ184502; 1GKKRNED9GJ138426 | 1GKKRNED9GJ171913 | 1GKKRNED9GJ180191 | 1GKKRNED9GJ193877 | 1GKKRNED9GJ106303; 1GKKRNED9GJ191014; 1GKKRNED9GJ169062 | 1GKKRNED9GJ142444 | 1GKKRNED9GJ122209 | 1GKKRNED9GJ162712 | 1GKKRNED9GJ155470 | 1GKKRNED9GJ177078 | 1GKKRNED9GJ150673

1GKKRNED9GJ151452 | 1GKKRNED9GJ199887; 1GKKRNED9GJ112537 | 1GKKRNED9GJ183043 | 1GKKRNED9GJ135722; 1GKKRNED9GJ156103; 1GKKRNED9GJ116829; 1GKKRNED9GJ134473 | 1GKKRNED9GJ179865 | 1GKKRNED9GJ153587; 1GKKRNED9GJ193829 | 1GKKRNED9GJ193961 | 1GKKRNED9GJ147806 | 1GKKRNED9GJ176321 | 1GKKRNED9GJ173483; 1GKKRNED9GJ187173; 1GKKRNED9GJ106849 | 1GKKRNED9GJ165819; 1GKKRNED9GJ149975 | 1GKKRNED9GJ184242; 1GKKRNED9GJ174973

1GKKRNED9GJ137681; 1GKKRNED9GJ133310; 1GKKRNED9GJ112585 | 1GKKRNED9GJ179753 | 1GKKRNED9GJ183902 | 1GKKRNED9GJ118340 | 1GKKRNED9GJ195919; 1GKKRNED9GJ114854; 1GKKRNED9GJ155372 | 1GKKRNED9GJ188291 | 1GKKRNED9GJ178456 | 1GKKRNED9GJ145893 | 1GKKRNED9GJ155338 | 1GKKRNED9GJ113283

1GKKRNED9GJ107158 | 1GKKRNED9GJ198805; 1GKKRNED9GJ122453

1GKKRNED9GJ162418 | 1GKKRNED9GJ193894 | 1GKKRNED9GJ181745 | 1GKKRNED9GJ160314; 1GKKRNED9GJ170258 | 1GKKRNED9GJ192423 | 1GKKRNED9GJ172236 | 1GKKRNED9GJ147191; 1GKKRNED9GJ130102; 1GKKRNED9GJ136417 | 1GKKRNED9GJ193958 | 1GKKRNED9GJ114269; 1GKKRNED9GJ107483; 1GKKRNED9GJ176013; 1GKKRNED9GJ171779; 1GKKRNED9GJ172074; 1GKKRNED9GJ125076 | 1GKKRNED9GJ104969 | 1GKKRNED9GJ157591; 1GKKRNED9GJ151581; 1GKKRNED9GJ141259; 1GKKRNED9GJ172964; 1GKKRNED9GJ164430

1GKKRNED9GJ103708 | 1GKKRNED9GJ190266 | 1GKKRNED9GJ111940 | 1GKKRNED9GJ179526 | 1GKKRNED9GJ130763 | 1GKKRNED9GJ104342 | 1GKKRNED9GJ183723 | 1GKKRNED9GJ109783; 1GKKRNED9GJ166520 | 1GKKRNED9GJ145859; 1GKKRNED9GJ107547 | 1GKKRNED9GJ151077 | 1GKKRNED9GJ166470 | 1GKKRNED9GJ195208; 1GKKRNED9GJ177470 | 1GKKRNED9GJ153721 | 1GKKRNED9GJ133002 | 1GKKRNED9GJ179817; 1GKKRNED9GJ172799 | 1GKKRNED9GJ190445; 1GKKRNED9GJ158546 | 1GKKRNED9GJ107354; 1GKKRNED9GJ111713 | 1GKKRNED9GJ111887; 1GKKRNED9GJ108309 | 1GKKRNED9GJ143027 | 1GKKRNED9GJ186914 | 1GKKRNED9GJ139284; 1GKKRNED9GJ105779; 1GKKRNED9GJ116684 | 1GKKRNED9GJ128480; 1GKKRNED9GJ129967 | 1GKKRNED9GJ179462

1GKKRNED9GJ199758 | 1GKKRNED9GJ121884

1GKKRNED9GJ192390 | 1GKKRNED9GJ112246 | 1GKKRNED9GJ139995 | 1GKKRNED9GJ130438 | 1GKKRNED9GJ194253; 1GKKRNED9GJ154416; 1GKKRNED9GJ175654; 1GKKRNED9GJ171460; 1GKKRNED9GJ112750; 1GKKRNED9GJ199680; 1GKKRNED9GJ174732 | 1GKKRNED9GJ120203; 1GKKRNED9GJ135123 | 1GKKRNED9GJ185438; 1GKKRNED9GJ102008 | 1GKKRNED9GJ111565 | 1GKKRNED9GJ160667 | 1GKKRNED9GJ145635; 1GKKRNED9GJ177159; 1GKKRNED9GJ185293 | 1GKKRNED9GJ148759 | 1GKKRNED9GJ194849; 1GKKRNED9GJ127040 | 1GKKRNED9GJ142069; 1GKKRNED9GJ120038; 1GKKRNED9GJ149491; 1GKKRNED9GJ175220

1GKKRNED9GJ134327 | 1GKKRNED9GJ164170

1GKKRNED9GJ198626 | 1GKKRNED9GJ166212 | 1GKKRNED9GJ174651; 1GKKRNED9GJ168221; 1GKKRNED9GJ144565; 1GKKRNED9GJ179297; 1GKKRNED9GJ174116 | 1GKKRNED9GJ184015; 1GKKRNED9GJ166596; 1GKKRNED9GJ130715 | 1GKKRNED9GJ102896 | 1GKKRNED9GJ128933; 1GKKRNED9GJ168414; 1GKKRNED9GJ134411 | 1GKKRNED9GJ119472 | 1GKKRNED9GJ153623 | 1GKKRNED9GJ177923; 1GKKRNED9GJ151919 | 1GKKRNED9GJ137311 | 1GKKRNED9GJ140872; 1GKKRNED9GJ183141; 1GKKRNED9GJ162581 | 1GKKRNED9GJ147188 | 1GKKRNED9GJ101098 | 1GKKRNED9GJ127541; 1GKKRNED9GJ106964 | 1GKKRNED9GJ136269 | 1GKKRNED9GJ153556; 1GKKRNED9GJ160832 | 1GKKRNED9GJ120931 | 1GKKRNED9GJ106088 | 1GKKRNED9GJ186833 | 1GKKRNED9GJ149944; 1GKKRNED9GJ135655 | 1GKKRNED9GJ181566; 1GKKRNED9GJ165402 | 1GKKRNED9GJ111856 | 1GKKRNED9GJ163844 | 1GKKRNED9GJ141052 | 1GKKRNED9GJ121836 | 1GKKRNED9GJ152827 | 1GKKRNED9GJ154352

1GKKRNED9GJ192079 | 1GKKRNED9GJ174309 | 1GKKRNED9GJ169174 | 1GKKRNED9GJ105295; 1GKKRNED9GJ199971; 1GKKRNED9GJ124879

1GKKRNED9GJ161690; 1GKKRNED9GJ130813 | 1GKKRNED9GJ129385 | 1GKKRNED9GJ175055 | 1GKKRNED9GJ103143

1GKKRNED9GJ123361 | 1GKKRNED9GJ192891

1GKKRNED9GJ139270; 1GKKRNED9GJ131511; 1GKKRNED9GJ184497; 1GKKRNED9GJ196875

1GKKRNED9GJ123103 | 1GKKRNED9GJ108505 | 1GKKRNED9GJ146106 | 1GKKRNED9GJ150625 | 1GKKRNED9GJ189831; 1GKKRNED9GJ139186; 1GKKRNED9GJ146039; 1GKKRNED9GJ145876; 1GKKRNED9GJ116801; 1GKKRNED9GJ161981; 1GKKRNED9GJ147899; 1GKKRNED9GJ124218 | 1GKKRNED9GJ165464 | 1GKKRNED9GJ132920 | 1GKKRNED9GJ192485 | 1GKKRNED9GJ132173 | 1GKKRNED9GJ141617 | 1GKKRNED9GJ191529; 1GKKRNED9GJ164623 | 1GKKRNED9GJ149524 | 1GKKRNED9GJ152309 | 1GKKRNED9GJ194768; 1GKKRNED9GJ195824; 1GKKRNED9GJ181924 | 1GKKRNED9GJ134537 | 1GKKRNED9GJ146185 | 1GKKRNED9GJ184869; 1GKKRNED9GJ136062; 1GKKRNED9GJ172124 | 1GKKRNED9GJ159910 | 1GKKRNED9GJ148504; 1GKKRNED9GJ127121; 1GKKRNED9GJ132125 | 1GKKRNED9GJ195080 | 1GKKRNED9GJ181633 | 1GKKRNED9GJ123814 | 1GKKRNED9GJ199968 | 1GKKRNED9GJ172561; 1GKKRNED9GJ161754

1GKKRNED9GJ132464 | 1GKKRNED9GJ128124; 1GKKRNED9GJ132531; 1GKKRNED9GJ129208 | 1GKKRNED9GJ156134

1GKKRNED9GJ161348 | 1GKKRNED9GJ190316 | 1GKKRNED9GJ140869 | 1GKKRNED9GJ144954 | 1GKKRNED9GJ167828 | 1GKKRNED9GJ143870; 1GKKRNED9GJ103868 | 1GKKRNED9GJ188842 | 1GKKRNED9GJ125188

1GKKRNED9GJ115163 | 1GKKRNED9GJ168302; 1GKKRNED9GJ133372 | 1GKKRNED9GJ139883 | 1GKKRNED9GJ176271 | 1GKKRNED9GJ185231 | 1GKKRNED9GJ142573; 1GKKRNED9GJ104017 | 1GKKRNED9GJ193815 | 1GKKRNED9GJ128415; 1GKKRNED9GJ147773 | 1GKKRNED9GJ121335 | 1GKKRNED9GJ168316 | 1GKKRNED9GJ129869; 1GKKRNED9GJ169028 | 1GKKRNED9GJ199288; 1GKKRNED9GJ159339; 1GKKRNED9GJ143528 | 1GKKRNED9GJ129578; 1GKKRNED9GJ129936; 1GKKRNED9GJ187397 | 1GKKRNED9GJ157672 | 1GKKRNED9GJ160426 | 1GKKRNED9GJ113705; 1GKKRNED9GJ195516

1GKKRNED9GJ188548; 1GKKRNED9GJ198495 | 1GKKRNED9GJ154240; 1GKKRNED9GJ104440 | 1GKKRNED9GJ181406; 1GKKRNED9GJ108701; 1GKKRNED9GJ135929 | 1GKKRNED9GJ171412; 1GKKRNED9GJ111162 | 1GKKRNED9GJ144131 | 1GKKRNED9GJ192132 | 1GKKRNED9GJ110626 | 1GKKRNED9GJ173242 | 1GKKRNED9GJ112652 | 1GKKRNED9GJ156831; 1GKKRNED9GJ138667 | 1GKKRNED9GJ145473 | 1GKKRNED9GJ166128 | 1GKKRNED9GJ107497 | 1GKKRNED9GJ196181 | 1GKKRNED9GJ180787; 1GKKRNED9GJ140726; 1GKKRNED9GJ176433 | 1GKKRNED9GJ126261; 1GKKRNED9GJ183916 | 1GKKRNED9GJ165495 | 1GKKRNED9GJ131055 | 1GKKRNED9GJ174567 | 1GKKRNED9GJ163410; 1GKKRNED9GJ177422; 1GKKRNED9GJ182703; 1GKKRNED9GJ151435 | 1GKKRNED9GJ153752 | 1GKKRNED9GJ173841; 1GKKRNED9GJ124834 | 1GKKRNED9GJ138300 | 1GKKRNED9GJ199484 | 1GKKRNED9GJ172270; 1GKKRNED9GJ172785 | 1GKKRNED9GJ187528; 1GKKRNED9GJ120007

1GKKRNED9GJ101456 | 1GKKRNED9GJ166176 | 1GKKRNED9GJ173788 | 1GKKRNED9GJ154559 | 1GKKRNED9GJ125255 | 1GKKRNED9GJ137986 | 1GKKRNED9GJ123831 | 1GKKRNED9GJ164153; 1GKKRNED9GJ139382 | 1GKKRNED9GJ111288; 1GKKRNED9GJ133405 | 1GKKRNED9GJ186931 | 1GKKRNED9GJ126258 | 1GKKRNED9GJ174424 | 1GKKRNED9GJ193507 | 1GKKRNED9GJ155193; 1GKKRNED9GJ134117; 1GKKRNED9GJ177274; 1GKKRNED9GJ117639; 1GKKRNED9GJ181437 | 1GKKRNED9GJ127085

1GKKRNED9GJ114563 | 1GKKRNED9GJ104468; 1GKKRNED9GJ110920; 1GKKRNED9GJ147014 | 1GKKRNED9GJ127703 | 1GKKRNED9GJ134019 | 1GKKRNED9GJ128981 | 1GKKRNED9GJ196522 | 1GKKRNED9GJ176156 | 1GKKRNED9GJ133209 | 1GKKRNED9GJ190798; 1GKKRNED9GJ130729; 1GKKRNED9GJ124204 | 1GKKRNED9GJ122579 | 1GKKRNED9GJ194821 | 1GKKRNED9GJ173497 | 1GKKRNED9GJ149877 | 1GKKRNED9GJ130617 | 1GKKRNED9GJ188727; 1GKKRNED9GJ188968; 1GKKRNED9GJ128463; 1GKKRNED9GJ186637 | 1GKKRNED9GJ156005; 1GKKRNED9GJ189005 | 1GKKRNED9GJ156330 | 1GKKRNED9GJ127071 | 1GKKRNED9GJ178358 | 1GKKRNED9GJ169997; 1GKKRNED9GJ115020 | 1GKKRNED9GJ159230 | 1GKKRNED9GJ131430 | 1GKKRNED9GJ126213 | 1GKKRNED9GJ194964; 1GKKRNED9GJ180885 | 1GKKRNED9GJ189036; 1GKKRNED9GJ193622 | 1GKKRNED9GJ128284; 1GKKRNED9GJ185133 | 1GKKRNED9GJ101621 | 1GKKRNED9GJ148700

1GKKRNED9GJ101523 | 1GKKRNED9GJ146798; 1GKKRNED9GJ127586

1GKKRNED9GJ103966 | 1GKKRNED9GJ137891 | 1GKKRNED9GJ101506 | 1GKKRNED9GJ125191 | 1GKKRNED9GJ145456 | 1GKKRNED9GJ157140 | 1GKKRNED9GJ116362 | 1GKKRNED9GJ102901 | 1GKKRNED9GJ117365 | 1GKKRNED9GJ127278 | 1GKKRNED9GJ175279; 1GKKRNED9GJ116779 | 1GKKRNED9GJ178201; 1GKKRNED9GJ198674 | 1GKKRNED9GJ181549; 1GKKRNED9GJ109217 | 1GKKRNED9GJ164976; 1GKKRNED9GJ124364 | 1GKKRNED9GJ149362; 1GKKRNED9GJ192292 | 1GKKRNED9GJ197105 | 1GKKRNED9GJ197041; 1GKKRNED9GJ162886 | 1GKKRNED9GJ161642 | 1GKKRNED9GJ170583 | 1GKKRNED9GJ107502; 1GKKRNED9GJ197234 | 1GKKRNED9GJ141312

1GKKRNED9GJ158479; 1GKKRNED9GJ130052; 1GKKRNED9GJ154514 | 1GKKRNED9GJ154304 | 1GKKRNED9GJ163603 | 1GKKRNED9GJ188890; 1GKKRNED9GJ144761 | 1GKKRNED9GJ111839; 1GKKRNED9GJ137082; 1GKKRNED9GJ160541 | 1GKKRNED9GJ185228

1GKKRNED9GJ186086 | 1GKKRNED9GJ148437; 1GKKRNED9GJ196990 | 1GKKRNED9GJ154819

1GKKRNED9GJ184953; 1GKKRNED9GJ120251 | 1GKKRNED9GJ153136; 1GKKRNED9GJ128513 | 1GKKRNED9GJ166436 | 1GKKRNED9GJ144047; 1GKKRNED9GJ113736 | 1GKKRNED9GJ117060 | 1GKKRNED9GJ112683; 1GKKRNED9GJ191160 | 1GKKRNED9GJ186489 | 1GKKRNED9GJ137342 | 1GKKRNED9GJ163701 | 1GKKRNED9GJ146283 | 1GKKRNED9GJ189652 | 1GKKRNED9GJ196486; 1GKKRNED9GJ197623 | 1GKKRNED9GJ145585 | 1GKKRNED9GJ112859 | 1GKKRNED9GJ145327 | 1GKKRNED9GJ185858 | 1GKKRNED9GJ112215 | 1GKKRNED9GJ122212 | 1GKKRNED9GJ156635 | 1GKKRNED9GJ120301 | 1GKKRNED9GJ180076; 1GKKRNED9GJ174570; 1GKKRNED9GJ105961 | 1GKKRNED9GJ159583; 1GKKRNED9GJ153458 | 1GKKRNED9GJ116104 | 1GKKRNED9GJ183270 | 1GKKRNED9GJ172138 | 1GKKRNED9GJ195502; 1GKKRNED9GJ186699; 1GKKRNED9GJ121271; 1GKKRNED9GJ114417; 1GKKRNED9GJ169272 | 1GKKRNED9GJ182457

1GKKRNED9GJ130066 | 1GKKRNED9GJ151600 | 1GKKRNED9GJ160765

1GKKRNED9GJ199081 | 1GKKRNED9GJ165187 | 1GKKRNED9GJ129015; 1GKKRNED9GJ152004 | 1GKKRNED9GJ182104 | 1GKKRNED9GJ176030

1GKKRNED9GJ121643; 1GKKRNED9GJ156537 | 1GKKRNED9GJ121450 | 1GKKRNED9GJ199579; 1GKKRNED9GJ109069; 1GKKRNED9GJ193135; 1GKKRNED9GJ180529; 1GKKRNED9GJ115499 | 1GKKRNED9GJ136689 | 1GKKRNED9GJ193054; 1GKKRNED9GJ174438; 1GKKRNED9GJ109671; 1GKKRNED9GJ171443; 1GKKRNED9GJ160572; 1GKKRNED9GJ108973 | 1GKKRNED9GJ120220; 1GKKRNED9GJ127670 | 1GKKRNED9GJ117379 | 1GKKRNED9GJ122176 | 1GKKRNED9GJ149572 | 1GKKRNED9GJ141200 | 1GKKRNED9GJ190154 | 1GKKRNED9GJ121206

1GKKRNED9GJ120010; 1GKKRNED9GJ113395 | 1GKKRNED9GJ139544 | 1GKKRNED9GJ175976; 1GKKRNED9GJ196004 | 1GKKRNED9GJ172284; 1GKKRNED9GJ148731 | 1GKKRNED9GJ124347 | 1GKKRNED9GJ122078 | 1GKKRNED9GJ109900 | 1GKKRNED9GJ178912 | 1GKKRNED9GJ177114; 1GKKRNED9GJ111954 | 1GKKRNED9GJ152522 | 1GKKRNED9GJ154657 | 1GKKRNED9GJ150799; 1GKKRNED9GJ110321 | 1GKKRNED9GJ179963 | 1GKKRNED9GJ170566 | 1GKKRNED9GJ149796; 1GKKRNED9GJ140211 | 1GKKRNED9GJ168509 | 1GKKRNED9GJ164508; 1GKKRNED9GJ103594 | 1GKKRNED9GJ154318 | 1GKKRNED9GJ175640 | 1GKKRNED9GJ186010; 1GKKRNED9GJ129189 | 1GKKRNED9GJ192471 | 1GKKRNED9GJ178506 | 1GKKRNED9GJ196665; 1GKKRNED9GJ117883 | 1GKKRNED9GJ110447 | 1GKKRNED9GJ178795; 1GKKRNED9GJ102798; 1GKKRNED9GJ129371 | 1GKKRNED9GJ121464 | 1GKKRNED9GJ139799 | 1GKKRNED9GJ197086 | 1GKKRNED9GJ195466 | 1GKKRNED9GJ160958; 1GKKRNED9GJ116426 | 1GKKRNED9GJ114739 | 1GKKRNED9GJ104275; 1GKKRNED9GJ147403; 1GKKRNED9GJ140676; 1GKKRNED9GJ162676 | 1GKKRNED9GJ195869; 1GKKRNED9GJ176027 | 1GKKRNED9GJ119939; 1GKKRNED9GJ145313; 1GKKRNED9GJ142539; 1GKKRNED9GJ191739 | 1GKKRNED9GJ109654

1GKKRNED9GJ110125

1GKKRNED9GJ133498 | 1GKKRNED9GJ120752 | 1GKKRNED9GJ184404; 1GKKRNED9GJ135008; 1GKKRNED9GJ130827

1GKKRNED9GJ160846 | 1GKKRNED9GJ178490

1GKKRNED9GJ126826 | 1GKKRNED9GJ185486 | 1GKKRNED9GJ128849; 1GKKRNED9GJ177887 | 1GKKRNED9GJ170888 | 1GKKRNED9GJ153783; 1GKKRNED9GJ127555 | 1GKKRNED9GJ159874; 1GKKRNED9GJ158501 | 1GKKRNED9GJ123828 | 1GKKRNED9GJ121044 | 1GKKRNED9GJ197492; 1GKKRNED9GJ164928; 1GKKRNED9GJ130424; 1GKKRNED9GJ135851; 1GKKRNED9GJ167232 | 1GKKRNED9GJ100341 | 1GKKRNED9GJ124476 | 1GKKRNED9GJ155856 | 1GKKRNED9GJ198688 | 1GKKRNED9GJ131489 | 1GKKRNED9GJ159132 | 1GKKRNED9GJ173998; 1GKKRNED9GJ154898

1GKKRNED9GJ133856 | 1GKKRNED9GJ119083 | 1GKKRNED9GJ155081 | 1GKKRNED9GJ155680 | 1GKKRNED9GJ167845 | 1GKKRNED9GJ133954; 1GKKRNED9GJ116460 | 1GKKRNED9GJ185262 | 1GKKRNED9GJ144582

1GKKRNED9GJ106141 | 1GKKRNED9GJ166887 | 1GKKRNED9GJ116264 | 1GKKRNED9GJ183303 | 1GKKRNED9GJ177243 | 1GKKRNED9GJ105944 | 1GKKRNED9GJ145764; 1GKKRNED9GJ120850 | 1GKKRNED9GJ188601 | 1GKKRNED9GJ167344; 1GKKRNED9GJ118144; 1GKKRNED9GJ148132 | 1GKKRNED9GJ116345; 1GKKRNED9GJ172222 | 1GKKRNED9GJ100565 | 1GKKRNED9GJ162127 | 1GKKRNED9GJ198397; 1GKKRNED9GJ109993 | 1GKKRNED9GJ142699; 1GKKRNED9GJ124252 | 1GKKRNED9GJ155100 | 1GKKRNED9GJ181597 | 1GKKRNED9GJ168333 | 1GKKRNED9GJ120377 | 1GKKRNED9GJ168915

1GKKRNED9GJ106205; 1GKKRNED9GJ105832; 1GKKRNED9GJ169823 | 1GKKRNED9GJ110495; 1GKKRNED9GJ172656 | 1GKKRNED9GJ170809 | 1GKKRNED9GJ196195 | 1GKKRNED9GJ134232 | 1GKKRNED9GJ178005; 1GKKRNED9GJ119374 | 1GKKRNED9GJ145974; 1GKKRNED9GJ131198; 1GKKRNED9GJ186203 | 1GKKRNED9GJ148339; 1GKKRNED9GJ176870 | 1GKKRNED9GJ140354; 1GKKRNED9GJ191367 | 1GKKRNED9GJ123876 | 1GKKRNED9GJ130083 | 1GKKRNED9GJ111212

1GKKRNED9GJ166517 | 1GKKRNED9GJ141097 | 1GKKRNED9GJ166307 | 1GKKRNED9GJ100386 | 1GKKRNED9GJ135820; 1GKKRNED9GJ156800 | 1GKKRNED9GJ114689; 1GKKRNED9GJ155551 | 1GKKRNED9GJ149863; 1GKKRNED9GJ121528; 1GKKRNED9GJ114787 | 1GKKRNED9GJ140421; 1GKKRNED9GJ180224; 1GKKRNED9GJ196164; 1GKKRNED9GJ147059 | 1GKKRNED9GJ135560; 1GKKRNED9GJ129824; 1GKKRNED9GJ135638

1GKKRNED9GJ192664; 1GKKRNED9GJ178229 | 1GKKRNED9GJ104678; 1GKKRNED9GJ158451 | 1GKKRNED9GJ168767 | 1GKKRNED9GJ178666 | 1GKKRNED9GJ178196 | 1GKKRNED9GJ126972 | 1GKKRNED9GJ149815 | 1GKKRNED9GJ125837 | 1GKKRNED9GJ138443 | 1GKKRNED9GJ109945; 1GKKRNED9GJ170518; 1GKKRNED9GJ152312

1GKKRNED9GJ159311 | 1GKKRNED9GJ166629 | 1GKKRNED9GJ176867

1GKKRNED9GJ192325; 1GKKRNED9GJ133243 | 1GKKRNED9GJ167750 | 1GKKRNED9GJ175816; 1GKKRNED9GJ135266; 1GKKRNED9GJ185147 | 1GKKRNED9GJ109167; 1GKKRNED9GJ169210; 1GKKRNED9GJ136255; 1GKKRNED9GJ166114; 1GKKRNED9GJ172396 | 1GKKRNED9GJ178215

1GKKRNED9GJ119214 | 1GKKRNED9GJ164945; 1GKKRNED9GJ181888 | 1GKKRNED9GJ147885 | 1GKKRNED9GJ117303 | 1GKKRNED9GJ177744 | 1GKKRNED9GJ174455 | 1GKKRNED9GJ168168; 1GKKRNED9GJ130925 | 1GKKRNED9GJ102347; 1GKKRNED9GJ127197 | 1GKKRNED9GJ108021 | 1GKKRNED9GJ151242; 1GKKRNED9GJ131508; 1GKKRNED9GJ145263 | 1GKKRNED9GJ147319 | 1GKKRNED9GJ155565 | 1GKKRNED9GJ172530 | 1GKKRNED9GJ139267 | 1GKKRNED9GJ140693 | 1GKKRNED9GJ109721 | 1GKKRNED9GJ186153 | 1GKKRNED9GJ113266 | 1GKKRNED9GJ156716 | 1GKKRNED9GJ109606; 1GKKRNED9GJ120914 | 1GKKRNED9GJ166310; 1GKKRNED9GJ196259 | 1GKKRNED9GJ103577; 1GKKRNED9GJ187688 | 1GKKRNED9GJ159549; 1GKKRNED9GJ138085; 1GKKRNED9GJ106916; 1GKKRNED9GJ100582 | 1GKKRNED9GJ153184 | 1GKKRNED9GJ104115 | 1GKKRNED9GJ171149 | 1GKKRNED9GJ141438 | 1GKKRNED9GJ164363 | 1GKKRNED9GJ108424 | 1GKKRNED9GJ197587

1GKKRNED9GJ194723 | 1GKKRNED9GJ182216; 1GKKRNED9GJ138037; 1GKKRNED9GJ160202 | 1GKKRNED9GJ103238; 1GKKRNED9GJ150740; 1GKKRNED9GJ191076

1GKKRNED9GJ163889 | 1GKKRNED9GJ124154; 1GKKRNED9GJ150317; 1GKKRNED9GJ119925 | 1GKKRNED9GJ139852 | 1GKKRNED9GJ106429; 1GKKRNED9GJ163052 | 1GKKRNED9GJ188419; 1GKKRNED9GJ172821 | 1GKKRNED9GJ163214; 1GKKRNED9GJ153380 | 1GKKRNED9GJ185956 | 1GKKRNED9GJ196133; 1GKKRNED9GJ174679 | 1GKKRNED9GJ199520 | 1GKKRNED9GJ173919 | 1GKKRNED9GJ197332 | 1GKKRNED9GJ176075 | 1GKKRNED9GJ116863 | 1GKKRNED9GJ106897 | 1GKKRNED9GJ112831; 1GKKRNED9GJ100744 | 1GKKRNED9GJ163407 | 1GKKRNED9GJ195967 | 1GKKRNED9GJ161107 | 1GKKRNED9GJ185312 | 1GKKRNED9GJ193801; 1GKKRNED9GJ113235 | 1GKKRNED9GJ188811 | 1GKKRNED9GJ132352; 1GKKRNED9GJ108150 | 1GKKRNED9GJ181986 | 1GKKRNED9GJ158871 | 1GKKRNED9GJ191532

1GKKRNED9GJ150138

1GKKRNED9GJ113106 | 1GKKRNED9GJ103045; 1GKKRNED9GJ149989; 1GKKRNED9GJ108942 | 1GKKRNED9GJ160233; 1GKKRNED9GJ103272

1GKKRNED9GJ133825 | 1GKKRNED9GJ160569; 1GKKRNED9GJ123506 | 1GKKRNED9GJ167831; 1GKKRNED9GJ166050 | 1GKKRNED9GJ107208 | 1GKKRNED9GJ122047; 1GKKRNED9GJ138832; 1GKKRNED9GJ116393; 1GKKRNED9GJ162032

1GKKRNED9GJ110707 | 1GKKRNED9GJ146199; 1GKKRNED9GJ109833 | 1GKKRNED9GJ109153 | 1GKKRNED9GJ116913 | 1GKKRNED9GJ179025 | 1GKKRNED9GJ128723 | 1GKKRNED9GJ171748 | 1GKKRNED9GJ130939 | 1GKKRNED9GJ194673 | 1GKKRNED9GJ153279 | 1GKKRNED9GJ163388; 1GKKRNED9GJ174519 | 1GKKRNED9GJ187657; 1GKKRNED9GJ157753 | 1GKKRNED9GJ135395 | 1GKKRNED9GJ121626; 1GKKRNED9GJ195239; 1GKKRNED9GJ165383; 1GKKRNED9GJ123196; 1GKKRNED9GJ101604 | 1GKKRNED9GJ167893 | 1GKKRNED9GJ158952; 1GKKRNED9GJ133520; 1GKKRNED9GJ191790; 1GKKRNED9GJ153265 | 1GKKRNED9GJ112473 | 1GKKRNED9GJ150494 | 1GKKRNED9GJ157073 | 1GKKRNED9GJ129970 | 1GKKRNED9GJ188355; 1GKKRNED9GJ161396

1GKKRNED9GJ118354

1GKKRNED9GJ190039

1GKKRNED9GJ139169

1GKKRNED9GJ143500; 1GKKRNED9GJ126132 | 1GKKRNED9GJ167666 | 1GKKRNED9GJ177095 | 1GKKRNED9GJ105734; 1GKKRNED9GJ104454 | 1GKKRNED9GJ105278 | 1GKKRNED9GJ150155 | 1GKKRNED9GJ107239 | 1GKKRNED9GJ165156; 1GKKRNED9GJ157333 | 1GKKRNED9GJ175105 | 1GKKRNED9GJ128043 | 1GKKRNED9GJ173922 | 1GKKRNED9GJ118757 | 1GKKRNED9GJ152326 | 1GKKRNED9GJ138782 | 1GKKRNED9GJ126339 | 1GKKRNED9GJ176125 | 1GKKRNED9GJ162399 | 1GKKRNED9GJ164427; 1GKKRNED9GJ124669; 1GKKRNED9GJ175315 | 1GKKRNED9GJ133839; 1GKKRNED9GJ125711 | 1GKKRNED9GJ106575 | 1GKKRNED9GJ149281; 1GKKRNED9GJ123277 | 1GKKRNED9GJ160538 | 1GKKRNED9GJ125854 | 1GKKRNED9GJ175914; 1GKKRNED9GJ100971; 1GKKRNED9GJ133369; 1GKKRNED9GJ170373 | 1GKKRNED9GJ155131 | 1GKKRNED9GJ183009; 1GKKRNED9GJ119455; 1GKKRNED9GJ116457; 1GKKRNED9GJ106446; 1GKKRNED9GJ143657

1GKKRNED9GJ116247

1GKKRNED9GJ100288; 1GKKRNED9GJ127930; 1GKKRNED9GJ144064 | 1GKKRNED9GJ183639 | 1GKKRNED9GJ159423 | 1GKKRNED9GJ159714 | 1GKKRNED9GJ194642 | 1GKKRNED9GJ164914 | 1GKKRNED9GJ100498; 1GKKRNED9GJ116488 | 1GKKRNED9GJ190896 | 1GKKRNED9GJ123702; 1GKKRNED9GJ175203; 1GKKRNED9GJ121688; 1GKKRNED9GJ166405 | 1GKKRNED9GJ163455; 1GKKRNED9GJ156859

1GKKRNED9GJ132948 | 1GKKRNED9GJ185729; 1GKKRNED9GJ177680 | 1GKKRNED9GJ155484 | 1GKKRNED9GJ196911; 1GKKRNED9GJ143593 | 1GKKRNED9GJ159180 | 1GKKRNED9GJ197685; 1GKKRNED9GJ155212

1GKKRNED9GJ191272 | 1GKKRNED9GJ100257 | 1GKKRNED9GJ160877; 1GKKRNED9GJ173239 | 1GKKRNED9GJ193460; 1GKKRNED9GJ170177 | 1GKKRNED9GJ154464; 1GKKRNED9GJ154562 | 1GKKRNED9GJ177369 | 1GKKRNED9GJ152469 | 1GKKRNED9GJ153282; 1GKKRNED9GJ160040; 1GKKRNED9GJ133145 | 1GKKRNED9GJ139849 | 1GKKRNED9GJ183169 | 1GKKRNED9GJ174469 | 1GKKRNED9GJ165786; 1GKKRNED9GJ164816 | 1GKKRNED9GJ136031 | 1GKKRNED9GJ191000; 1GKKRNED9GJ117107 | 1GKKRNED9GJ192454; 1GKKRNED9GJ143707 | 1GKKRNED9GJ110738 | 1GKKRNED9GJ184967; 1GKKRNED9GJ178344 | 1GKKRNED9GJ180966; 1GKKRNED9GJ195368 | 1GKKRNED9GJ104793 | 1GKKRNED9GJ161978 | 1GKKRNED9GJ177615; 1GKKRNED9GJ182362 | 1GKKRNED9GJ131735

1GKKRNED9GJ121674 | 1GKKRNED9GJ170485 | 1GKKRNED9GJ162869; 1GKKRNED9GJ118807 | 1GKKRNED9GJ181521 | 1GKKRNED9GJ152889 | 1GKKRNED9GJ124414 | 1GKKRNED9GJ136630

1GKKRNED9GJ146462 | 1GKKRNED9GJ119133; 1GKKRNED9GJ136384 | 1GKKRNED9GJ123540 | 1GKKRNED9GJ135798 | 1GKKRNED9GJ106902; 1GKKRNED9GJ134408; 1GKKRNED9GJ138751; 1GKKRNED9GJ128611; 1GKKRNED9GJ113493 | 1GKKRNED9GJ176531 | 1GKKRNED9GJ194897 | 1GKKRNED9GJ115230; 1GKKRNED9GJ197816 | 1GKKRNED9GJ105829 | 1GKKRNED9GJ133730 | 1GKKRNED9GJ117415 | 1GKKRNED9GJ158224 | 1GKKRNED9GJ198027 | 1GKKRNED9GJ189635 | 1GKKRNED9GJ192406 | 1GKKRNED9GJ160085 | 1GKKRNED9GJ196763; 1GKKRNED9GJ169918 | 1GKKRNED9GJ135543 | 1GKKRNED9GJ148485 | 1GKKRNED9GJ188047 | 1GKKRNED9GJ115521

1GKKRNED9GJ165447 | 1GKKRNED9GJ186251; 1GKKRNED9GJ179901 | 1GKKRNED9GJ131220 | 1GKKRNED9GJ108617 | 1GKKRNED9GJ157798; 1GKKRNED9GJ186539 | 1GKKRNED9GJ196276; 1GKKRNED9GJ104423 | 1GKKRNED9GJ121478 | 1GKKRNED9GJ188145 | 1GKKRNED9GJ178893; 1GKKRNED9GJ124655 | 1GKKRNED9GJ101697; 1GKKRNED9GJ188694 | 1GKKRNED9GJ161222 | 1GKKRNED9GJ128544 | 1GKKRNED9GJ132206; 1GKKRNED9GJ175847 | 1GKKRNED9GJ133873; 1GKKRNED9GJ198593 | 1GKKRNED9GJ109427 | 1GKKRNED9GJ173404 | 1GKKRNED9GJ164900; 1GKKRNED9GJ190302 | 1GKKRNED9GJ189344 | 1GKKRNED9GJ148454 | 1GKKRNED9GJ135087; 1GKKRNED9GJ172477 | 1GKKRNED9GJ137096 | 1GKKRNED9GJ141570 | 1GKKRNED9GJ104096 | 1GKKRNED9GJ148857 | 1GKKRNED9GJ142301 | 1GKKRNED9GJ195063; 1GKKRNED9GJ132643 | 1GKKRNED9GJ131590 | 1GKKRNED9GJ199517 | 1GKKRNED9GJ123019 | 1GKKRNED9GJ146073; 1GKKRNED9GJ134201; 1GKKRNED9GJ100825 | 1GKKRNED9GJ177534; 1GKKRNED9GJ151712 | 1GKKRNED9GJ146512 | 1GKKRNED9GJ149619 | 1GKKRNED9GJ139303 | 1GKKRNED9GJ183107 | 1GKKRNED9GJ181678 | 1GKKRNED9GJ188517 | 1GKKRNED9GJ132979 | 1GKKRNED9GJ174052 | 1GKKRNED9GJ120900

1GKKRNED9GJ142685; 1GKKRNED9GJ127281; 1GKKRNED9GJ190395

1GKKRNED9GJ115891; 1GKKRNED9GJ172026; 1GKKRNED9GJ102980; 1GKKRNED9GJ194947

1GKKRNED9GJ113672 | 1GKKRNED9GJ146476 | 1GKKRNED9GJ144078 | 1GKKRNED9GJ188033

1GKKRNED9GJ110397 | 1GKKRNED9GJ191661 | 1GKKRNED9GJ124512 | 1GKKRNED9GJ181096 | 1GKKRNED9GJ101599 | 1GKKRNED9GJ193412; 1GKKRNED9GJ123201; 1GKKRNED9GJ179428; 1GKKRNED9GJ110187 | 1GKKRNED9GJ163861 | 1GKKRNED9GJ119567 | 1GKKRNED9GJ149054 | 1GKKRNED9GJ118872; 1GKKRNED9GJ158160 | 1GKKRNED9GJ143660; 1GKKRNED9GJ128348 | 1GKKRNED9GJ130164; 1GKKRNED9GJ161446; 1GKKRNED9GJ132416 | 1GKKRNED9GJ180479 | 1GKKRNED9GJ156019; 1GKKRNED9GJ123778; 1GKKRNED9GJ143920; 1GKKRNED9GJ112974 | 1GKKRNED9GJ132304; 1GKKRNED9GJ153427 | 1GKKRNED9GJ154397; 1GKKRNED9GJ189117 | 1GKKRNED9GJ116166 | 1GKKRNED9GJ189456 | 1GKKRNED9GJ160054 | 1GKKRNED9GJ175475 | 1GKKRNED9GJ156389 | 1GKKRNED9GJ109623; 1GKKRNED9GJ109394; 1GKKRNED9GJ118869; 1GKKRNED9GJ112523; 1GKKRNED9GJ141679 | 1GKKRNED9GJ174388 | 1GKKRNED9GJ122372 | 1GKKRNED9GJ148146 | 1GKKRNED9GJ121299; 1GKKRNED9GJ149507 | 1GKKRNED9GJ155873; 1GKKRNED9GJ142704 | 1GKKRNED9GJ125594 | 1GKKRNED9GJ100842; 1GKKRNED9GJ193734

1GKKRNED9GJ149426; 1GKKRNED9GJ121500 | 1GKKRNED9GJ122789; 1GKKRNED9GJ181292 | 1GKKRNED9GJ115051 | 1GKKRNED9GJ121755 | 1GKKRNED9GJ176061; 1GKKRNED9GJ198108 | 1GKKRNED9GJ161267 | 1GKKRNED9GJ105751; 1GKKRNED9GJ191868 | 1GKKRNED9GJ126387 | 1GKKRNED9GJ197248 | 1GKKRNED9GJ199310 | 1GKKRNED9GJ189201 | 1GKKRNED9GJ147658; 1GKKRNED9GJ185536

1GKKRNED9GJ143559 | 1GKKRNED9GJ184970 | 1GKKRNED9GJ189084 | 1GKKRNED9GJ194169 | 1GKKRNED9GJ184094 | 1GKKRNED9GJ124249 | 1GKKRNED9GJ110612; 1GKKRNED9GJ187898; 1GKKRNED9GJ101246 | 1GKKRNED9GJ121383 | 1GKKRNED9GJ131931 | 1GKKRNED9GJ163911 | 1GKKRNED9GJ185522; 1GKKRNED9GJ186282 | 1GKKRNED9GJ120945 | 1GKKRNED9GJ160863; 1GKKRNED9GJ165190 | 1GKKRNED9GJ189750

1GKKRNED9GJ197217 | 1GKKRNED9GJ143769 | 1GKKRNED9GJ150852

1GKKRNED9GJ136692 | 1GKKRNED9GJ159003 | 1GKKRNED9GJ141231 | 1GKKRNED9GJ120363 | 1GKKRNED9GJ155713; 1GKKRNED9GJ114322; 1GKKRNED9GJ186542 | 1GKKRNED9GJ165948 | 1GKKRNED9GJ131962 | 1GKKRNED9GJ160460 | 1GKKRNED9GJ124672 | 1GKKRNED9GJ178330 | 1GKKRNED9GJ152472 | 1GKKRNED9GJ135672; 1GKKRNED9GJ115535; 1GKKRNED9GJ123313

1GKKRNED9GJ151998; 1GKKRNED9GJ128169 | 1GKKRNED9GJ190848

1GKKRNED9GJ144310 | 1GKKRNED9GJ141360

1GKKRNED9GJ184578 | 1GKKRNED9GJ122730 | 1GKKRNED9GJ141715; 1GKKRNED9GJ177677

1GKKRNED9GJ187738; 1GKKRNED9GJ137115; 1GKKRNED9GJ101800 | 1GKKRNED9GJ160037 | 1GKKRNED9GJ118404 | 1GKKRNED9GJ119987; 1GKKRNED9GJ122615; 1GKKRNED9GJ194656; 1GKKRNED9GJ120718 | 1GKKRNED9GJ125823; 1GKKRNED9GJ197749 | 1GKKRNED9GJ142802 | 1GKKRNED9GJ132271; 1GKKRNED9GJ183558; 1GKKRNED9GJ129774

1GKKRNED9GJ116846 | 1GKKRNED9GJ122114; 1GKKRNED9GJ101229 | 1GKKRNED9GJ117768; 1GKKRNED9GJ162015; 1GKKRNED9GJ106317 | 1GKKRNED9GJ134683; 1GKKRNED9GJ159597; 1GKKRNED9GJ174259 | 1GKKRNED9GJ149703; 1GKKRNED9GJ120394 | 1GKKRNED9GJ145912 | 1GKKRNED9GJ125904; 1GKKRNED9GJ178568; 1GKKRNED9GJ118967 | 1GKKRNED9GJ170082

1GKKRNED9GJ164556 | 1GKKRNED9GJ174343 | 1GKKRNED9GJ182667 | 1GKKRNED9GJ178070 | 1GKKRNED9GJ169076 | 1GKKRNED9GJ124980 | 1GKKRNED9GJ141276; 1GKKRNED9GJ105524 | 1GKKRNED9GJ150835 | 1GKKRNED9GJ162466 | 1GKKRNED9GJ195449; 1GKKRNED9GJ106611 | 1GKKRNED9GJ191630 | 1GKKRNED9GJ192115

1GKKRNED9GJ107113; 1GKKRNED9GJ150950; 1GKKRNED9GJ136157 | 1GKKRNED9GJ163777; 1GKKRNED9GJ134358; 1GKKRNED9GJ117429; 1GKKRNED9GJ175492; 1GKKRNED9GJ132092 | 1GKKRNED9GJ155291; 1GKKRNED9GJ193670 | 1GKKRNED9GJ186654 | 1GKKRNED9GJ184273; 1GKKRNED9GJ141410

1GKKRNED9GJ194608; 1GKKRNED9GJ153492 | 1GKKRNED9GJ124378 | 1GKKRNED9GJ180255; 1GKKRNED9GJ146087; 1GKKRNED9GJ153041 | 1GKKRNED9GJ108097 | 1GKKRNED9GJ195113 | 1GKKRNED9GJ162242

1GKKRNED9GJ172298; 1GKKRNED9GJ125451; 1GKKRNED9GJ183298 | 1GKKRNED9GJ196908 | 1GKKRNED9GJ149040; 1GKKRNED9GJ104499 | 1GKKRNED9GJ125627; 1GKKRNED9GJ195354; 1GKKRNED9GJ100159 | 1GKKRNED9GJ174682; 1GKKRNED9GJ164637 | 1GKKRNED9GJ128575 | 1GKKRNED9GJ135042 | 1GKKRNED9GJ170941 | 1GKKRNED9GJ115728 | 1GKKRNED9GJ192762; 1GKKRNED9GJ196732 | 1GKKRNED9GJ133467 | 1GKKRNED9GJ129659 | 1GKKRNED9GJ145070 | 1GKKRNED9GJ164783 | 1GKKRNED9GJ191501 | 1GKKRNED9GJ126986 | 1GKKRNED9GJ143190 | 1GKKRNED9GJ143626 | 1GKKRNED9GJ124400 | 1GKKRNED9GJ144081 | 1GKKRNED9GJ129421 | 1GKKRNED9GJ184712 | 1GKKRNED9GJ130021 | 1GKKRNED9GJ186170

1GKKRNED9GJ179364 | 1GKKRNED9GJ124560 | 1GKKRNED9GJ198884 | 1GKKRNED9GJ197010

1GKKRNED9GJ125353; 1GKKRNED9GJ135574 | 1GKKRNED9GJ177906; 1GKKRNED9GJ187979; 1GKKRNED9GJ109475; 1GKKRNED9GJ139561 | 1GKKRNED9GJ138071 | 1GKKRNED9GJ137535 | 1GKKRNED9GJ178392 | 1GKKRNED9GJ106995 | 1GKKRNED9GJ112571 | 1GKKRNED9GJ129600 | 1GKKRNED9GJ107855

1GKKRNED9GJ138829 | 1GKKRNED9GJ162533; 1GKKRNED9GJ140418 | 1GKKRNED9GJ149958 | 1GKKRNED9GJ197766 | 1GKKRNED9GJ127474 | 1GKKRNED9GJ154593; 1GKKRNED9GJ162063 | 1GKKRNED9GJ128396 | 1GKKRNED9GJ182149

1GKKRNED9GJ113445 | 1GKKRNED9GJ145120 | 1GKKRNED9GJ190140; 1GKKRNED9GJ184872 | 1GKKRNED9GJ120427; 1GKKRNED9GJ125949; 1GKKRNED9GJ110013; 1GKKRNED9GJ143674; 1GKKRNED9GJ110870 | 1GKKRNED9GJ181194 | 1GKKRNED9GJ168803 | 1GKKRNED9GJ138121; 1GKKRNED9GJ141794

1GKKRNED9GJ135588 | 1GKKRNED9GJ163018 | 1GKKRNED9GJ115373; 1GKKRNED9GJ124073; 1GKKRNED9GJ125997

1GKKRNED9GJ126454 | 1GKKRNED9GJ105233 | 1GKKRNED9GJ145098; 1GKKRNED9GJ106365; 1GKKRNED9GJ124039; 1GKKRNED9GJ106530 | 1GKKRNED9GJ140256

1GKKRNED9GJ152925; 1GKKRNED9GJ124736 | 1GKKRNED9GJ131332 | 1GKKRNED9GJ157378; 1GKKRNED9GJ178652 | 1GKKRNED9GJ161933 | 1GKKRNED9GJ166842 | 1GKKRNED9GJ101330 | 1GKKRNED9GJ140063; 1GKKRNED9GJ196701 | 1GKKRNED9GJ160751 | 1GKKRNED9GJ115289 | 1GKKRNED9GJ169093; 1GKKRNED9GJ123098 | 1GKKRNED9GJ142623; 1GKKRNED9GJ113509; 1GKKRNED9GJ193085; 1GKKRNED9GJ186041 | 1GKKRNED9GJ178425; 1GKKRNED9GJ115406; 1GKKRNED9GJ180739 | 1GKKRNED9GJ115986 | 1GKKRNED9GJ182491; 1GKKRNED9GJ194771 | 1GKKRNED9GJ120332; 1GKKRNED9GJ186038 | 1GKKRNED9GJ199291; 1GKKRNED9GJ157574 | 1GKKRNED9GJ175508; 1GKKRNED9GJ108875; 1GKKRNED9GJ136742 | 1GKKRNED9GJ143156; 1GKKRNED9GJ141391 | 1GKKRNED9GJ168364 | 1GKKRNED9GJ156523; 1GKKRNED9GJ113414 | 1GKKRNED9GJ143187 | 1GKKRNED9GJ105216 | 1GKKRNED9GJ166954 | 1GKKRNED9GJ153718; 1GKKRNED9GJ136241 | 1GKKRNED9GJ111582; 1GKKRNED9GJ139818 | 1GKKRNED9GJ132030

1GKKRNED9GJ188193 | 1GKKRNED9GJ167702

1GKKRNED9GJ173659; 1GKKRNED9GJ116605; 1GKKRNED9GJ141813 | 1GKKRNED9GJ132335; 1GKKRNED9GJ197900 | 1GKKRNED9GJ161673; 1GKKRNED9GJ167196 | 1GKKRNED9GJ139091 | 1GKKRNED9GJ159888 | 1GKKRNED9GJ173810; 1GKKRNED9GJ142136 | 1GKKRNED9GJ151953 | 1GKKRNED9GJ124915 | 1GKKRNED9GJ106320; 1GKKRNED9GJ159244 | 1GKKRNED9GJ167523 | 1GKKRNED9GJ136076 | 1GKKRNED9GJ166615 | 1GKKRNED9GJ186640; 1GKKRNED9GJ130004; 1GKKRNED9GJ146753 | 1GKKRNED9GJ112134 | 1GKKRNED9GJ156473 | 1GKKRNED9GJ159437 | 1GKKRNED9GJ131007 | 1GKKRNED9GJ133808 | 1GKKRNED9GJ179137 | 1GKKRNED9GJ172365 | 1GKKRNED9GJ108553 | 1GKKRNED9GJ146364 | 1GKKRNED9GJ115504 | 1GKKRNED9GJ116989; 1GKKRNED9GJ120542; 1GKKRNED9GJ111646; 1GKKRNED9GJ143352 | 1GKKRNED9GJ112912 | 1GKKRNED9GJ160023; 1GKKRNED9GJ146543; 1GKKRNED9GJ152259; 1GKKRNED9GJ168056 | 1GKKRNED9GJ124025 | 1GKKRNED9GJ139432; 1GKKRNED9GJ141780; 1GKKRNED9GJ122498 | 1GKKRNED9GJ182426 | 1GKKRNED9GJ101716 | 1GKKRNED9GJ183544 | 1GKKRNED9GJ182135 | 1GKKRNED9GJ151676 | 1GKKRNED9GJ177873; 1GKKRNED9GJ170261; 1GKKRNED9GJ110268; 1GKKRNED9GJ153542; 1GKKRNED9GJ182023 | 1GKKRNED9GJ117057 | 1GKKRNED9GJ187254 | 1GKKRNED9GJ178294; 1GKKRNED9GJ137826 | 1GKKRNED9GJ101988 | 1GKKRNED9GJ143478; 1GKKRNED9GJ149314

1GKKRNED9GJ161480; 1GKKRNED9GJ194351 | 1GKKRNED9GJ199226

1GKKRNED9GJ144288 | 1GKKRNED9GJ162659 | 1GKKRNED9GJ171815

1GKKRNED9GJ184192; 1GKKRNED9GJ134750 | 1GKKRNED9GJ135980 | 1GKKRNED9GJ133985; 1GKKRNED9GJ177372 | 1GKKRNED9GJ141603; 1GKKRNED9GJ145781; 1GKKRNED9GJ129094; 1GKKRNED9GJ192910; 1GKKRNED9GJ155968 | 1GKKRNED9GJ174892; 1GKKRNED9GJ188226; 1GKKRNED9GJ122758 | 1GKKRNED9GJ106091; 1GKKRNED9GJ189814

1GKKRNED9GJ132450 | 1GKKRNED9GJ197198 | 1GKKRNED9GJ111971 | 1GKKRNED9GJ168669 | 1GKKRNED9GJ126812; 1GKKRNED9GJ161141 | 1GKKRNED9GJ109377 | 1GKKRNED9GJ137664 | 1GKKRNED9GJ182250 | 1GKKRNED9GJ101750

1GKKRNED9GJ163584 | 1GKKRNED9GJ133615; 1GKKRNED9GJ126888 | 1GKKRNED9GJ142718

1GKKRNED9GJ167604 | 1GKKRNED9GJ172852 | 1GKKRNED9GJ148891; 1GKKRNED9GJ104518 | 1GKKRNED9GJ131122 | 1GKKRNED9GJ194317 | 1GKKRNED9GJ175122 | 1GKKRNED9GJ116944 | 1GKKRNED9GJ151015 | 1GKKRNED9GJ175086 | 1GKKRNED9GJ124090; 1GKKRNED9GJ102557 | 1GKKRNED9GJ112196; 1GKKRNED9GJ123263 | 1GKKRNED9GJ101313 | 1GKKRNED9GJ138894; 1GKKRNED9GJ101344; 1GKKRNED9GJ123411; 1GKKRNED9GJ123960; 1GKKRNED9GJ102591 | 1GKKRNED9GJ149202; 1GKKRNED9GJ191241 | 1GKKRNED9GJ175329; 1GKKRNED9GJ198433; 1GKKRNED9GJ100405 | 1GKKRNED9GJ109279; 1GKKRNED9GJ194379; 1GKKRNED9GJ113221; 1GKKRNED9GJ179204 | 1GKKRNED9GJ154111 | 1GKKRNED9GJ124865 | 1GKKRNED9GJ158255; 1GKKRNED9GJ124803 | 1GKKRNED9GJ164203; 1GKKRNED9GJ134618 | 1GKKRNED9GJ181826; 1GKKRNED9GJ184841

1GKKRNED9GJ191580; 1GKKRNED9GJ142458; 1GKKRNED9GJ106432 | 1GKKRNED9GJ102526 | 1GKKRNED9GJ168218; 1GKKRNED9GJ194561 | 1GKKRNED9GJ132111 | 1GKKRNED9GJ122193; 1GKKRNED9GJ173807 | 1GKKRNED9GJ117446; 1GKKRNED9GJ127765; 1GKKRNED9GJ105958 | 1GKKRNED9GJ139298 | 1GKKRNED9GJ150284 | 1GKKRNED9GJ186900 | 1GKKRNED9GJ129046; 1GKKRNED9GJ117916 | 1GKKRNED9GJ198612 | 1GKKRNED9GJ133355; 1GKKRNED9GJ107791 | 1GKKRNED9GJ111999; 1GKKRNED9GJ139947; 1GKKRNED9GJ132593 | 1GKKRNED9GJ175735 | 1GKKRNED9GJ146638 | 1GKKRNED9GJ137308

1GKKRNED9GJ130357 | 1GKKRNED9GJ128639 | 1GKKRNED9GJ125384 | 1GKKRNED9GJ172950

1GKKRNED9GJ166713 | 1GKKRNED9GJ108830; 1GKKRNED9GJ159552

1GKKRNED9GJ140399; 1GKKRNED9GJ141195; 1GKKRNED9GJ194625; 1GKKRNED9GJ123845 | 1GKKRNED9GJ135977 | 1GKKRNED9GJ172608; 1GKKRNED9GJ185049 | 1GKKRNED9GJ144503 | 1GKKRNED9GJ123621 | 1GKKRNED9GJ125322; 1GKKRNED9GJ177999 | 1GKKRNED9GJ115759 | 1GKKRNED9GJ131475 | 1GKKRNED9GJ113087 | 1GKKRNED9GJ110254 | 1GKKRNED9GJ121741 | 1GKKRNED9GJ173614; 1GKKRNED9GJ196438; 1GKKRNED9GJ116653; 1GKKRNED9GJ110836

1GKKRNED9GJ184645 | 1GKKRNED9GJ185374 | 1GKKRNED9GJ138572

1GKKRNED9GJ165500; 1GKKRNED9GJ137423 | 1GKKRNED9GJ116300 | 1GKKRNED9GJ195001 | 1GKKRNED9GJ140614 | 1GKKRNED9GJ161169 | 1GKKRNED9GJ106043 | 1GKKRNED9GJ141164 | 1GKKRNED9GJ129905 | 1GKKRNED9GJ165562; 1GKKRNED9GJ129757 | 1GKKRNED9GJ123408; 1GKKRNED9GJ137244; 1GKKRNED9GJ182068; 1GKKRNED9GJ196553 | 1GKKRNED9GJ128429 | 1GKKRNED9GJ133551 | 1GKKRNED9GJ146588; 1GKKRNED9GJ188078 | 1GKKRNED9GJ135591 | 1GKKRNED9GJ148907 | 1GKKRNED9GJ114496 | 1GKKRNED9GJ167876 | 1GKKRNED9GJ105166; 1GKKRNED9GJ178960 | 1GKKRNED9GJ192289 | 1GKKRNED9GJ123604 | 1GKKRNED9GJ185567 | 1GKKRNED9GJ125739; 1GKKRNED9GJ121903 | 1GKKRNED9GJ163357; 1GKKRNED9GJ136529 | 1GKKRNED9GJ121710 | 1GKKRNED9GJ190333; 1GKKRNED9GJ110853; 1GKKRNED9GJ138345; 1GKKRNED9GJ161737; 1GKKRNED9GJ114837 | 1GKKRNED9GJ100033; 1GKKRNED9GJ134764; 1GKKRNED9GJ143450; 1GKKRNED9GJ159034 | 1GKKRNED9GJ185925; 1GKKRNED9GJ119536 | 1GKKRNED9GJ122081 | 1GKKRNED9GJ114790 | 1GKKRNED9GJ176514 | 1GKKRNED9GJ102428 | 1GKKRNED9GJ158000

1GKKRNED9GJ138863; 1GKKRNED9GJ187643 | 1GKKRNED9GJ144484 | 1GKKRNED9GJ193197; 1GKKRNED9GJ146428 | 1GKKRNED9GJ111503 | 1GKKRNED9GJ114224 | 1GKKRNED9GJ164329; 1GKKRNED9GJ101764 | 1GKKRNED9GJ196357; 1GKKRNED9GJ121030; 1GKKRNED9GJ156246 | 1GKKRNED9GJ182040 | 1GKKRNED9GJ124283 | 1GKKRNED9GJ163956 | 1GKKRNED9GJ112697 | 1GKKRNED9GJ152455; 1GKKRNED9GJ125899 | 1GKKRNED9GJ182264 | 1GKKRNED9GJ153248; 1GKKRNED9GJ191143

1GKKRNED9GJ171362; 1GKKRNED9GJ164217; 1GKKRNED9GJ162550; 1GKKRNED9GJ104065 | 1GKKRNED9GJ136949; 1GKKRNED9GJ191921

1GKKRNED9GJ159065 | 1GKKRNED9GJ151340; 1GKKRNED9GJ144548 | 1GKKRNED9GJ188579 | 1GKKRNED9GJ151208 | 1GKKRNED9GJ103353 | 1GKKRNED9GJ127359 | 1GKKRNED9GJ176643 | 1GKKRNED9GJ184922; 1GKKRNED9GJ139415; 1GKKRNED9GJ191577

1GKKRNED9GJ127958; 1GKKRNED9GJ195337 | 1GKKRNED9GJ179249; 1GKKRNED9GJ127264

1GKKRNED9GJ136840; 1GKKRNED9GJ170048 | 1GKKRNED9GJ172348

1GKKRNED9GJ145358 | 1GKKRNED9GJ155985 | 1GKKRNED9GJ155632; 1GKKRNED9GJ160782 | 1GKKRNED9GJ110934 | 1GKKRNED9GJ160653 | 1GKKRNED9GJ136904 | 1GKKRNED9GJ153878 | 1GKKRNED9GJ152973 | 1GKKRNED9GJ154027

1GKKRNED9GJ138328 | 1GKKRNED9GJ111744

1GKKRNED9GJ136188; 1GKKRNED9GJ135932 | 1GKKRNED9GJ121352 | 1GKKRNED9GJ145411 | 1GKKRNED9GJ196892 | 1GKKRNED9GJ117477 | 1GKKRNED9GJ182748 | 1GKKRNED9GJ117706 | 1GKKRNED9GJ180644; 1GKKRNED9GJ108357; 1GKKRNED9GJ158577 | 1GKKRNED9GJ171524 | 1GKKRNED9GJ133842 | 1GKKRNED9GJ197864

1GKKRNED9GJ134263 | 1GKKRNED9GJ153685

1GKKRNED9GJ182538 | 1GKKRNED9GJ190378; 1GKKRNED9GJ114353 | 1GKKRNED9GJ121867; 1GKKRNED9GJ123392; 1GKKRNED9GJ180823 | 1GKKRNED9GJ163231 | 1GKKRNED9GJ131587 | 1GKKRNED9GJ168476 | 1GKKRNED9GJ181650; 1GKKRNED9GJ129693 | 1GKKRNED9GJ199694 | 1GKKRNED9GJ117849 | 1GKKRNED9GJ157462 | 1GKKRNED9GJ158742 | 1GKKRNED9GJ141150 | 1GKKRNED9GJ175332; 1GKKRNED9GJ170079; 1GKKRNED9GJ198836 | 1GKKRNED9GJ174150 | 1GKKRNED9GJ186427 | 1GKKRNED9GJ149913 | 1GKKRNED9GJ197315; 1GKKRNED9GJ187920 | 1GKKRNED9GJ143075

1GKKRNED9GJ188162 | 1GKKRNED9GJ195936; 1GKKRNED9GJ102087; 1GKKRNED9GJ124610 | 1GKKRNED9GJ162385

1GKKRNED9GJ133419; 1GKKRNED9GJ170759 | 1GKKRNED9GJ178814; 1GKKRNED9GJ173113 | 1GKKRNED9GJ193118 | 1GKKRNED9GJ198576 | 1GKKRNED9GJ130018; 1GKKRNED9GJ144713; 1GKKRNED9GJ191482 | 1GKKRNED9GJ159115 | 1GKKRNED9GJ171734 | 1GKKRNED9GJ181969; 1GKKRNED9GJ188985 | 1GKKRNED9GJ134795 | 1GKKRNED9GJ106477 | 1GKKRNED9GJ117575

1GKKRNED9GJ109055 | 1GKKRNED9GJ181079 | 1GKKRNED9GJ129239 | 1GKKRNED9GJ115244 | 1GKKRNED9GJ138541 | 1GKKRNED9GJ180868 | 1GKKRNED9GJ112716 | 1GKKRNED9GJ129709 | 1GKKRNED9GJ157316

1GKKRNED9GJ137213 | 1GKKRNED9GJ153637; 1GKKRNED9GJ134621; 1GKKRNED9GJ179767 | 1GKKRNED9GJ111730 | 1GKKRNED9GJ177016

1GKKRNED9GJ154531; 1GKKRNED9GJ136708 | 1GKKRNED9GJ128060 | 1GKKRNED9GJ130892 | 1GKKRNED9GJ156828; 1GKKRNED9GJ119942; 1GKKRNED9GJ192843 | 1GKKRNED9GJ116023; 1GKKRNED9GJ152505 | 1GKKRNED9GJ108326; 1GKKRNED9GJ173533 | 1GKKRNED9GJ170812 | 1GKKRNED9GJ184662 | 1GKKRNED9GJ127295 | 1GKKRNED9GJ181020 | 1GKKRNED9GJ184614 | 1GKKRNED9GJ164802 | 1GKKRNED9GJ137938; 1GKKRNED9GJ102610 | 1GKKRNED9GJ144520; 1GKKRNED9GJ189022 | 1GKKRNED9GJ115177 | 1GKKRNED9GJ139463 | 1GKKRNED9GJ134876 | 1GKKRNED9GJ157882 | 1GKKRNED9GJ171698; 1GKKRNED9GJ106284 | 1GKKRNED9GJ167246; 1GKKRNED9GJ134747 | 1GKKRNED9GJ166548 | 1GKKRNED9GJ176805 | 1GKKRNED9GJ118371; 1GKKRNED9GJ120833 | 1GKKRNED9GJ108228; 1GKKRNED9GJ176500 | 1GKKRNED9GJ179994; 1GKKRNED9GJ142797 | 1GKKRNED9GJ195032; 1GKKRNED9GJ168381 | 1GKKRNED9GJ197072 | 1GKKRNED9GJ150575; 1GKKRNED9GJ105894; 1GKKRNED9GJ156909 | 1GKKRNED9GJ103787; 1GKKRNED9GJ101845; 1GKKRNED9GJ121481; 1GKKRNED9GJ195774 | 1GKKRNED9GJ197024 | 1GKKRNED9GJ143609; 1GKKRNED9GJ119391 | 1GKKRNED9GJ127488 | 1GKKRNED9GJ148163 | 1GKKRNED9GJ138202; 1GKKRNED9GJ173189 | 1GKKRNED9GJ183933; 1GKKRNED9GJ128401

1GKKRNED9GJ118810; 1GKKRNED9GJ176237; 1GKKRNED9GJ140600 | 1GKKRNED9GJ143898; 1GKKRNED9GJ182863; 1GKKRNED9GJ130259

1GKKRNED9GJ187853; 1GKKRNED9GJ151466 | 1GKKRNED9GJ175265

1GKKRNED9GJ137079 | 1GKKRNED9GJ171653 | 1GKKRNED9GJ185276 | 1GKKRNED9GJ119715; 1GKKRNED9GJ108925 | 1GKKRNED9GJ148289 | 1GKKRNED9GJ185813; 1GKKRNED9GJ175590 | 1GKKRNED9GJ106706; 1GKKRNED9GJ152083 | 1GKKRNED9GJ110867; 1GKKRNED9GJ106267 | 1GKKRNED9GJ175136; 1GKKRNED9GJ139401; 1GKKRNED9GJ165285 | 1GKKRNED9GJ123053; 1GKKRNED9GJ107676 | 1GKKRNED9GJ198254 | 1GKKRNED9GJ171572; 1GKKRNED9GJ101117 | 1GKKRNED9GJ105443; 1GKKRNED9GJ193913; 1GKKRNED9GJ104566 | 1GKKRNED9GJ115390 | 1GKKRNED9GJ193233 | 1GKKRNED9GJ114871; 1GKKRNED9GJ195211 | 1GKKRNED9GJ105636 | 1GKKRNED9GJ156277

1GKKRNED9GJ177128; 1GKKRNED9GJ170826

1GKKRNED9GJ151287; 1GKKRNED9GJ134070 | 1GKKRNED9GJ171054; 1GKKRNED9GJ177193; 1GKKRNED9GJ142847; 1GKKRNED9GJ194270 | 1GKKRNED9GJ126955 | 1GKKRNED9GJ125868 | 1GKKRNED9GJ100470; 1GKKRNED9GJ136885

1GKKRNED9GJ167392 | 1GKKRNED9GJ118175 | 1GKKRNED9GJ155663 | 1GKKRNED9GJ149832 | 1GKKRNED9GJ188940 | 1GKKRNED9GJ186797; 1GKKRNED9GJ106625 | 1GKKRNED9GJ158613; 1GKKRNED9GJ147451 | 1GKKRNED9GJ162130 | 1GKKRNED9GJ122761 | 1GKKRNED9GJ198142; 1GKKRNED9GJ122467; 1GKKRNED9GJ118645

1GKKRNED9GJ147157 | 1GKKRNED9GJ174584; 1GKKRNED9GJ134523

1GKKRNED9GJ132822 | 1GKKRNED9GJ151547

1GKKRNED9GJ125644 | 1GKKRNED9GJ120072 | 1GKKRNED9GJ191725 | 1GKKRNED9GJ197945; 1GKKRNED9GJ179848 | 1GKKRNED9GJ180238 | 1GKKRNED9GJ161351 | 1GKKRNED9GJ168235 | 1GKKRNED9GJ160359 | 1GKKRNED9GJ110674 | 1GKKRNED9GJ193264; 1GKKRNED9GJ163262 | 1GKKRNED9GJ189828

1GKKRNED9GJ187304 | 1GKKRNED9GJ117558; 1GKKRNED9GJ140757 | 1GKKRNED9GJ115910; 1GKKRNED9GJ187710 | 1GKKRNED9GJ187237 | 1GKKRNED9GJ190767 | 1GKKRNED9GJ188954 | 1GKKRNED9GJ106947 | 1GKKRNED9GJ177419 | 1GKKRNED9GJ114014 | 1GKKRNED9GJ164962; 1GKKRNED9GJ156148 | 1GKKRNED9GJ150365 | 1GKKRNED9GJ199114 | 1GKKRNED9GJ175119; 1GKKRNED9GJ176576 | 1GKKRNED9GJ100954; 1GKKRNED9GJ194320; 1GKKRNED9GJ128608; 1GKKRNED9GJ184130 | 1GKKRNED9GJ180093; 1GKKRNED9GJ139219 | 1GKKRNED9GJ140564 | 1GKKRNED9GJ149636; 1GKKRNED9GJ172317; 1GKKRNED9GJ126728; 1GKKRNED9GJ116135 | 1GKKRNED9GJ153699 | 1GKKRNED9GJ128852 | 1GKKRNED9GJ187626 | 1GKKRNED9GJ199002

1GKKRNED9GJ115342 | 1GKKRNED9GJ151421; 1GKKRNED9GJ158790

1GKKRNED9GJ108570 | 1GKKRNED9GJ169546 | 1GKKRNED9GJ186122 | 1GKKRNED9GJ113168 | 1GKKRNED9GJ115437; 1GKKRNED9GJ182328 | 1GKKRNED9GJ100940; 1GKKRNED9GJ148020 | 1GKKRNED9GJ148714 | 1GKKRNED9GJ164315; 1GKKRNED9GJ153055 | 1GKKRNED9GJ173516 | 1GKKRNED9GJ164332 | 1GKKRNED9GJ187741 | 1GKKRNED9GJ194995; 1GKKRNED9GJ142850 | 1GKKRNED9GJ145246; 1GKKRNED9GJ137597 | 1GKKRNED9GJ120315 | 1GKKRNED9GJ148499 | 1GKKRNED9GJ173967; 1GKKRNED9GJ135235 | 1GKKRNED9GJ131556; 1GKKRNED9GJ195760 | 1GKKRNED9GJ126289 | 1GKKRNED9GJ163133; 1GKKRNED9GJ140936 | 1GKKRNED9GJ114143 | 1GKKRNED9GJ134067 | 1GKKRNED9GJ100629 | 1GKKRNED9GJ164167; 1GKKRNED9GJ194530 | 1GKKRNED9GJ189540; 1GKKRNED9GJ185441 | 1GKKRNED9GJ178733 | 1GKKRNED9GJ194589 | 1GKKRNED9GJ124851 | 1GKKRNED9GJ100730; 1GKKRNED9GJ162614; 1GKKRNED9GJ108312 | 1GKKRNED9GJ185164 | 1GKKRNED9GJ115602 | 1GKKRNED9GJ118886; 1GKKRNED9GJ190655; 1GKKRNED9GJ124333; 1GKKRNED9GJ156554; 1GKKRNED9GJ110481; 1GKKRNED9GJ165237 | 1GKKRNED9GJ106527; 1GKKRNED9GJ174827 | 1GKKRNED9GJ171555; 1GKKRNED9GJ116295 | 1GKKRNED9GJ170793 | 1GKKRNED9GJ148325; 1GKKRNED9GJ154299 | 1GKKRNED9GJ112280 | 1GKKRNED9GJ145408; 1GKKRNED9GJ150706; 1GKKRNED9GJ175637 | 1GKKRNED9GJ111615; 1GKKRNED9GJ176562 | 1GKKRNED9GJ124882

1GKKRNED9GJ183186; 1GKKRNED9GJ122534 | 1GKKRNED9GJ197282; 1GKKRNED9GJ111727; 1GKKRNED9GJ187027 | 1GKKRNED9GJ189893; 1GKKRNED9GJ145179 | 1GKKRNED9GJ179008 | 1GKKRNED9GJ123554 | 1GKKRNED9GJ129550 | 1GKKRNED9GJ176903; 1GKKRNED9GJ180627; 1GKKRNED9GJ110528

1GKKRNED9GJ167795; 1GKKRNED9GJ169207 | 1GKKRNED9GJ150320; 1GKKRNED9GJ107516; 1GKKRNED9GJ175010 | 1GKKRNED9GJ115583 | 1GKKRNED9GJ167280; 1GKKRNED9GJ141827 | 1GKKRNED9GJ111128

1GKKRNED9GJ111341; 1GKKRNED9GJ117334; 1GKKRNED9GJ184810; 1GKKRNED9GJ129628 | 1GKKRNED9GJ179574 | 1GKKRNED9GJ123568

1GKKRNED9GJ174505; 1GKKRNED9GJ124817

1GKKRNED9GJ106463; 1GKKRNED9GJ141018 | 1GKKRNED9GJ131914 | 1GKKRNED9GJ171328; 1GKKRNED9GJ127619 | 1GKKRNED9GJ188243; 1GKKRNED9GJ181244; 1GKKRNED9GJ152021 | 1GKKRNED9GJ185990 | 1GKKRNED9GJ199307 | 1GKKRNED9GJ119228; 1GKKRNED9GJ196293 | 1GKKRNED9GJ117642 | 1GKKRNED9GJ104759 | 1GKKRNED9GJ160927; 1GKKRNED9GJ159678; 1GKKRNED9GJ124770 | 1GKKRNED9GJ196777; 1GKKRNED9GJ149135 | 1GKKRNED9GJ193975 | 1GKKRNED9GJ197329

1GKKRNED9GJ178165; 1GKKRNED9GJ163570; 1GKKRNED9GJ116281; 1GKKRNED9GJ142511; 1GKKRNED9GJ185116; 1GKKRNED9GJ164072 | 1GKKRNED9GJ168770; 1GKKRNED9GJ166677 | 1GKKRNED9GJ123909 | 1GKKRNED9GJ167943 | 1GKKRNED9GJ151337 | 1GKKRNED9GJ172253; 1GKKRNED9GJ164475 | 1GKKRNED9GJ151791; 1GKKRNED9GJ104180; 1GKKRNED9GJ166775; 1GKKRNED9GJ119181 | 1GKKRNED9GJ104308; 1GKKRNED9GJ111890 | 1GKKRNED9GJ125840 | 1GKKRNED9GJ154030; 1GKKRNED9GJ130469 | 1GKKRNED9GJ110349 | 1GKKRNED9GJ163875; 1GKKRNED9GJ157770; 1GKKRNED9GJ107032 | 1GKKRNED9GJ177596 | 1GKKRNED9GJ124784

1GKKRNED9GJ161074 | 1GKKRNED9GJ180286 | 1GKKRNED9GJ193555 | 1GKKRNED9GJ139902 | 1GKKRNED9GJ103997

1GKKRNED9GJ115793 | 1GKKRNED9GJ143433 | 1GKKRNED9GJ126857; 1GKKRNED9GJ174360 | 1GKKRNED9GJ151824; 1GKKRNED9GJ112702 | 1GKKRNED9GJ111680; 1GKKRNED9GJ189988 | 1GKKRNED9GJ153864 | 1GKKRNED9GJ140788 | 1GKKRNED9GJ194401 | 1GKKRNED9GJ144517 | 1GKKRNED9GJ137924 | 1GKKRNED9GJ120086 | 1GKKRNED9GJ137129 | 1GKKRNED9GJ171474 | 1GKKRNED9GJ190574 | 1GKKRNED9GJ139592 | 1GKKRNED9GJ135090 | 1GKKRNED9GJ112151 | 1GKKRNED9GJ187075; 1GKKRNED9GJ187352 | 1GKKRNED9GJ128916 | 1GKKRNED9GJ143092 | 1GKKRNED9GJ129354 | 1GKKRNED9GJ197265 | 1GKKRNED9GJ166047; 1GKKRNED9GJ138023; 1GKKRNED9GJ123716 | 1GKKRNED9GJ105328 | 1GKKRNED9GJ138846; 1GKKRNED9GJ104230 | 1GKKRNED9GJ149622 | 1GKKRNED9GJ182006 | 1GKKRNED9GJ176481

1GKKRNED9GJ147479; 1GKKRNED9GJ167490; 1GKKRNED9GJ103482 | 1GKKRNED9GJ170535; 1GKKRNED9GJ106415 | 1GKKRNED9GJ142055 | 1GKKRNED9GJ142394 | 1GKKRNED9GJ150639; 1GKKRNED9GJ110352 | 1GKKRNED9GJ175802; 1GKKRNED9GJ142413; 1GKKRNED9GJ125241; 1GKKRNED9GJ182717; 1GKKRNED9GJ198819 | 1GKKRNED9GJ105586; 1GKKRNED9GJ118709 | 1GKKRNED9GJ161950 | 1GKKRNED9GJ100260 | 1GKKRNED9GJ156702 | 1GKKRNED9GJ158031; 1GKKRNED9GJ174620; 1GKKRNED9GJ132688 | 1GKKRNED9GJ102865; 1GKKRNED9GJ161110; 1GKKRNED9GJ140385; 1GKKRNED9GJ147241 | 1GKKRNED9GJ184371; 1GKKRNED9GJ104325 | 1GKKRNED9GJ117723 | 1GKKRNED9GJ181860; 1GKKRNED9GJ144114; 1GKKRNED9GJ128690; 1GKKRNED9GJ110660

1GKKRNED9GJ130830; 1GKKRNED9GJ109492; 1GKKRNED9GJ155145; 1GKKRNED9GJ176190

1GKKRNED9GJ113980 | 1GKKRNED9GJ194060 | 1GKKRNED9GJ187836 | 1GKKRNED9GJ135106 | 1GKKRNED9GJ100551 | 1GKKRNED9GJ176206 | 1GKKRNED9GJ121495 | 1GKKRNED9GJ137485 | 1GKKRNED9GJ105376 | 1GKKRNED9GJ150656; 1GKKRNED9GJ182118

1GKKRNED9GJ146090

1GKKRNED9GJ173774 | 1GKKRNED9GJ172947 | 1GKKRNED9GJ132433; 1GKKRNED9GJ155548 | 1GKKRNED9GJ148518 | 1GKKRNED9GJ112456

1GKKRNED9GJ143447; 1GKKRNED9GJ121609; 1GKKRNED9GJ143822 | 1GKKRNED9GJ108004 | 1GKKRNED9GJ125031; 1GKKRNED9GJ148549 | 1GKKRNED9GJ191806 | 1GKKRNED9GJ183625

1GKKRNED9GJ140807 | 1GKKRNED9GJ133078 | 1GKKRNED9GJ157414

1GKKRNED9GJ145005 | 1GKKRNED9GJ186749; 1GKKRNED9GJ199646; 1GKKRNED9GJ118516 | 1GKKRNED9GJ101036 | 1GKKRNED9GJ113770; 1GKKRNED9GJ148910; 1GKKRNED9GJ114594

1GKKRNED9GJ191059; 1GKKRNED9GJ103028; 1GKKRNED9GJ112120 | 1GKKRNED9GJ135428; 1GKKRNED9GJ117513; 1GKKRNED9GJ133226 | 1GKKRNED9GJ134568 | 1GKKRNED9GJ103207 | 1GKKRNED9GJ178540 | 1GKKRNED9GJ133999 | 1GKKRNED9GJ114031 | 1GKKRNED9GJ152598 | 1GKKRNED9GJ138698 | 1GKKRNED9GJ153332 | 1GKKRNED9GJ114286 | 1GKKRNED9GJ156666 | 1GKKRNED9GJ181261 | 1GKKRNED9GJ122520; 1GKKRNED9GJ104504 | 1GKKRNED9GJ143335; 1GKKRNED9GJ176173 | 1GKKRNED9GJ120069 | 1GKKRNED9GJ178957 | 1GKKRNED9GJ109122; 1GKKRNED9GJ112263 | 1GKKRNED9GJ101151 | 1GKKRNED9GJ189781 | 1GKKRNED9GJ198772; 1GKKRNED9GJ102722 | 1GKKRNED9GJ146140 | 1GKKRNED9GJ181115; 1GKKRNED9GJ154061 | 1GKKRNED9GJ167103; 1GKKRNED9GJ138149; 1GKKRNED9GJ100890 | 1GKKRNED9GJ149264 | 1GKKRNED9GJ161317; 1GKKRNED9GJ100601 | 1GKKRNED9GJ125742; 1GKKRNED9GJ108388 | 1GKKRNED9GJ183155 | 1GKKRNED9GJ117625 | 1GKKRNED9GJ152150 | 1GKKRNED9GJ195564 | 1GKKRNED9GJ192907; 1GKKRNED9GJ144811 | 1GKKRNED9GJ102171 | 1GKKRNED9GJ118192 | 1GKKRNED9GJ157588 | 1GKKRNED9GJ146297 | 1GKKRNED9GJ168879; 1GKKRNED9GJ136725 | 1GKKRNED9GJ137194 | 1GKKRNED9GJ115888 | 1GKKRNED9GJ104194 | 1GKKRNED9GJ192194 | 1GKKRNED9GJ174357 | 1GKKRNED9GJ160698; 1GKKRNED9GJ120539 | 1GKKRNED9GJ127507; 1GKKRNED9GJ139625

1GKKRNED9GJ123991

1GKKRNED9GJ111260 | 1GKKRNED9GJ107631; 1GKKRNED9GJ102168; 1GKKRNED9GJ171166 | 1GKKRNED9GJ155971; 1GKKRNED9GJ104891; 1GKKRNED9GJ153749 | 1GKKRNED9GJ167019 | 1GKKRNED9GJ166467 | 1GKKRNED9GJ193717 | 1GKKRNED9GJ199498; 1GKKRNED9GJ180398 | 1GKKRNED9GJ198870 | 1GKKRNED9GJ142671

1GKKRNED9GJ114966 | 1GKKRNED9GJ178635 | 1GKKRNED9GJ110982 | 1GKKRNED9GJ113834 | 1GKKRNED9GJ113364 | 1GKKRNED9GJ128494; 1GKKRNED9GJ132836 | 1GKKRNED9GJ118712 | 1GKKRNED9GJ117611; 1GKKRNED9GJ110061 | 1GKKRNED9GJ105717 | 1GKKRNED9GJ161186

1GKKRNED9GJ105670; 1GKKRNED9GJ153167 | 1GKKRNED9GJ168946; 1GKKRNED9GJ118032; 1GKKRNED9GJ142041 | 1GKKRNED9GJ111078; 1GKKRNED9GJ194298 | 1GKKRNED9GJ195273; 1GKKRNED9GJ126793 | 1GKKRNED9GJ149488; 1GKKRNED9GJ141133 | 1GKKRNED9GJ121934 | 1GKKRNED9GJ188436 | 1GKKRNED9GJ139835 | 1GKKRNED9GJ127524 | 1GKKRNED9GJ117866; 1GKKRNED9GJ164881 | 1GKKRNED9GJ142251; 1GKKRNED9GJ177730 | 1GKKRNED9GJ152438 | 1GKKRNED9GJ104700 | 1GKKRNED9GJ155579; 1GKKRNED9GJ138331; 1GKKRNED9GJ132089 | 1GKKRNED9GJ142119 | 1GKKRNED9GJ122985; 1GKKRNED9GJ113137 | 1GKKRNED9GJ183835; 1GKKRNED9GJ104437 | 1GKKRNED9GJ176769 | 1GKKRNED9GJ157977 | 1GKKRNED9GJ125093 | 1GKKRNED9GJ199761 | 1GKKRNED9GJ105393 | 1GKKRNED9GJ136434; 1GKKRNED9GJ125000; 1GKKRNED9GJ139589 | 1GKKRNED9GJ101683 | 1GKKRNED9GJ169420 | 1GKKRNED9GJ163097 | 1GKKRNED9GJ164931 | 1GKKRNED9GJ192972 | 1GKKRNED9GJ141424 | 1GKKRNED9GJ100436 | 1GKKRNED9GJ114305 | 1GKKRNED9GJ109668; 1GKKRNED9GJ119634 | 1GKKRNED9GJ188212 | 1GKKRNED9GJ168011

1GKKRNED9GJ171622 | 1GKKRNED9GJ120475 | 1GKKRNED9GJ189120 | 1GKKRNED9GJ108908 | 1GKKRNED9GJ133128 | 1GKKRNED9GJ182166 | 1GKKRNED9GJ177579 | 1GKKRNED9GJ193667 | 1GKKRNED9GJ146803

1GKKRNED9GJ153430; 1GKKRNED9GJ117043 | 1GKKRNED9GJ148115 | 1GKKRNED9GJ123781 | 1GKKRNED9GJ126485 | 1GKKRNED9GJ124686

1GKKRNED9GJ156540 | 1GKKRNED9GJ135073; 1GKKRNED9GJ121898 | 1GKKRNED9GJ116992; 1GKKRNED9GJ102445 | 1GKKRNED9GJ194785; 1GKKRNED9GJ110657 | 1GKKRNED9GJ147143 | 1GKKRNED9GJ112294 | 1GKKRNED9GJ122601 | 1GKKRNED9GJ118676 | 1GKKRNED9GJ124929; 1GKKRNED9GJ170129

1GKKRNED9GJ191109 | 1GKKRNED9GJ183172 | 1GKKRNED9GJ103224; 1GKKRNED9GJ176920 | 1GKKRNED9GJ125398 | 1GKKRNED9GJ186685 | 1GKKRNED9GJ107807 | 1GKKRNED9GJ114532

1GKKRNED9GJ192955 | 1GKKRNED9GJ147689 | 1GKKRNED9GJ162189 | 1GKKRNED9GJ199890 | 1GKKRNED9GJ141682 | 1GKKRNED9GJ138961 | 1GKKRNED9GJ167361 | 1GKKRNED9GJ162824 | 1GKKRNED9GJ129614 | 1GKKRNED9GJ102851 | 1GKKRNED9GJ104471

1GKKRNED9GJ132934 | 1GKKRNED9GJ170468 | 1GKKRNED9GJ183611 | 1GKKRNED9GJ192616 | 1GKKRNED9GJ152942 | 1GKKRNED9GJ155310; 1GKKRNED9GJ169787 | 1GKKRNED9GJ145280 | 1GKKRNED9GJ167506 | 1GKKRNED9GJ115339 | 1GKKRNED9GJ179073 | 1GKKRNED9GJ153329

1GKKRNED9GJ183351 | 1GKKRNED9GJ141729; 1GKKRNED9GJ112327 | 1GKKRNED9GJ138006 | 1GKKRNED9GJ110951 | 1GKKRNED9GJ147529; 1GKKRNED9GJ178909 | 1GKKRNED9GJ112943; 1GKKRNED9GJ170986 | 1GKKRNED9GJ157431 | 1GKKRNED9GJ111324 | 1GKKRNED9GJ144467; 1GKKRNED9GJ130861; 1GKKRNED9GJ159261; 1GKKRNED9GJ160197 | 1GKKRNED9GJ136479 | 1GKKRNED9GJ187917 | 1GKKRNED9GJ134098

1GKKRNED9GJ136661; 1GKKRNED9GJ189294; 1GKKRNED9GJ148017 | 1GKKRNED9GJ118614 | 1GKKRNED9GJ196150 | 1GKKRNED9GJ155534 | 1GKKRNED9GJ171068; 1GKKRNED9GJ155789; 1GKKRNED9GJ189358 | 1GKKRNED9GJ182944; 1GKKRNED9GJ150270; 1GKKRNED9GJ180305 | 1GKKRNED9GJ147496 | 1GKKRNED9GJ135221; 1GKKRNED9GJ163326 | 1GKKRNED9GJ137163; 1GKKRNED9GJ112554 | 1GKKRNED9GJ184600; 1GKKRNED9GJ139723; 1GKKRNED9GJ189778 | 1GKKRNED9GJ101635 | 1GKKRNED9GJ113008 | 1GKKRNED9GJ198061 | 1GKKRNED9GJ172558; 1GKKRNED9GJ161043; 1GKKRNED9GJ133257 | 1GKKRNED9GJ102414; 1GKKRNED9GJ112506 | 1GKKRNED9GJ139964 | 1GKKRNED9GJ196262; 1GKKRNED9GJ129340 | 1GKKRNED9GJ118211; 1GKKRNED9GJ105720 | 1GKKRNED9GJ192356; 1GKKRNED9GJ119066 | 1GKKRNED9GJ182913 | 1GKKRNED9GJ107726 | 1GKKRNED9GJ104535; 1GKKRNED9GJ122484; 1GKKRNED9GJ166291 | 1GKKRNED9GJ184760 | 1GKKRNED9GJ178327 | 1GKKRNED9GJ128351 | 1GKKRNED9GJ155114; 1GKKRNED9GJ187514 | 1GKKRNED9GJ111050 | 1GKKRNED9GJ132299; 1GKKRNED9GJ155808; 1GKKRNED9GJ135459 | 1GKKRNED9GJ131248; 1GKKRNED9GJ193605 | 1GKKRNED9GJ128382 | 1GKKRNED9GJ125305 | 1GKKRNED9GJ166937; 1GKKRNED9GJ140709; 1GKKRNED9GJ140886 | 1GKKRNED9GJ174889; 1GKKRNED9GJ135803 | 1GKKRNED9GJ122291 | 1GKKRNED9GJ189909 | 1GKKRNED9GJ100100

1GKKRNED9GJ147837 | 1GKKRNED9GJ170471; 1GKKRNED9GJ170051; 1GKKRNED9GJ170499 | 1GKKRNED9GJ114658 | 1GKKRNED9GJ193457; 1GKKRNED9GJ180613 | 1GKKRNED9GJ195578; 1GKKRNED9GJ183205; 1GKKRNED9GJ196245; 1GKKRNED9GJ133162 | 1GKKRNED9GJ141441; 1GKKRNED9GJ117463 | 1GKKRNED9GJ181907 | 1GKKRNED9GJ109850 | 1GKKRNED9GJ114840; 1GKKRNED9GJ151306 | 1GKKRNED9GJ108780; 1GKKRNED9GJ190610 | 1GKKRNED9GJ143786 | 1GKKRNED9GJ171894

1GKKRNED9GJ186332; 1GKKRNED9GJ156361 | 1GKKRNED9GJ196388 | 1GKKRNED9GJ113574; 1GKKRNED9GJ169742 | 1GKKRNED9GJ113073 | 1GKKRNED9GJ157963

1GKKRNED9GJ121805; 1GKKRNED9GJ121772 | 1GKKRNED9GJ115650; 1GKKRNED9GJ119004; 1GKKRNED9GJ124008; 1GKKRNED9GJ125501

1GKKRNED9GJ122937 | 1GKKRNED9GJ125210; 1GKKRNED9GJ138913 | 1GKKRNED9GJ189165; 1GKKRNED9GJ135526 | 1GKKRNED9GJ191787; 1GKKRNED9GJ144775

1GKKRNED9GJ105152 | 1GKKRNED9GJ130116; 1GKKRNED9GJ173094

1GKKRNED9GJ173449; 1GKKRNED9GJ151385 | 1GKKRNED9GJ107774 | 1GKKRNED9GJ154741 | 1GKKRNED9GJ105202 | 1GKKRNED9GJ157400 | 1GKKRNED9GJ147269 | 1GKKRNED9GJ141567 | 1GKKRNED9GJ105040 | 1GKKRNED9GJ119097 | 1GKKRNED9GJ133159 | 1GKKRNED9GJ144758 | 1GKKRNED9GJ191627 | 1GKKRNED9GJ181289 | 1GKKRNED9GJ120525 | 1GKKRNED9GJ198853; 1GKKRNED9GJ185875 | 1GKKRNED9GJ166484; 1GKKRNED9GJ142959; 1GKKRNED9GJ138765 | 1GKKRNED9GJ147076; 1GKKRNED9GJ152262; 1GKKRNED9GJ165755 | 1GKKRNED9GJ151080; 1GKKRNED9GJ192258; 1GKKRNED9GJ130634 | 1GKKRNED9GJ170065; 1GKKRNED9GJ147207; 1GKKRNED9GJ144999 | 1GKKRNED9GJ181731 | 1GKKRNED9GJ134957 | 1GKKRNED9GJ170907 | 1GKKRNED9GJ146350 | 1GKKRNED9GJ183785 | 1GKKRNED9GJ162354 | 1GKKRNED9GJ172771 | 1GKKRNED9GJ123473; 1GKKRNED9GJ115860; 1GKKRNED9GJ103949; 1GKKRNED9GJ168283 | 1GKKRNED9GJ173628 | 1GKKRNED9GJ160247

1GKKRNED9GJ171670 | 1GKKRNED9GJ157848 | 1GKKRNED9GJ133663

1GKKRNED9GJ130696 | 1GKKRNED9GJ161124

1GKKRNED9GJ196858; 1GKKRNED9GJ157090 | 1GKKRNED9GJ131038 | 1GKKRNED9GJ173032

1GKKRNED9GJ126504 | 1GKKRNED9GJ130360 | 1GKKRNED9GJ139379 | 1GKKRNED9GJ164069

1GKKRNED9GJ141732 | 1GKKRNED9GJ197461 | 1GKKRNED9GJ119682 | 1GKKRNED9GJ105264 | 1GKKRNED9GJ125692; 1GKKRNED9GJ154917 | 1GKKRNED9GJ115664; 1GKKRNED9GJ132691 | 1GKKRNED9GJ168090; 1GKKRNED9GJ136398; 1GKKRNED9GJ124557 | 1GKKRNED9GJ164296 | 1GKKRNED9GJ178232 | 1GKKRNED9GJ167621 | 1GKKRNED9GJ101926; 1GKKRNED9GJ131377 | 1GKKRNED9GJ102106 | 1GKKRNED9GJ147787 | 1GKKRNED9GJ160278 | 1GKKRNED9GJ100338 | 1GKKRNED9GJ192602 | 1GKKRNED9GJ198125; 1GKKRNED9GJ116233; 1GKKRNED9GJ190817 | 1GKKRNED9GJ117527; 1GKKRNED9GJ162158; 1GKKRNED9GJ110285; 1GKKRNED9GJ199372; 1GKKRNED9GJ115292 | 1GKKRNED9GJ155730; 1GKKRNED9GJ188971 | 1GKKRNED9GJ146901

1GKKRNED9GJ127829; 1GKKRNED9GJ126602; 1GKKRNED9GJ160376 | 1GKKRNED9GJ191742 | 1GKKRNED9GJ196178 | 1GKKRNED9GJ171250 | 1GKKRNED9GJ108231; 1GKKRNED9GJ124199 | 1GKKRNED9GJ100324; 1GKKRNED9GJ188002; 1GKKRNED9GJ191384; 1GKKRNED9GJ152228; 1GKKRNED9GJ145229; 1GKKRNED9GJ134036 | 1GKKRNED9GJ125224 | 1GKKRNED9GJ101781 | 1GKKRNED9GJ114403

1GKKRNED9GJ119780

1GKKRNED9GJ144985 | 1GKKRNED9GJ104776; 1GKKRNED9GJ109895 | 1GKKRNED9GJ115647; 1GKKRNED9GJ120170 | 1GKKRNED9GJ198187; 1GKKRNED9GJ194396 | 1GKKRNED9GJ124445 | 1GKKRNED9GJ155940 | 1GKKRNED9GJ154786 | 1GKKRNED9GJ178151; 1GKKRNED9GJ149393 | 1GKKRNED9GJ120668 | 1GKKRNED9GJ169837; 1GKKRNED9GJ121142 | 1GKKRNED9GJ171782 | 1GKKRNED9GJ179588 | 1GKKRNED9GJ159695; 1GKKRNED9GJ119746; 1GKKRNED9GJ150463; 1GKKRNED9GJ144937 | 1GKKRNED9GJ136644 | 1GKKRNED9GJ144159; 1GKKRNED9GJ146784; 1GKKRNED9GJ199260 | 1GKKRNED9GJ102848

1GKKRNED9GJ181518; 1GKKRNED9GJ105507; 1GKKRNED9GJ117947 | 1GKKRNED9GJ162662; 1GKKRNED9GJ185424 | 1GKKRNED9GJ142492 | 1GKKRNED9GJ162175; 1GKKRNED9GJ128088; 1GKKRNED9GJ130598 | 1GKKRNED9GJ162760; 1GKKRNED9GJ140967; 1GKKRNED9GJ199145 | 1GKKRNED9GJ164685; 1GKKRNED9GJ138166; 1GKKRNED9GJ158126; 1GKKRNED9GJ104857 | 1GKKRNED9GJ168297 | 1GKKRNED9GJ110304 | 1GKKRNED9GJ179171; 1GKKRNED9GJ140144 | 1GKKRNED9GJ132061 | 1GKKRNED9GJ135879 | 1GKKRNED9GJ100307; 1GKKRNED9GJ164038 | 1GKKRNED9GJ192745; 1GKKRNED9GJ113123 | 1GKKRNED9GJ116197; 1GKKRNED9GJ110769; 1GKKRNED9GJ130777; 1GKKRNED9GJ195676 | 1GKKRNED9GJ162855 | 1GKKRNED9GJ110223

1GKKRNED9GJ190994 | 1GKKRNED9GJ193538 | 1GKKRNED9GJ125370; 1GKKRNED9GJ163813 | 1GKKRNED9GJ120217 | 1GKKRNED9GJ166498 | 1GKKRNED9GJ178280; 1GKKRNED9GJ181972

1GKKRNED9GJ184256 | 1GKKRNED9GJ102834 | 1GKKRNED9GJ136854

1GKKRNED9GJ121092; 1GKKRNED9GJ153945; 1GKKRNED9GJ115745; 1GKKRNED9GJ183866; 1GKKRNED9GJ106771 | 1GKKRNED9GJ166811; 1GKKRNED9GJ115180 | 1GKKRNED9GJ176383 | 1GKKRNED9GJ149085; 1GKKRNED9GJ118127 | 1GKKRNED9GJ166601; 1GKKRNED9GJ162788 | 1GKKRNED9GJ107211; 1GKKRNED9GJ124042 | 1GKKRNED9GJ170227 | 1GKKRNED9GJ126163 | 1GKKRNED9GJ179106 | 1GKKRNED9GJ119892 | 1GKKRNED9GJ161916 | 1GKKRNED9GJ126616 | 1GKKRNED9GJ157476 | 1GKKRNED9GJ143142; 1GKKRNED9GJ193409 | 1GKKRNED9GJ136577 | 1GKKRNED9GJ188534 | 1GKKRNED9GJ192874; 1GKKRNED9GJ126051 | 1GKKRNED9GJ147790; 1GKKRNED9GJ158434 | 1GKKRNED9GJ186136; 1GKKRNED9GJ166095

1GKKRNED9GJ125983; 1GKKRNED9GJ126406 | 1GKKRNED9GJ137941 | 1GKKRNED9GJ177145 | 1GKKRNED9GJ108438 | 1GKKRNED9GJ112229; 1GKKRNED9GJ139138; 1GKKRNED9GJ152858; 1GKKRNED9GJ190185 | 1GKKRNED9GJ174018

1GKKRNED9GJ104874; 1GKKRNED9GJ161768 | 1GKKRNED9GJ197993 | 1GKKRNED9GJ103367; 1GKKRNED9GJ123134; 1GKKRNED9GJ147370 | 1GKKRNED9GJ136272 | 1GKKRNED9GJ106124; 1GKKRNED9GJ174536; 1GKKRNED9GJ184077 | 1GKKRNED9GJ119326; 1GKKRNED9GJ144842 | 1GKKRNED9GJ117964 | 1GKKRNED9GJ110643 | 1GKKRNED9GJ183821 | 1GKKRNED9GJ129161; 1GKKRNED9GJ183530 | 1GKKRNED9GJ157347; 1GKKRNED9GJ166324 | 1GKKRNED9GJ127457 | 1GKKRNED9GJ182376; 1GKKRNED9GJ173662 | 1GKKRNED9GJ199923; 1GKKRNED9GJ125921 | 1GKKRNED9GJ125160; 1GKKRNED9GJ139396; 1GKKRNED9GJ181583 | 1GKKRNED9GJ198898; 1GKKRNED9GJ184144 | 1GKKRNED9GJ134344 | 1GKKRNED9GJ161835 | 1GKKRNED9GJ101537

1GKKRNED9GJ145022; 1GKKRNED9GJ114725 | 1GKKRNED9GJ109332 | 1GKKRNED9GJ117141 | 1GKKRNED9GJ191983; 1GKKRNED9GJ170969 | 1GKKRNED9GJ167375 | 1GKKRNED9GJ110044 | 1GKKRNED9GJ174746; 1GKKRNED9GJ108777 | 1GKKRNED9GJ198996 | 1GKKRNED9GJ131329 | 1GKKRNED9GJ198559 | 1GKKRNED9GJ103109 | 1GKKRNED9GJ149930 | 1GKKRNED9GJ129662; 1GKKRNED9GJ110027 | 1GKKRNED9GJ102283 | 1GKKRNED9GJ109413 | 1GKKRNED9GJ142332; 1GKKRNED9GJ165884; 1GKKRNED9GJ121304; 1GKKRNED9GJ147708; 1GKKRNED9GJ139494 | 1GKKRNED9GJ133081 | 1GKKRNED9GJ121268; 1GKKRNED9GJ191157; 1GKKRNED9GJ168736 | 1GKKRNED9GJ107788; 1GKKRNED9GJ181082; 1GKKRNED9GJ182782

1GKKRNED9GJ190932 | 1GKKRNED9GJ136367 | 1GKKRNED9GJ176738 | 1GKKRNED9GJ130679 | 1GKKRNED9GJ168963 | 1GKKRNED9GJ192020 | 1GKKRNED9GJ156988; 1GKKRNED9GJ176612 | 1GKKRNED9GJ158997; 1GKKRNED9GJ197962

1GKKRNED9GJ120704 | 1GKKRNED9GJ108343 | 1GKKRNED9GJ173192; 1GKKRNED9GJ190526; 1GKKRNED9GJ120959; 1GKKRNED9GJ120430; 1GKKRNED9GJ110450 | 1GKKRNED9GJ187903 | 1GKKRNED9GJ131041 | 1GKKRNED9GJ162970; 1GKKRNED9GJ124820 | 1GKKRNED9GJ165335 | 1GKKRNED9GJ174780 | 1GKKRNED9GJ154187 | 1GKKRNED9GJ181051 | 1GKKRNED9GJ113588 | 1GKKRNED9GJ125336 | 1GKKRNED9GJ174603 | 1GKKRNED9GJ141343

1GKKRNED9GJ122369 | 1GKKRNED9GJ181146; 1GKKRNED9GJ164668 | 1GKKRNED9GJ125319; 1GKKRNED9GJ114577 | 1GKKRNED9GJ180322 | 1GKKRNED9GJ125143 | 1GKKRNED9GJ107886 | 1GKKRNED9GJ183477

1GKKRNED9GJ162516

1GKKRNED9GJ117284; 1GKKRNED9GJ181065; 1GKKRNED9GJ127877; 1GKKRNED9GJ144498 | 1GKKRNED9GJ131881 | 1GKKRNED9GJ125756 | 1GKKRNED9GJ187318 | 1GKKRNED9GJ149345;
The car appears to be a Gmc.
The specific car is a Acadia according to our records.
Find details on VINs that start with 1GKKRNED9GJ1.
1GKKRNED9GJ179056 | 1GKKRNED9GJ142296 | 1GKKRNED9GJ158949 | 1GKKRNED9GJ138054 | 1GKKRNED9GJ126325 | 1GKKRNED9GJ167716 | 1GKKRNED9GJ159213; 1GKKRNED9GJ174486 | 1GKKRNED9GJ146266 | 1GKKRNED9GJ115485 | 1GKKRNED9GJ150544 | 1GKKRNED9GJ155419 | 1GKKRNED9GJ196973; 1GKKRNED9GJ140533; 1GKKRNED9GJ115843; 1GKKRNED9GJ159972; 1GKKRNED9GJ157106 | 1GKKRNED9GJ106740 | 1GKKRNED9GJ169661 | 1GKKRNED9GJ174844 | 1GKKRNED9GJ165660; 1GKKRNED9GJ178022 | 1GKKRNED9GJ168638 | 1GKKRNED9GJ130231

1GKKRNED9GJ165058 | 1GKKRNED9GJ193619; 1GKKRNED9GJ133629; 1GKKRNED9GJ184709

1GKKRNED9GJ160216; 1GKKRNED9GJ141892 | 1GKKRNED9GJ190008 | 1GKKRNED9GJ129676 | 1GKKRNED9GJ116099 | 1GKKRNED9GJ196889; 1GKKRNED9GJ116782 | 1GKKRNED9GJ178747 | 1GKKRNED9GJ131413 | 1GKKRNED9GJ184189 | 1GKKRNED9GJ157817 | 1GKKRNED9GJ132870 | 1GKKRNED9GJ178828 | 1GKKRNED9GJ106009; 1GKKRNED9GJ199615; 1GKKRNED9GJ196598 | 1GKKRNED9GJ173130; 1GKKRNED9GJ109184; 1GKKRNED9GJ153704; 1GKKRNED9GJ176657; 1GKKRNED9GJ116314 | 1GKKRNED9GJ141911; 1GKKRNED9GJ136403 | 1GKKRNED9GJ103921

1GKKRNED9GJ145019 | 1GKKRNED9GJ122162 | 1GKKRNED9GJ140547 | 1GKKRNED9GJ116149 | 1GKKRNED9GJ100484; 1GKKRNED9GJ157526 | 1GKKRNED9GJ109959 | 1GKKRNED9GJ153203; 1GKKRNED9GJ190543 | 1GKKRNED9GJ175041 | 1GKKRNED9GJ172592 | 1GKKRNED9GJ106298 | 1GKKRNED9GJ109198; 1GKKRNED9GJ175752 | 1GKKRNED9GJ140239; 1GKKRNED9GJ161060

1GKKRNED9GJ110156; 1GKKRNED9GJ107712 | 1GKKRNED9GJ122680; 1GKKRNED9GJ190509 | 1GKKRNED9GJ193152; 1GKKRNED9GJ193796; 1GKKRNED9GJ170339

1GKKRNED9GJ169692 | 1GKKRNED9GJ154772 | 1GKKRNED9GJ111808 | 1GKKRNED9GJ134991; 1GKKRNED9GJ193006 | 1GKKRNED9GJ165111 | 1GKKRNED9GJ193068

1GKKRNED9GJ164749 | 1GKKRNED9GJ150334; 1GKKRNED9GJ181275; 1GKKRNED9GJ161401 | 1GKKRNED9GJ168140 | 1GKKRNED9GJ198206 | 1GKKRNED9GJ109749 | 1GKKRNED9GJ169112 | 1GKKRNED9GJ102817 | 1GKKRNED9GJ157980 | 1GKKRNED9GJ186735; 1GKKRNED9GJ169756 | 1GKKRNED9GJ157784; 1GKKRNED9GJ110710 | 1GKKRNED9GJ100761 | 1GKKRNED9GJ132786 | 1GKKRNED9GJ120136; 1GKKRNED9GJ122260 | 1GKKRNED9GJ158689 | 1GKKRNED9GJ121657 | 1GKKRNED9GJ191174 | 1GKKRNED9GJ195905; 1GKKRNED9GJ193104

1GKKRNED9GJ197251 | 1GKKRNED9GJ164444; 1GKKRNED9GJ124705 | 1GKKRNED9GJ102574 | 1GKKRNED9GJ120802; 1GKKRNED9GJ105149 | 1GKKRNED9GJ191370 | 1GKKRNED9GJ189733; 1GKKRNED9GJ198190; 1GKKRNED9GJ110562 | 1GKKRNED9GJ192177 | 1GKKRNED9GJ191918 | 1GKKRNED9GJ133212

1GKKRNED9GJ126275

1GKKRNED9GJ134456

1GKKRNED9GJ134649 | 1GKKRNED9GJ100694 | 1GKKRNED9GJ167389 | 1GKKRNED9GJ116958; 1GKKRNED9GJ152682 | 1GKKRNED9GJ174701 | 1GKKRNED9GJ167117 | 1GKKRNED9GJ175072; 1GKKRNED9GJ134599; 1GKKRNED9GJ143254 | 1GKKRNED9GJ132514 | 1GKKRNED9GJ156215 | 1GKKRNED9GJ113302; 1GKKRNED9GJ194575

1GKKRNED9GJ180983 | 1GKKRNED9GJ128446 | 1GKKRNED9GJ146820 | 1GKKRNED9GJ102137 | 1GKKRNED9GJ177405; 1GKKRNED9GJ179011 | 1GKKRNED9GJ128558 | 1GKKRNED9GJ162323; 1GKKRNED9GJ126695 | 1GKKRNED9GJ144422 | 1GKKRNED9GJ107371; 1GKKRNED9GJ122131 | 1GKKRNED9GJ111355 | 1GKKRNED9GJ187805

1GKKRNED9GJ193328 | 1GKKRNED9GJ165934 | 1GKKRNED9GJ163228; 1GKKRNED9GJ117835 | 1GKKRNED9GJ144341; 1GKKRNED9GJ171636; 1GKKRNED9GJ159440; 1GKKRNED9GJ123165 | 1GKKRNED9GJ162502; 1GKKRNED9GJ137034 | 1GKKRNED9GJ166372 | 1GKKRNED9GJ132108 | 1GKKRNED9GJ130181 | 1GKKRNED9GJ128804 | 1GKKRNED9GJ177582; 1GKKRNED9GJ153735; 1GKKRNED9GJ180515 | 1GKKRNED9GJ184824; 1GKKRNED9GJ108844 | 1GKKRNED9GJ118225; 1GKKRNED9GJ159051

1GKKRNED9GJ117138 | 1GKKRNED9GJ175024; 1GKKRNED9GJ171488; 1GKKRNED9GJ165349; 1GKKRNED9GJ191062 | 1GKKRNED9GJ185309; 1GKKRNED9GJ191594; 1GKKRNED9GJ123750; 1GKKRNED9GJ186962 | 1GKKRNED9GJ169501 | 1GKKRNED9GJ125885; 1GKKRNED9GJ126647; 1GKKRNED9GJ197122 | 1GKKRNED9GJ136496 | 1GKKRNED9GJ121349 | 1GKKRNED9GJ100422; 1GKKRNED9GJ149216 | 1GKKRNED9GJ132903 | 1GKKRNED9GJ100274; 1GKKRNED9GJ106933 | 1GKKRNED9GJ153153; 1GKKRNED9GJ101828 | 1GKKRNED9GJ100310; 1GKKRNED9GJ167652; 1GKKRNED9GJ159535 | 1GKKRNED9GJ121223; 1GKKRNED9GJ199839; 1GKKRNED9GJ194334; 1GKKRNED9GJ137132 | 1GKKRNED9GJ135168; 1GKKRNED9GJ184516 | 1GKKRNED9GJ181017 | 1GKKRNED9GJ177971 | 1GKKRNED9GJ141505 | 1GKKRNED9GJ138779 | 1GKKRNED9GJ183656 | 1GKKRNED9GJ102588 | 1GKKRNED9GJ121853; 1GKKRNED9GJ158921; 1GKKRNED9GJ168834 | 1GKKRNED9GJ184208 | 1GKKRNED9GJ134988 | 1GKKRNED9GJ165979

1GKKRNED9GJ137292; 1GKKRNED9GJ164878 | 1GKKRNED9GJ134084 | 1GKKRNED9GJ178537 | 1GKKRNED9GJ195225 | 1GKKRNED9GJ163472; 1GKKRNED9GJ144162; 1GKKRNED9GJ106656; 1GKKRNED9GJ144419; 1GKKRNED9GJ132528 | 1GKKRNED9GJ124753 | 1GKKRNED9GJ105765 | 1GKKRNED9GJ118256

1GKKRNED9GJ129788; 1GKKRNED9GJ112926; 1GKKRNED9GJ107659; 1GKKRNED9GJ155842 | 1GKKRNED9GJ165593 | 1GKKRNED9GJ147417 | 1GKKRNED9GJ129001 | 1GKKRNED9GJ164654; 1GKKRNED9GJ161334 | 1GKKRNED9GJ155727

1GKKRNED9GJ146493 | 1GKKRNED9GJ144324 | 1GKKRNED9GJ133968; 1GKKRNED9GJ184564 | 1GKKRNED9GJ144789 | 1GKKRNED9GJ142430 | 1GKKRNED9GJ157736 | 1GKKRNED9GJ117088; 1GKKRNED9GJ137437; 1GKKRNED9GJ164492 | 1GKKRNED9GJ159860; 1GKKRNED9GJ181311 | 1GKKRNED9GJ121707; 1GKKRNED9GJ177212; 1GKKRNED9GJ182085; 1GKKRNED9GJ176741

1GKKRNED9GJ153671 | 1GKKRNED9GJ114370; 1GKKRNED9GJ184547

1GKKRNED9GJ196715 | 1GKKRNED9GJ110691 | 1GKKRNED9GJ114630 | 1GKKRNED9GJ152102 | 1GKKRNED9GJ161544 | 1GKKRNED9GJ132366 | 1GKKRNED9GJ113459; 1GKKRNED9GJ146171 | 1GKKRNED9GJ112036 | 1GKKRNED9GJ115132 | 1GKKRNED9GJ141116 | 1GKKRNED9GJ129273 | 1GKKRNED9GJ120234 | 1GKKRNED9GJ145831; 1GKKRNED9GJ149720; 1GKKRNED9GJ121111 | 1GKKRNED9GJ186024 | 1GKKRNED9GJ105068; 1GKKRNED9GJ173709 | 1GKKRNED9GJ173712

1GKKRNED9GJ199548; 1GKKRNED9GJ143934; 1GKKRNED9GJ126390 | 1GKKRNED9GJ181356 | 1GKKRNED9GJ171071 | 1GKKRNED9GJ185648; 1GKKRNED9GJ182619 | 1GKKRNED9GJ133193; 1GKKRNED9GJ162080

1GKKRNED9GJ163276 | 1GKKRNED9GJ126633 | 1GKKRNED9GJ177310 | 1GKKRNED9GJ142668 | 1GKKRNED9GJ188257 | 1GKKRNED9GJ161012 | 1GKKRNED9GJ168591 | 1GKKRNED9GJ120489 | 1GKKRNED9GJ144839; 1GKKRNED9GJ185942; 1GKKRNED9GJ193183

1GKKRNED9GJ182734

1GKKRNED9GJ189571; 1GKKRNED9GJ146896; 1GKKRNED9GJ165092; 1GKKRNED9GJ118077 | 1GKKRNED9GJ187609; 1GKKRNED9GJ155520 | 1GKKRNED9GJ184158 | 1GKKRNED9GJ115549 | 1GKKRNED9GJ117012 | 1GKKRNED9GJ129399 | 1GKKRNED9GJ149586 | 1GKKRNED9GJ195662 | 1GKKRNED9GJ177355 | 1GKKRNED9GJ139205 | 1GKKRNED9GJ107046 | 1GKKRNED9GJ135431 | 1GKKRNED9GJ183382 | 1GKKRNED9GJ169935 | 1GKKRNED9GJ109136; 1GKKRNED9GJ107595 | 1GKKRNED9GJ144792 | 1GKKRNED9GJ102686; 1GKKRNED9GJ128222 | 1GKKRNED9GJ108245 | 1GKKRNED9GJ136739 | 1GKKRNED9GJ152245 | 1GKKRNED9GJ138099 | 1GKKRNED9GJ103417; 1GKKRNED9GJ198464; 1GKKRNED9GJ153105 | 1GKKRNED9GJ142654 | 1GKKRNED9GJ123974 | 1GKKRNED9GJ189246; 1GKKRNED9GJ197895 | 1GKKRNED9GJ146204; 1GKKRNED9GJ181101; 1GKKRNED9GJ136580; 1GKKRNED9GJ179932 | 1GKKRNED9GJ197606; 1GKKRNED9GJ161155 | 1GKKRNED9GJ138510 | 1GKKRNED9GJ107242 | 1GKKRNED9GJ143772 | 1GKKRNED9GJ187240; 1GKKRNED9GJ159289; 1GKKRNED9GJ191031; 1GKKRNED9GJ126499 | 1GKKRNED9GJ133016 | 1GKKRNED9GJ173158; 1GKKRNED9GJ106480 | 1GKKRNED9GJ152343 | 1GKKRNED9GJ136823

1GKKRNED9GJ112876 | 1GKKRNED9GJ176710 | 1GKKRNED9GJ117124

1GKKRNED9GJ133565 | 1GKKRNED9GJ153976 | 1GKKRNED9GJ100081 | 1GKKRNED9GJ107743; 1GKKRNED9GJ133095 | 1GKKRNED9GJ133131

1GKKRNED9GJ172737 | 1GKKRNED9GJ188131; 1GKKRNED9GJ172625; 1GKKRNED9GJ156392

1GKKRNED9GJ109931; 1GKKRNED9GJ101571 | 1GKKRNED9GJ123442; 1GKKRNED9GJ197296; 1GKKRNED9GJ171877 | 1GKKRNED9GJ164511; 1GKKRNED9GJ136286 | 1GKKRNED9GJ187061 | 1GKKRNED9GJ170437; 1GKKRNED9GJ168848 | 1GKKRNED9GJ157655; 1GKKRNED9GJ139124; 1GKKRNED9GJ147742 | 1GKKRNED9GJ106723; 1GKKRNED9GJ154254 | 1GKKRNED9GJ141049 | 1GKKRNED9GJ107645; 1GKKRNED9GJ161513; 1GKKRNED9GJ162841 | 1GKKRNED9GJ191045 | 1GKKRNED9GJ117169 | 1GKKRNED9GJ173306 | 1GKKRNED9GJ113915 | 1GKKRNED9GJ150849; 1GKKRNED9GJ187464 | 1GKKRNED9GJ108262; 1GKKRNED9GJ168641 | 1GKKRNED9GJ100615 | 1GKKRNED9GJ197525 | 1GKKRNED9GJ197718

1GKKRNED9GJ126809 | 1GKKRNED9GJ112148 | 1GKKRNED9GJ140371; 1GKKRNED9GJ106799 | 1GKKRNED9GJ108990 | 1GKKRNED9GJ184855; 1GKKRNED9GJ167201 | 1GKKRNED9GJ113185 | 1GKKRNED9GJ143111 | 1GKKRNED9GJ170874; 1GKKRNED9GJ161818; 1GKKRNED9GJ106348 | 1GKKRNED9GJ189974 | 1GKKRNED9GJ126745 | 1GKKRNED9GJ194009; 1GKKRNED9GJ147109 | 1GKKRNED9GJ192969 | 1GKKRNED9GJ136160; 1GKKRNED9GJ102705 | 1GKKRNED9GJ100680 | 1GKKRNED9GJ155243; 1GKKRNED9GJ102915 | 1GKKRNED9GJ121819 | 1GKKRNED9GJ176772 | 1GKKRNED9GJ172463 | 1GKKRNED9GJ182975 | 1GKKRNED9GJ141066 | 1GKKRNED9GJ152794 | 1GKKRNED9GJ121593 | 1GKKRNED9GJ171152 | 1GKKRNED9GJ192261 | 1GKKRNED9GJ120167; 1GKKRNED9GJ172673; 1GKKRNED9GJ140290 | 1GKKRNED9GJ134103 | 1GKKRNED9GJ143819 | 1GKKRNED9GJ164198; 1GKKRNED9GJ166906 | 1GKKRNED9GJ167036 | 1GKKRNED9GJ137020 | 1GKKRNED9GJ192518 | 1GKKRNED9GJ169739 | 1GKKRNED9GJ107337 | 1GKKRNED9GJ120976

1GKKRNED9GJ112361 | 1GKKRNED9GJ182958

1GKKRNED9GJ185892 | 1GKKRNED9GJ113882 | 1GKKRNED9GJ131024 | 1GKKRNED9GJ153377 | 1GKKRNED9GJ126924 | 1GKKRNED9GJ176674 | 1GKKRNED9GJ150902 | 1GKKRNED9GJ118158; 1GKKRNED9GJ182572 | 1GKKRNED9GJ182393 | 1GKKRNED9GJ165707 | 1GKKRNED9GJ151838 | 1GKKRNED9GJ119620; 1GKKRNED9GJ193989 | 1GKKRNED9GJ148048 | 1GKKRNED9GJ154612 | 1GKKRNED9GJ172303; 1GKKRNED9GJ107435 | 1GKKRNED9GJ158062 | 1GKKRNED9GJ118080; 1GKKRNED9GJ174522; 1GKKRNED9GJ116121 | 1GKKRNED9GJ132058 | 1GKKRNED9GJ134148 | 1GKKRNED9GJ168445; 1GKKRNED9GJ111517 | 1GKKRNED9GJ112005; 1GKKRNED9GJ144940 | 1GKKRNED9GJ124574; 1GKKRNED9GJ148924

1GKKRNED9GJ169255 | 1GKKRNED9GJ154867 | 1GKKRNED9GJ135378

1GKKRNED9GJ131573 | 1GKKRNED9GJ199713 | 1GKKRNED9GJ183396; 1GKKRNED9GJ135493 | 1GKKRNED9GJ189196 | 1GKKRNED9GJ136319 | 1GKKRNED9GJ122632 | 1GKKRNED9GJ160099 | 1GKKRNED9GJ129077; 1GKKRNED9GJ153363 | 1GKKRNED9GJ158496; 1GKKRNED9GJ167151 | 1GKKRNED9GJ140905; 1GKKRNED9GJ113641 | 1GKKRNED9GJ154738 | 1GKKRNED9GJ122016; 1GKKRNED9GJ178036; 1GKKRNED9GJ134635 | 1GKKRNED9GJ199744 | 1GKKRNED9GJ134831 | 1GKKRNED9GJ120699 | 1GKKRNED9GJ179493 | 1GKKRNED9GJ133632 | 1GKKRNED9GJ135610; 1GKKRNED9GJ184161 | 1GKKRNED9GJ194172 | 1GKKRNED9GJ127989 | 1GKKRNED9GJ111677; 1GKKRNED9GJ185598

1GKKRNED9GJ166033; 1GKKRNED9GJ189876 | 1GKKRNED9GJ161219 | 1GKKRNED9GJ160734; 1GKKRNED9GJ121237 | 1GKKRNED9GJ112960; 1GKKRNED9GJ148177 | 1GKKRNED9GJ107306 | 1GKKRNED9GJ132562; 1GKKRNED9GJ113512 | 1GKKRNED9GJ194057; 1GKKRNED9GJ146932 | 1GKKRNED9GJ198822 | 1GKKRNED9GJ148213 | 1GKKRNED9GJ167084; 1GKKRNED9GJ158336 | 1GKKRNED9GJ130584 | 1GKKRNED9GJ169448; 1GKKRNED9GJ133646 | 1GKKRNED9GJ169398; 1GKKRNED9GJ180949 | 1GKKRNED9GJ195404 | 1GKKRNED9GJ174987; 1GKKRNED9GJ108746 | 1GKKRNED9GJ167358 | 1GKKRNED9GJ191613 | 1GKKRNED9GJ193250; 1GKKRNED9GJ120587; 1GKKRNED9GJ198139 | 1GKKRNED9GJ134005; 1GKKRNED9GJ194303 | 1GKKRNED9GJ157428 | 1GKKRNED9GJ105538 | 1GKKRNED9GJ132190 | 1GKKRNED9GJ131072 | 1GKKRNED9GJ153833 | 1GKKRNED9GJ129497 | 1GKKRNED9GJ168459 | 1GKKRNED9GJ167215

1GKKRNED9GJ134800 | 1GKKRNED9GJ171281; 1GKKRNED9GJ114448

1GKKRNED9GJ184757 | 1GKKRNED9GJ196326; 1GKKRNED9GJ117785; 1GKKRNED9GJ145957

1GKKRNED9GJ109461; 1GKKRNED9GJ160183 | 1GKKRNED9GJ145344; 1GKKRNED9GJ195483 | 1GKKRNED9GJ182927 | 1GKKRNED9GJ117740 | 1GKKRNED9GJ133727 | 1GKKRNED9GJ126535 | 1GKKRNED9GJ179655; 1GKKRNED9GJ194222 | 1GKKRNED9GJ153959 | 1GKKRNED9GJ194558 | 1GKKRNED9GJ172334; 1GKKRNED9GJ164797; 1GKKRNED9GJ195970 | 1GKKRNED9GJ117544; 1GKKRNED9GJ186475; 1GKKRNED9GJ140970 | 1GKKRNED9GJ102753; 1GKKRNED9GJ150916 | 1GKKRNED9GJ194818; 1GKKRNED9GJ144226; 1GKKRNED9GJ126907 | 1GKKRNED9GJ128642 | 1GKKRNED9GJ106754 | 1GKKRNED9GJ187495 | 1GKKRNED9GJ183432; 1GKKRNED9GJ174813 | 1GKKRNED9GJ101960; 1GKKRNED9GJ101179

1GKKRNED9GJ100632 | 1GKKRNED9GJ161723; 1GKKRNED9GJ136966 | 1GKKRNED9GJ156649 | 1GKKRNED9GJ175069 | 1GKKRNED9GJ159194 | 1GKKRNED9GJ110996 | 1GKKRNED9GJ137762; 1GKKRNED9GJ114451; 1GKKRNED9GJ139317; 1GKKRNED9GJ125532 | 1GKKRNED9GJ153346; 1GKKRNED9GJ138250; 1GKKRNED9GJ156604; 1GKKRNED9GJ151175 | 1GKKRNED9GJ152570 | 1GKKRNED9GJ114904; 1GKKRNED9GJ124509; 1GKKRNED9GJ172897; 1GKKRNED9GJ195922 | 1GKKRNED9GJ161608 | 1GKKRNED9GJ165352; 1GKKRNED9GJ163083 | 1GKKRNED9GJ177002 | 1GKKRNED9GJ185651; 1GKKRNED9GJ171961; 1GKKRNED9GJ155064 | 1GKKRNED9GJ145375 | 1GKKRNED9GJ179980 | 1GKKRNED9GJ163021

1GKKRNED9GJ167005; 1GKKRNED9GJ122677 | 1GKKRNED9GJ194446; 1GKKRNED9GJ134442 | 1GKKRNED9GJ192812 | 1GKKRNED9GJ110979 | 1GKKRNED9GJ138264 | 1GKKRNED9GJ121562 | 1GKKRNED9GJ112330 | 1GKKRNED9GJ160474; 1GKKRNED9GJ182801

1GKKRNED9GJ195029 | 1GKKRNED9GJ146686; 1GKKRNED9GJ184368; 1GKKRNED9GJ159471 | 1GKKRNED9GJ148079 | 1GKKRNED9GJ156120

1GKKRNED9GJ106835 | 1GKKRNED9GJ156327 | 1GKKRNED9GJ166002; 1GKKRNED9GJ167537 | 1GKKRNED9GJ196570

1GKKRNED9GJ164640; 1GKKRNED9GJ198044 | 1GKKRNED9GJ189537 | 1GKKRNED9GJ137048; 1GKKRNED9GJ143836 | 1GKKRNED9GJ119438 | 1GKKRNED9GJ131637

1GKKRNED9GJ108665 | 1GKKRNED9GJ199873; 1GKKRNED9GJ129712; 1GKKRNED9GJ162547 | 1GKKRNED9GJ116720 | 1GKKRNED9GJ155162; 1GKKRNED9GJ145702; 1GKKRNED9GJ185908; 1GKKRNED9GJ143125; 1GKKRNED9GJ192275 | 1GKKRNED9GJ139740 | 1GKKRNED9GJ162273; 1GKKRNED9GJ197444 | 1GKKRNED9GJ135400

1GKKRNED9GJ174763; 1GKKRNED9GJ170955; 1GKKRNED9GJ180837 | 1GKKRNED9GJ142749 | 1GKKRNED9GJ174102 | 1GKKRNED9GJ136868; 1GKKRNED9GJ117186 | 1GKKRNED9GJ119598 | 1GKKRNED9GJ162922; 1GKKRNED9GJ187948; 1GKKRNED9GJ122890

1GKKRNED9GJ160636 | 1GKKRNED9GJ116474 | 1GKKRNED9GJ171197; 1GKKRNED9GJ135414; 1GKKRNED9GJ121691; 1GKKRNED9GJ101957 | 1GKKRNED9GJ198481 | 1GKKRNED9GJ131699 | 1GKKRNED9GJ188324; 1GKKRNED9GJ171202; 1GKKRNED9GJ157669; 1GKKRNED9GJ196505; 1GKKRNED9GJ154190 | 1GKKRNED9GJ195886 | 1GKKRNED9GJ181728; 1GKKRNED9GJ120444; 1GKKRNED9GJ104387; 1GKKRNED9GJ100226 | 1GKKRNED9GJ157199 | 1GKKRNED9GJ194592 | 1GKKRNED9GJ106382; 1GKKRNED9GJ146591 | 1GKKRNED9GJ176139 | 1GKKRNED9GJ125725 | 1GKKRNED9GJ151645; 1GKKRNED9GJ156117 | 1GKKRNED9GJ114272 | 1GKKRNED9GJ147546

1GKKRNED9GJ196052; 1GKKRNED9GJ137339 | 1GKKRNED9GJ158403; 1GKKRNED9GJ190946; 1GKKRNED9GJ183060 | 1GKKRNED9GJ103546 | 1GKKRNED9GJ172379; 1GKKRNED9GJ140919 | 1GKKRNED9GJ159650 | 1GKKRNED9GJ152424; 1GKKRNED9GJ190218 | 1GKKRNED9GJ188050 | 1GKKRNED9GJ165920; 1GKKRNED9GJ197380

1GKKRNED9GJ172706; 1GKKRNED9GJ104888 | 1GKKRNED9GJ105006 | 1GKKRNED9GJ187769 | 1GKKRNED9GJ103823 | 1GKKRNED9GJ100212 | 1GKKRNED9GJ188520; 1GKKRNED9GJ121027; 1GKKRNED9GJ158532 | 1GKKRNED9GJ159700 | 1GKKRNED9GJ185973 | 1GKKRNED9GJ115731 | 1GKKRNED9GJ162421 | 1GKKRNED9GJ183463 | 1GKKRNED9GJ142024; 1GKKRNED9GJ127992 | 1GKKRNED9GJ130228; 1GKKRNED9GJ103790 | 1GKKRNED9GJ182815

1GKKRNED9GJ114076 | 1GKKRNED9GJ102252; 1GKKRNED9GJ160622 | 1GKKRNED9GJ198075 | 1GKKRNED9GJ140712 | 1GKKRNED9GJ185584; 1GKKRNED9GJ182054 | 1GKKRNED9GJ163293; 1GKKRNED9GJ156439 | 1GKKRNED9GJ162936 | 1GKKRNED9GJ176142 | 1GKKRNED9GJ103935; 1GKKRNED9GJ116216; 1GKKRNED9GJ101084; 1GKKRNED9GJ195435 | 1GKKRNED9GJ154402; 1GKKRNED9GJ158059 | 1GKKRNED9GJ141746; 1GKKRNED9GJ167313; 1GKKRNED9GJ186007; 1GKKRNED9GJ145537

1GKKRNED9GJ120279; 1GKKRNED9GJ105426

1GKKRNED9GJ125062

1GKKRNED9GJ181700 | 1GKKRNED9GJ143710 | 1GKKRNED9GJ181180 | 1GKKRNED9GJ136594 | 1GKKRNED9GJ161706; 1GKKRNED9GJ101554 | 1GKKRNED9GJ151886 | 1GKKRNED9GJ129791 | 1GKKRNED9GJ112909 | 1GKKRNED9GJ169126; 1GKKRNED9GJ147613 | 1GKKRNED9GJ167263 | 1GKKRNED9GJ170695 | 1GKKRNED9GJ118970 | 1GKKRNED9GJ156912 | 1GKKRNED9GJ187786 | 1GKKRNED9GJ104731; 1GKKRNED9GJ130620

1GKKRNED9GJ150821

1GKKRNED9GJ116555 | 1GKKRNED9GJ199047; 1GKKRNED9GJ192633

1GKKRNED9GJ161902; 1GKKRNED9GJ165805 | 1GKKRNED9GJ179977; 1GKKRNED9GJ194026 | 1GKKRNED9GJ165416 | 1GKKRNED9GJ198948 | 1GKKRNED9GJ198755; 1GKKRNED9GJ160250 | 1GKKRNED9GJ138376 | 1GKKRNED9GJ150222

1GKKRNED9GJ193765; 1GKKRNED9GJ189263; 1GKKRNED9GJ193541; 1GKKRNED9GJ138281 | 1GKKRNED9GJ165609 | 1GKKRNED9GJ184287 | 1GKKRNED9GJ158417 | 1GKKRNED9GJ168932; 1GKKRNED9GJ105880 | 1GKKRNED9GJ192583 | 1GKKRNED9GJ106608; 1GKKRNED9GJ169319; 1GKKRNED9GJ189716 | 1GKKRNED9GJ154450 | 1GKKRNED9GJ176089; 1GKKRNED9GJ183088 | 1GKKRNED9GJ189330 | 1GKKRNED9GJ199159 | 1GKKRNED9GJ130407; 1GKKRNED9GJ154691

1GKKRNED9GJ118483; 1GKKRNED9GJ196651 | 1GKKRNED9GJ101795 | 1GKKRNED9GJ127572

1GKKRNED9GJ107810 | 1GKKRNED9GJ126292; 1GKKRNED9GJ195323 | 1GKKRNED9GJ138944 | 1GKKRNED9GJ164122 | 1GKKRNED9GJ196231 | 1GKKRNED9GJ170647 | 1GKKRNED9GJ141522 | 1GKKRNED9GJ148888

1GKKRNED9GJ140922; 1GKKRNED9GJ195984; 1GKKRNED9GJ179543 | 1GKKRNED9GJ103692; 1GKKRNED9GJ162838 | 1GKKRNED9GJ124526; 1GKKRNED9GJ198691; 1GKKRNED9GJ114627; 1GKKRNED9GJ194365; 1GKKRNED9GJ173578; 1GKKRNED9GJ126342 | 1GKKRNED9GJ161575

1GKKRNED9GJ156084; 1GKKRNED9GJ161429 | 1GKKRNED9GJ173287 | 1GKKRNED9GJ118130; 1GKKRNED9GJ137325 | 1GKKRNED9GJ179395 | 1GKKRNED9GJ143299 | 1GKKRNED9GJ164461 | 1GKKRNED9GJ127796 | 1GKKRNED9GJ196939 | 1GKKRNED9GJ121173 | 1GKKRNED9GJ155274 | 1GKKRNED9GJ133260 | 1GKKRNED9GJ139141; 1GKKRNED9GJ196018 | 1GKKRNED9GJ104597

1GKKRNED9GJ111422; 1GKKRNED9GJ137454 | 1GKKRNED9GJ139558 | 1GKKRNED9GJ137468 | 1GKKRNED9GJ186248 | 1GKKRNED9GJ137552 | 1GKKRNED9GJ120346; 1GKKRNED9GJ143173 | 1GKKRNED9GJ169109 | 1GKKRNED9GJ184998; 1GKKRNED9GJ140841 | 1GKKRNED9GJ163651

1GKKRNED9GJ162452; 1GKKRNED9GJ165836 | 1GKKRNED9GJ101361; 1GKKRNED9GJ188937 | 1GKKRNED9GJ186413 | 1GKKRNED9GJ107757 | 1GKKRNED9GJ175881 | 1GKKRNED9GJ168400 | 1GKKRNED9GJ166081; 1GKKRNED9GJ197508; 1GKKRNED9GJ185018; 1GKKRNED9GJ139575 | 1GKKRNED9GJ112568

1GKKRNED9GJ134733 | 1GKKRNED9GJ198335; 1GKKRNED9GJ176609; 1GKKRNED9GJ180921; 1GKKRNED9GJ111419 | 1GKKRNED9GJ117690; 1GKKRNED9GJ165318; 1GKKRNED9GJ189442; 1GKKRNED9GJ170194 | 1GKKRNED9GJ117222; 1GKKRNED9GJ108567; 1GKKRNED9GJ123182; 1GKKRNED9GJ168526 | 1GKKRNED9GJ190980; 1GKKRNED9GJ141472; 1GKKRNED9GJ111596; 1GKKRNED9GJ155324; 1GKKRNED9GJ124767 | 1GKKRNED9GJ104339 | 1GKKRNED9GJ144551 | 1GKKRNED9GJ146624 | 1GKKRNED9GJ124638; 1GKKRNED9GJ187089

1GKKRNED9GJ197153 | 1GKKRNED9GJ130049; 1GKKRNED9GJ135767 | 1GKKRNED9GJ156697; 1GKKRNED9GJ138040 | 1GKKRNED9GJ135056; 1GKKRNED9GJ162743 | 1GKKRNED9GJ166890 | 1GKKRNED9GJ106852; 1GKKRNED9GJ195158

1GKKRNED9GJ175931

1GKKRNED9GJ101263 | 1GKKRNED9GJ182488 | 1GKKRNED9GJ115762; 1GKKRNED9GJ167649 | 1GKKRNED9GJ191403; 1GKKRNED9GJ131945

1GKKRNED9GJ111968; 1GKKRNED9GJ106219 | 1GKKRNED9GJ134893 | 1GKKRNED9GJ195421; 1GKKRNED9GJ131167; 1GKKRNED9GJ116832

1GKKRNED9GJ163598 | 1GKKRNED9GJ155629

1GKKRNED9GJ131363 | 1GKKRNED9GJ197556 | 1GKKRNED9GJ119018 | 1GKKRNED9GJ138880 | 1GKKRNED9GJ147949; 1GKKRNED9GJ179347 | 1GKKRNED9GJ154836 | 1GKKRNED9GJ145389; 1GKKRNED9GJ100727 | 1GKKRNED9GJ118595; 1GKKRNED9GJ189683 | 1GKKRNED9GJ188467 | 1GKKRNED9GJ114062; 1GKKRNED9GJ125708; 1GKKRNED9GJ105653 | 1GKKRNED9GJ108035 | 1GKKRNED9GJ148938 | 1GKKRNED9GJ145215 | 1GKKRNED9GJ149037; 1GKKRNED9GJ137289 | 1GKKRNED9GJ151094; 1GKKRNED9GJ124221; 1GKKRNED9GJ171927; 1GKKRNED9GJ118368 | 1GKKRNED9GJ198867 | 1GKKRNED9GJ182524 | 1GKKRNED9GJ139950 | 1GKKRNED9GJ151760

1GKKRNED9GJ159342 | 1GKKRNED9GJ127863; 1GKKRNED9GJ189053 | 1GKKRNED9GJ146137 | 1GKKRNED9GJ178974 | 1GKKRNED9GJ129323; 1GKKRNED9GJ144307 | 1GKKRNED9GJ102607 | 1GKKRNED9GJ142833 | 1GKKRNED9GJ129872

1GKKRNED9GJ144372 | 1GKKRNED9GJ125935 | 1GKKRNED9GJ104549 | 1GKKRNED9GJ157171; 1GKKRNED9GJ122887 | 1GKKRNED9GJ175511 | 1GKKRNED9GJ165013 | 1GKKRNED9GJ114028 | 1GKKRNED9GJ172804; 1GKKRNED9GJ170180; 1GKKRNED9GJ194754 | 1GKKRNED9GJ192888; 1GKKRNED9GJ172978 | 1GKKRNED9GJ132965 | 1GKKRNED9GJ167165 | 1GKKRNED9GJ132674; 1GKKRNED9GJ132240 | 1GKKRNED9GJ130603; 1GKKRNED9GJ196603 | 1GKKRNED9GJ112179 | 1GKKRNED9GJ137874

1GKKRNED9GJ175962; 1GKKRNED9GJ143206 | 1GKKRNED9GJ185620 | 1GKKRNED9GJ101862 | 1GKKRNED9GJ136238 | 1GKKRNED9GJ161799

1GKKRNED9GJ192213 | 1GKKRNED9GJ112053 | 1GKKRNED9GJ117009

1GKKRNED9GJ125479 | 1GKKRNED9GJ186668

1GKKRNED9GJ103093; 1GKKRNED9GJ191336 | 1GKKRNED9GJ184791

1GKKRNED9GJ108911; 1GKKRNED9GJ147577

1GKKRNED9GJ174794 | 1GKKRNED9GJ120024 | 1GKKRNED9GJ163147; 1GKKRNED9GJ173290 | 1GKKRNED9GJ185178; 1GKKRNED9GJ129452; 1GKKRNED9GJ107905 | 1GKKRNED9GJ100758 | 1GKKRNED9GJ119150; 1GKKRNED9GJ187125 | 1GKKRNED9GJ193636; 1GKKRNED9GJ146980 | 1GKKRNED9GJ181938

1GKKRNED9GJ177288 | 1GKKRNED9GJ193684; 1GKKRNED9GJ183575; 1GKKRNED9GJ107015; 1GKKRNED9GJ155792; 1GKKRNED9GJ158370 | 1GKKRNED9GJ124350 | 1GKKRNED9GJ123618 | 1GKKRNED9GJ178943; 1GKKRNED9GJ182460; 1GKKRNED9GJ113994 | 1GKKRNED9GJ127166 | 1GKKRNED9GJ187108 | 1GKKRNED9GJ148583

1GKKRNED9GJ187349; 1GKKRNED9GJ134277; 1GKKRNED9GJ168431; 1GKKRNED9GJ105863; 1GKKRNED9GJ148034 | 1GKKRNED9GJ104910 | 1GKKRNED9GJ112392 | 1GKKRNED9GJ171393 | 1GKKRNED9GJ157445 | 1GKKRNED9GJ170843; 1GKKRNED9GJ108259 | 1GKKRNED9GJ135039 | 1GKKRNED9GJ126597; 1GKKRNED9GJ172835 | 1GKKRNED9GJ151662 | 1GKKRNED9GJ148129; 1GKKRNED9GJ184340 | 1GKKRNED9GJ116202 | 1GKKRNED9GJ100856 | 1GKKRNED9GJ177467 | 1GKKRNED9GJ137258 | 1GKKRNED9GJ129211; 1GKKRNED9GJ191854 | 1GKKRNED9GJ175251 | 1GKKRNED9GJ109699 | 1GKKRNED9GJ195399; 1GKKRNED9GJ134828 | 1GKKRNED9GJ119973; 1GKKRNED9GJ197346 | 1GKKRNED9GJ136983 | 1GKKRNED9GJ164833; 1GKKRNED9GJ154013 | 1GKKRNED9GJ190283 | 1GKKRNED9GJ156795 | 1GKKRNED9GJ148261 | 1GKKRNED9GJ155257 | 1GKKRNED9GJ174228; 1GKKRNED9GJ102011 | 1GKKRNED9GJ109301 | 1GKKRNED9GJ160829

1GKKRNED9GJ138605; 1GKKRNED9GJ149376 | 1GKKRNED9GJ171314; 1GKKRNED9GJ164895 | 1GKKRNED9GJ118841; 1GKKRNED9GJ171684

1GKKRNED9GJ147563 | 1GKKRNED9GJ165867 | 1GKKRNED9GJ133811 | 1GKKRNED9GJ126471 | 1GKKRNED9GJ105491 | 1GKKRNED9GJ176223; 1GKKRNED9GJ119651 | 1GKKRNED9GJ155999 | 1GKKRNED9GJ147921 | 1GKKRNED9GJ144730 | 1GKKRNED9GJ149121 | 1GKKRNED9GJ176884; 1GKKRNED9GJ186671 | 1GKKRNED9GJ123179; 1GKKRNED9GJ151113; 1GKKRNED9GJ178764; 1GKKRNED9GJ105782; 1GKKRNED9GJ110335 | 1GKKRNED9GJ148521 | 1GKKRNED9GJ156456; 1GKKRNED9GJ121576

1GKKRNED9GJ199792 | 1GKKRNED9GJ118418

1GKKRNED9GJ169952 | 1GKKRNED9GJ159325

1GKKRNED9GJ105359; 1GKKRNED9GJ130732 | 1GKKRNED9GJ102560; 1GKKRNED9GJ140953 | 1GKKRNED9GJ163116 | 1GKKRNED9GJ101909 | 1GKKRNED9GJ121240 | 1GKKRNED9GJ140984 | 1GKKRNED9GJ124381; 1GKKRNED9GJ197458; 1GKKRNED9GJ192549 | 1GKKRNED9GJ116815 | 1GKKRNED9GJ130178; 1GKKRNED9GJ175668; 1GKKRNED9GJ177176; 1GKKRNED9GJ130200 | 1GKKRNED9GJ174715 | 1GKKRNED9GJ164542 | 1GKKRNED9GJ192647 | 1GKKRNED9GJ190381 | 1GKKRNED9GJ141035; 1GKKRNED9GJ128432; 1GKKRNED9GJ114501 | 1GKKRNED9GJ175945 | 1GKKRNED9GJ137650 | 1GKKRNED9GJ128303; 1GKKRNED9GJ180482 | 1GKKRNED9GJ194611; 1GKKRNED9GJ113140 | 1GKKRNED9GJ160071 | 1GKKRNED9GJ148955; 1GKKRNED9GJ119813 | 1GKKRNED9GJ102994 | 1GKKRNED9GJ100646 | 1GKKRNED9GJ119858 | 1GKKRNED9GJ182930 | 1GKKRNED9GJ166923 | 1GKKRNED9GJ178408 | 1GKKRNED9GJ163830 | 1GKKRNED9GJ180661; 1GKKRNED9GJ196620 | 1GKKRNED9GJ136322; 1GKKRNED9GJ158630; 1GKKRNED9GJ196391; 1GKKRNED9GJ184838 | 1GKKRNED9GJ148812 | 1GKKRNED9GJ137373 | 1GKKRNED9GJ194527 | 1GKKRNED9GJ169157 | 1GKKRNED9GJ120184 | 1GKKRNED9GJ160779; 1GKKRNED9GJ171121 | 1GKKRNED9GJ188081; 1GKKRNED9GJ141956

1GKKRNED9GJ198965; 1GKKRNED9GJ122596 | 1GKKRNED9GJ115261 | 1GKKRNED9GJ199632

1GKKRNED9GJ121948 | 1GKKRNED9GJ149197 | 1GKKRNED9GJ192826 | 1GKKRNED9GJ148602 | 1GKKRNED9GJ155890; 1GKKRNED9GJ156683 | 1GKKRNED9GJ123375; 1GKKRNED9GJ105457 | 1GKKRNED9GJ125238

1GKKRNED9GJ125580 | 1GKKRNED9GJ138068 | 1GKKRNED9GJ136871 | 1GKKRNED9GJ180336 | 1GKKRNED9GJ132500; 1GKKRNED9GJ119388 | 1GKKRNED9GJ129032 | 1GKKRNED9GJ118435 | 1GKKRNED9GJ178179 | 1GKKRNED9GJ185777; 1GKKRNED9GJ117320; 1GKKRNED9GJ105703 | 1GKKRNED9GJ119679 | 1GKKRNED9GJ191451; 1GKKRNED9GJ116975; 1GKKRNED9GJ180207; 1GKKRNED9GJ124137 | 1GKKRNED9GJ126860; 1GKKRNED9GJ115101 | 1GKKRNED9GJ100677 | 1GKKRNED9GJ122095; 1GKKRNED9GJ141973

1GKKRNED9GJ174410 | 1GKKRNED9GJ149510; 1GKKRNED9GJ192941 | 1GKKRNED9GJ160135

1GKKRNED9GJ172642 | 1GKKRNED9GJ165139 | 1GKKRNED9GJ183074 | 1GKKRNED9GJ123490 | 1GKKRNED9GJ144615; 1GKKRNED9GJ177601 | 1GKKRNED9GJ105622 | 1GKKRNED9GJ117608; 1GKKRNED9GJ112635 | 1GKKRNED9GJ114157; 1GKKRNED9GJ111002; 1GKKRNED9GJ152780; 1GKKRNED9GJ101120 | 1GKKRNED9GJ102770 | 1GKKRNED9GJ113056; 1GKKRNED9GJ144100

1GKKRNED9GJ145103 | 1GKKRNED9GJ178585; 1GKKRNED9GJ186573 | 1GKKRNED9GJ146557

1GKKRNED9GJ191188 | 1GKKRNED9GJ123585; 1GKKRNED9GJ179283; 1GKKRNED9GJ129533; 1GKKRNED9GJ127636 | 1GKKRNED9GJ128978; 1GKKRNED9GJ157221 | 1GKKRNED9GJ104048 | 1GKKRNED9GJ155341 | 1GKKRNED9GJ129807; 1GKKRNED9GJ127779; 1GKKRNED9GJ191837; 1GKKRNED9GJ170034; 1GKKRNED9GJ113929

1GKKRNED9GJ189795; 1GKKRNED9GJ174312; 1GKKRNED9GJ127782 | 1GKKRNED9GJ196374 | 1GKKRNED9GJ106642 | 1GKKRNED9GJ195287; 1GKKRNED9GJ159275

1GKKRNED9GJ108293 | 1GKKRNED9GJ139978; 1GKKRNED9GJ113543 | 1GKKRNED9GJ114188 | 1GKKRNED9GJ108410; 1GKKRNED9GJ138815; 1GKKRNED9GJ169711 | 1GKKRNED9GJ197573 | 1GKKRNED9GJ138636 | 1GKKRNED9GJ141990 | 1GKKRNED9GJ181339; 1GKKRNED9GJ157543

1GKKRNED9GJ175539 | 1GKKRNED9GJ108164; 1GKKRNED9GJ190073 | 1GKKRNED9GJ193779 | 1GKKRNED9GJ148471; 1GKKRNED9GJ171491 | 1GKKRNED9GJ128091; 1GKKRNED9GJ127202 | 1GKKRNED9GJ113932; 1GKKRNED9GJ109508 | 1GKKRNED9GJ132402 | 1GKKRNED9GJ143058 | 1GKKRNED9GJ126714 | 1GKKRNED9GJ196519 | 1GKKRNED9GJ190882; 1GKKRNED9GJ181227; 1GKKRNED9GJ177436; 1GKKRNED9GJ188615 | 1GKKRNED9GJ168624 | 1GKKRNED9GJ194916; 1GKKRNED9GJ131752; 1GKKRNED9GJ167442 | 1GKKRNED9GJ115695 | 1GKKRNED9GJ160281 | 1GKKRNED9GJ100209 | 1GKKRNED9GJ182278; 1GKKRNED9GJ134814 | 1GKKRNED9GJ142945 | 1GKKRNED9GJ197136 | 1GKKRNED9GJ118998 | 1GKKRNED9GJ129225 | 1GKKRNED9GJ197931 | 1GKKRNED9GJ165691 | 1GKKRNED9GJ187772; 1GKKRNED9GJ189666; 1GKKRNED9GJ121433 | 1GKKRNED9GJ119231 | 1GKKRNED9GJ118693 | 1GKKRNED9GJ152066 | 1GKKRNED9GJ128012 | 1GKKRNED9GJ139981 | 1GKKRNED9GJ187934

1GKKRNED9GJ131704

1GKKRNED9GJ148776 | 1GKKRNED9GJ122419 | 1GKKRNED9GJ135476 | 1GKKRNED9GJ135865 | 1GKKRNED9GJ104292 | 1GKKRNED9GJ179350

1GKKRNED9GJ193474; 1GKKRNED9GJ135669 | 1GKKRNED9GJ128320 | 1GKKRNED9GJ131640; 1GKKRNED9GJ102249

1GKKRNED9GJ126048; 1GKKRNED9GJ198920 | 1GKKRNED9GJ103952 | 1GKKRNED9GJ187559 | 1GKKRNED9GJ173273 | 1GKKRNED9GJ107385; 1GKKRNED9GJ102350 | 1GKKRNED9GJ165223 | 1GKKRNED9GJ157395 | 1GKKRNED9GJ152777; 1GKKRNED9GJ186380

1GKKRNED9GJ160412; 1GKKRNED9GJ126762 | 1GKKRNED9GJ194205

1GKKRNED9GJ198156; 1GKKRNED9GJ187951 | 1GKKRNED9GJ180546; 1GKKRNED9GJ187593; 1GKKRNED9GJ147000 | 1GKKRNED9GJ182684 | 1GKKRNED9GJ198514; 1GKKRNED9GJ164346 | 1GKKRNED9GJ134134; 1GKKRNED9GJ170521 | 1GKKRNED9GJ126177; 1GKKRNED9GJ167781 | 1GKKRNED9GJ151189

1GKKRNED9GJ133601

1GKKRNED9GJ102302 | 1GKKRNED9GJ162208 | 1GKKRNED9GJ156053 | 1GKKRNED9GJ168042

1GKKRNED9GJ187190 | 1GKKRNED9GJ154383; 1GKKRNED9GJ113669; 1GKKRNED9GJ132710; 1GKKRNED9GJ107564 | 1GKKRNED9GJ107161

1GKKRNED9GJ110089 | 1GKKRNED9GJ116412; 1GKKRNED9GJ167733 | 1GKKRNED9GJ137857 | 1GKKRNED9GJ104938 | 1GKKRNED9GJ144145 | 1GKKRNED9GJ152763 | 1GKKRNED9GJ166257; 1GKKRNED9GJ151404 | 1GKKRNED9GJ194088 | 1GKKRNED9GJ135994

1GKKRNED9GJ128964 | 1GKKRNED9GJ119875; 1GKKRNED9GJ102221 | 1GKKRNED9GJ150009 | 1GKKRNED9GJ103398 | 1GKKRNED9GJ117432 | 1GKKRNED9GJ150589

1GKKRNED9GJ185634; 1GKKRNED9GJ171958 | 1GKKRNED9GJ135557 | 1GKKRNED9GJ196746 | 1GKKRNED9GJ116703 | 1GKKRNED9GJ176254 | 1GKKRNED9GJ154643 | 1GKKRNED9GJ125918 | 1GKKRNED9GJ147093 | 1GKKRNED9GJ106544 | 1GKKRNED9GJ173693 | 1GKKRNED9GJ190560 | 1GKKRNED9GJ139088 | 1GKKRNED9GJ130293 | 1GKKRNED9GJ111548 | 1GKKRNED9GJ140158 | 1GKKRNED9GJ175797 | 1GKKRNED9GJ117687; 1GKKRNED9GJ150978 | 1GKKRNED9GJ170728 | 1GKKRNED9GJ169529 | 1GKKRNED9GJ122582; 1GKKRNED9GJ138393; 1GKKRNED9GJ174276 | 1GKKRNED9GJ178439; 1GKKRNED9GJ116569 | 1GKKRNED9GJ162046 | 1GKKRNED9GJ157803 | 1GKKRNED9GJ181941 | 1GKKRNED9GJ183978; 1GKKRNED9GJ115146; 1GKKRNED9GJ136773 | 1GKKRNED9GJ117530 | 1GKKRNED9GJ134022; 1GKKRNED9GJ153962 | 1GKKRNED9GJ170891 | 1GKKRNED9GJ186072 | 1GKKRNED9GJ148356; 1GKKRNED9GJ166355 | 1GKKRNED9GJ190915; 1GKKRNED9GJ167098 | 1GKKRNED9GJ195418; 1GKKRNED9GJ158658 | 1GKKRNED9GJ157493; 1GKKRNED9GJ145506 | 1GKKRNED9GJ152374 | 1GKKRNED9GJ147692 | 1GKKRNED9GJ172981; 1GKKRNED9GJ108391 | 1GKKRNED9GJ128561 | 1GKKRNED9GJ114692 | 1GKKRNED9GJ133887 | 1GKKRNED9GJ143979; 1GKKRNED9GJ121965; 1GKKRNED9GJ149541; 1GKKRNED9GJ137955; 1GKKRNED9GJ142184 | 1GKKRNED9GJ179784

1GKKRNED9GJ142881 | 1GKKRNED9GJ154920; 1GKKRNED9GJ124235 | 1GKKRNED9GJ139771 | 1GKKRNED9GJ141469

1GKKRNED9GJ126941; 1GKKRNED9GJ199176 | 1GKKRNED9GJ105667 | 1GKKRNED9GJ195290 | 1GKKRNED9GJ115082 | 1GKKRNED9GJ170292 | 1GKKRNED9GJ169725; 1GKKRNED9GJ118466 | 1GKKRNED9GJ126969 | 1GKKRNED9GJ105510 | 1GKKRNED9GJ180319; 1GKKRNED9GJ109878; 1GKKRNED9GJ155582 | 1GKKRNED9GJ144243; 1GKKRNED9GJ162645; 1GKKRNED9GJ134313; 1GKKRNED9GJ133307 | 1GKKRNED9GJ143481 | 1GKKRNED9GJ151659 | 1GKKRNED9GJ171264 | 1GKKRNED9GJ192759 | 1GKKRNED9GJ138670; 1GKKRNED9GJ148373 | 1GKKRNED9GJ154089 | 1GKKRNED9GJ146235 | 1GKKRNED9GJ160068 | 1GKKRNED9GJ103157

1GKKRNED9GJ113557; 1GKKRNED9GJ156344; 1GKKRNED9GJ118578 | 1GKKRNED9GJ168106; 1GKKRNED9GJ139687; 1GKKRNED9GJ171703 | 1GKKRNED9GJ184726; 1GKKRNED9GJ135686 | 1GKKRNED9GJ155744 | 1GKKRNED9GJ154903; 1GKKRNED9GJ173208 | 1GKKRNED9GJ160152; 1GKKRNED9GJ117205; 1GKKRNED9GJ108861 | 1GKKRNED9GJ189649 | 1GKKRNED9GJ149782

1GKKRNED9GJ121416; 1GKKRNED9GJ111016 | 1GKKRNED9GJ178375; 1GKKRNED9GJ192003 | 1GKKRNED9GJ149300; 1GKKRNED9GJ137647 | 1GKKRNED9GJ113090; 1GKKRNED9GJ175928

1GKKRNED9GJ191949; 1GKKRNED9GJ151743 | 1GKKRNED9GJ169305 | 1GKKRNED9GJ151225 | 1GKKRNED9GJ184225 | 1GKKRNED9GJ139057 | 1GKKRNED9GJ170972; 1GKKRNED9GJ136806 | 1GKKRNED9GJ116765; 1GKKRNED9GJ112375 | 1GKKRNED9GJ153489 | 1GKKRNED9GJ187156; 1GKKRNED9GJ187870; 1GKKRNED9GJ146459 | 1GKKRNED9GJ130570 | 1GKKRNED9GJ196682 | 1GKKRNED9GJ137907 | 1GKKRNED9GJ193927; 1GKKRNED9GJ159759 | 1GKKRNED9GJ126776 | 1GKKRNED9GJ146915 | 1GKKRNED9GJ148650 | 1GKKRNED9GJ114983 | 1GKKRNED9GJ139043 | 1GKKRNED9GJ121108; 1GKKRNED9GJ156845

1GKKRNED9GJ128902; 1GKKRNED9GJ190719; 1GKKRNED9GJ168929 | 1GKKRNED9GJ120797 | 1GKKRNED9GJ163567; 1GKKRNED9GJ190364 | 1GKKRNED9GJ193703; 1GKKRNED9GJ132853 | 1GKKRNED9GJ163424 | 1GKKRNED9GJ155761 | 1GKKRNED9GJ122422 | 1GKKRNED9GJ131685 | 1GKKRNED9GJ191935

1GKKRNED9GJ112795

1GKKRNED9GJ172401; 1GKKRNED9GJ199422 | 1GKKRNED9GJ133114 | 1GKKRNED9GJ146669; 1GKKRNED9GJ108620 | 1GKKRNED9GJ134330 | 1GKKRNED9GJ195015 | 1GKKRNED9GJ180000 | 1GKKRNED9GJ109072 | 1GKKRNED9GJ144257 | 1GKKRNED9GJ111873 | 1GKKRNED9GJ161687; 1GKKRNED9GJ180188; 1GKKRNED9GJ117818 | 1GKKRNED9GJ110206; 1GKKRNED9GJ126079; 1GKKRNED9GJ184807 | 1GKKRNED9GJ191319 | 1GKKRNED9GJ112828 | 1GKKRNED9GJ107550 | 1GKKRNED9GJ171409 | 1GKKRNED9GJ109265 | 1GKKRNED9GJ111906; 1GKKRNED9GJ182197 | 1GKKRNED9GJ172043; 1GKKRNED9GJ166341 | 1GKKRNED9GJ112862 | 1GKKRNED9GJ109685 | 1GKKRNED9GJ195757; 1GKKRNED9GJ136112; 1GKKRNED9GJ163245; 1GKKRNED9GJ169322; 1GKKRNED9GJ160913; 1GKKRNED9GJ158904

1GKKRNED9GJ172849

1GKKRNED9GJ157557 | 1GKKRNED9GJ163035; 1GKKRNED9GJ105250 | 1GKKRNED9GJ179039

1GKKRNED9GJ168008 | 1GKKRNED9GJ116622 | 1GKKRNED9GJ154237 | 1GKKRNED9GJ157932; 1GKKRNED9GJ101652 | 1GKKRNED9GJ147725; 1GKKRNED9GJ102042; 1GKKRNED9GJ113347 | 1GKKRNED9GJ122842 | 1GKKRNED9GJ106351 | 1GKKRNED9GJ182796

1GKKRNED9GJ178750 | 1GKKRNED9GJ162337 | 1GKKRNED9GJ194513; 1GKKRNED9GJ170762; 1GKKRNED9GJ110240; 1GKKRNED9GJ178604; 1GKKRNED9GJ177050 | 1GKKRNED9GJ188260 | 1GKKRNED9GJ193846 | 1GKKRNED9GJ113381 | 1GKKRNED9GJ137860 | 1GKKRNED9GJ141102 | 1GKKRNED9GJ198349 | 1GKKRNED9GJ171085 | 1GKKRNED9GJ133713 | 1GKKRNED9GJ152410 | 1GKKRNED9GJ158529 | 1GKKRNED9GJ185682; 1GKKRNED9GJ149071; 1GKKRNED9GJ105331 | 1GKKRNED9GJ103448 | 1GKKRNED9GJ184774; 1GKKRNED9GJ106558 | 1GKKRNED9GJ165254 | 1GKKRNED9GJ148826; 1GKKRNED9GJ125028; 1GKKRNED9GJ156232 | 1GKKRNED9GJ109802 | 1GKKRNED9GJ127376

1GKKRNED9GJ127801 | 1GKKRNED9GJ104843 | 1GKKRNED9GJ119570 | 1GKKRNED9GJ128947; 1GKKRNED9GJ182121 | 1GKKRNED9GJ168543 | 1GKKRNED9GJ133761 | 1GKKRNED9GJ161379 | 1GKKRNED9GJ153802; 1GKKRNED9GJ185794 | 1GKKRNED9GJ149846; 1GKKRNED9GJ155369 | 1GKKRNED9GJ137003 | 1GKKRNED9GJ107449

1GKKRNED9GJ126938 | 1GKKRNED9GJ103014 | 1GKKRNED9GJ109380

1GKKRNED9GJ187500; 1GKKRNED9GJ198447; 1GKKRNED9GJ192728 | 1GKKRNED9GJ134215 | 1GKKRNED9GJ159616 | 1GKKRNED9GJ107838 | 1GKKRNED9GJ187271; 1GKKRNED9GJ181776 | 1GKKRNED9GJ198660; 1GKKRNED9GJ139236; 1GKKRNED9GJ186105 | 1GKKRNED9GJ174164 | 1GKKRNED9GJ104972 | 1GKKRNED9GJ173421; 1GKKRNED9GJ162953 | 1GKKRNED9GJ176187 | 1GKKRNED9GJ150351 | 1GKKRNED9GJ168882 | 1GKKRNED9GJ199338 | 1GKKRNED9GJ137230 | 1GKKRNED9GJ197654 | 1GKKRNED9GJ142220 | 1GKKRNED9GJ190235

1GKKRNED9GJ123036 | 1GKKRNED9GJ187058; 1GKKRNED9GJ128589 | 1GKKRNED9GJ134179; 1GKKRNED9GJ159146; 1GKKRNED9GJ192440 | 1GKKRNED9GJ198982; 1GKKRNED9GJ164959

1GKKRNED9GJ179087 | 1GKKRNED9GJ155047 | 1GKKRNED9GJ184743 | 1GKKRNED9GJ107368 | 1GKKRNED9GJ117401; 1GKKRNED9GJ107872; 1GKKRNED9GJ187433 | 1GKKRNED9GJ144923 | 1GKKRNED9GJ132481; 1GKKRNED9GJ134439 | 1GKKRNED9GJ150981 | 1GKKRNED9GJ129886 | 1GKKRNED9GJ159292 | 1GKKRNED9GJ167635 | 1GKKRNED9GJ103711 | 1GKKRNED9GJ140502

1GKKRNED9GJ113218; 1GKKRNED9GJ189375; 1GKKRNED9GJ146722; 1GKKRNED9GJ186119 | 1GKKRNED9GJ111811 | 1GKKRNED9GJ166632 | 1GKKRNED9GJ131119 | 1GKKRNED9GJ150205 | 1GKKRNED9GJ166243; 1GKKRNED9GJ104924; 1GKKRNED9GJ123943; 1GKKRNED9GJ109847 | 1GKKRNED9GJ162774 | 1GKKRNED9GJ189277 | 1GKKRNED9GJ173631 | 1GKKRNED9GJ122923 | 1GKKRNED9GJ137843; 1GKKRNED9GJ105460; 1GKKRNED9GJ119844 | 1GKKRNED9GJ133890 | 1GKKRNED9GJ136837 | 1GKKRNED9GJ114482; 1GKKRNED9GJ155498; 1GKKRNED9GJ195709 | 1GKKRNED9GJ136627; 1GKKRNED9GJ165965 | 1GKKRNED9GJ190171 | 1GKKRNED9GJ118922 | 1GKKRNED9GJ105409 | 1GKKRNED9GJ168719 | 1GKKRNED9GJ155436 | 1GKKRNED9GJ163925; 1GKKRNED9GJ175718; 1GKKRNED9GJ175458; 1GKKRNED9GJ107936; 1GKKRNED9GJ175959; 1GKKRNED9GJ116250 | 1GKKRNED9GJ126311 | 1GKKRNED9GJ126423; 1GKKRNED9GJ161771 | 1GKKRNED9GJ192521 | 1GKKRNED9GJ107399 | 1GKKRNED9GJ198741 | 1GKKRNED9GJ166730

1GKKRNED9GJ173760

1GKKRNED9GJ131010 | 1GKKRNED9GJ103112; 1GKKRNED9GJ166100 | 1GKKRNED9GJ130326 | 1GKKRNED9GJ105362 | 1GKKRNED9GJ140192 | 1GKKRNED9GJ171295; 1GKKRNED9GJ184936 | 1GKKRNED9GJ198934 | 1GKKRNED9GJ138104; 1GKKRNED9GJ117799 | 1GKKRNED9GJ127345 | 1GKKRNED9GJ144453; 1GKKRNED9GJ125272 | 1GKKRNED9GJ131461 | 1GKKRNED9GJ134151 | 1GKKRNED9GJ108102; 1GKKRNED9GJ127975; 1GKKRNED9GJ169403 | 1GKKRNED9GJ131315; 1GKKRNED9GJ165741 | 1GKKRNED9GJ175413

1GKKRNED9GJ143044; 1GKKRNED9GJ114949 | 1GKKRNED9GJ119147 | 1GKKRNED9GJ100016 | 1GKKRNED9GJ141214 | 1GKKRNED9GJ184452; 1GKKRNED9GJ104213; 1GKKRNED9GJ129306 | 1GKKRNED9GJ136675 | 1GKKRNED9GJ100713 | 1GKKRNED9GJ187383 | 1GKKRNED9GJ125787

1GKKRNED9GJ158109 | 1GKKRNED9GJ127748; 1GKKRNED9GJ173970; 1GKKRNED9GJ158515; 1GKKRNED9GJ121982 | 1GKKRNED9GJ157915 | 1GKKRNED9GJ185665 | 1GKKRNED9GJ154769; 1GKKRNED9GJ192986; 1GKKRNED9GJ110366 | 1GKKRNED9GJ164265; 1GKKRNED9GJ103501

1GKKRNED9GJ188825 | 1GKKRNED9GJ199470; 1GKKRNED9GJ146705; 1GKKRNED9GJ152195; 1GKKRNED9GJ171118

1GKKRNED9GJ128771 | 1GKKRNED9GJ139821; 1GKKRNED9GJ188713 | 1GKKRNED9GJ136028 | 1GKKRNED9GJ194639 | 1GKKRNED9GJ158207; 1GKKRNED9GJ176755 | 1GKKRNED9GJ180028 | 1GKKRNED9GJ103515 | 1GKKRNED9GJ131749 | 1GKKRNED9GJ110965 | 1GKKRNED9GJ104812; 1GKKRNED9GJ184919 | 1GKKRNED9GJ108584 | 1GKKRNED9GJ162144 | 1GKKRNED9GJ105796 | 1GKKRNED9GJ121724; 1GKKRNED9GJ102669 | 1GKKRNED9GJ179719; 1GKKRNED9GJ198352

1GKKRNED9GJ145795; 1GKKRNED9GJ137695 | 1GKKRNED9GJ154965 | 1GKKRNED9GJ169336; 1GKKRNED9GJ140810 | 1GKKRNED9GJ181258; 1GKKRNED9GJ158305 | 1GKKRNED9GJ151029 | 1GKKRNED9GJ118029 | 1GKKRNED9GJ112439; 1GKKRNED9GJ169286; 1GKKRNED9GJ198917 | 1GKKRNED9GJ149894; 1GKKRNED9GJ178523 | 1GKKRNED9GJ124185 | 1GKKRNED9GJ160748; 1GKKRNED9GJ154982; 1GKKRNED9GJ142931 | 1GKKRNED9GJ143948 | 1GKKRNED9GJ190686; 1GKKRNED9GJ169014 | 1GKKRNED9GJ102400

1GKKRNED9GJ105247 | 1GKKRNED9GJ126681 | 1GKKRNED9GJ149667; 1GKKRNED9GJ187142 | 1GKKRNED9GJ181440 | 1GKKRNED9GJ122064; 1GKKRNED9GJ119584 | 1GKKRNED9GJ154853 | 1GKKRNED9GJ177842 | 1GKKRNED9GJ120928; 1GKKRNED9GJ159843 | 1GKKRNED9GJ165089; 1GKKRNED9GJ129516; 1GKKRNED9GJ152732; 1GKKRNED9GJ163908 | 1GKKRNED9GJ146123 | 1GKKRNED9GJ143867; 1GKKRNED9GJ125448 | 1GKKRNED9GJ125403 | 1GKKRNED9GJ193393 | 1GKKRNED9GJ196584 | 1GKKRNED9GJ152200 | 1GKKRNED9GJ198092

1GKKRNED9GJ144274; 1GKKRNED9GJ116927; 1GKKRNED9GJ191952 | 1GKKRNED9GJ169465; 1GKKRNED9GJ141763 | 1GKKRNED9GJ193345 | 1GKKRNED9GJ173144 | 1GKKRNED9GJ189103 | 1GKKRNED9GJ183883 | 1GKKRNED9GJ150897

1GKKRNED9GJ192163; 1GKKRNED9GJ140449 | 1GKKRNED9GJ147255; 1GKKRNED9GJ114661 | 1GKKRNED9GJ185701 | 1GKKRNED9GJ158241; 1GKKRNED9GJ184595 | 1GKKRNED9GJ154674 | 1GKKRNED9GJ107175 | 1GKKRNED9GJ134859 | 1GKKRNED9GJ146655; 1GKKRNED9GJ108956 | 1GKKRNED9GJ192650 | 1GKKRNED9GJ165271; 1GKKRNED9GJ191255 | 1GKKRNED9GJ157364; 1GKKRNED9GJ136465 | 1GKKRNED9GJ129953 | 1GKKRNED9GJ150530

1GKKRNED9GJ170664 | 1GKKRNED9GJ187366 | 1GKKRNED9GJ100548 | 1GKKRNED9GJ138507 | 1GKKRNED9GJ100047 | 1GKKRNED9GJ194429 | 1GKKRNED9GJ126227 | 1GKKRNED9GJ174147; 1GKKRNED9GJ186766 | 1GKKRNED9GJ176934; 1GKKRNED9GJ131279 | 1GKKRNED9GJ103689; 1GKKRNED9GJ113171 | 1GKKRNED9GJ142038 | 1GKKRNED9GJ187335 | 1GKKRNED9GJ143464 | 1GKKRNED9GJ107290; 1GKKRNED9GJ192566 | 1GKKRNED9GJ176688; 1GKKRNED9GJ108083

1GKKRNED9GJ181129; 1GKKRNED9GJ159504 | 1GKKRNED9GJ125952; 1GKKRNED9GJ151144 | 1GKKRNED9GJ195340

1GKKRNED9GJ171944 | 1GKKRNED9GJ155159 | 1GKKRNED9GJ106883 | 1GKKRNED9GJ101019; 1GKKRNED9GJ130844 | 1GKKRNED9GJ150267 | 1GKKRNED9GJ160720; 1GKKRNED9GJ162998 | 1GKKRNED9GJ156229; 1GKKRNED9GJ112344 | 1GKKRNED9GJ115115; 1GKKRNED9GJ123358 | 1GKKRNED9GJ189389; 1GKKRNED9GJ190669 | 1GKKRNED9GJ186976

1GKKRNED9GJ188758 | 1GKKRNED9GJ153069 | 1GKKRNED9GJ172866; 1GKKRNED9GJ133470 | 1GKKRNED9GJ134926; 1GKKRNED9GJ186301 | 1GKKRNED9GJ143853; 1GKKRNED9GJ163164; 1GKKRNED9GJ190705 | 1GKKRNED9GJ185987; 1GKKRNED9GJ145988 | 1GKKRNED9GJ110772; 1GKKRNED9GJ192230 | 1GKKRNED9GJ141889 | 1GKKRNED9GJ159986; 1GKKRNED9GJ138569 | 1GKKRNED9GJ147224

1GKKRNED9GJ198366 | 1GKKRNED9GJ120461 | 1GKKRNED9GJ104051 | 1GKKRNED9GJ131783 | 1GKKRNED9GJ184323 | 1GKKRNED9GJ148647

1GKKRNED9GJ148101; 1GKKRNED9GJ178084 | 1GKKRNED9GJ137776; 1GKKRNED9GJ161964

1GKKRNED9GJ142556 | 1GKKRNED9GJ100162; 1GKKRNED9GJ128236 | 1GKKRNED9GJ130245; 1GKKRNED9GJ177131 | 1GKKRNED9GJ196648 | 1GKKRNED9GJ198643 | 1GKKRNED9GJ153816; 1GKKRNED9GJ135896

1GKKRNED9GJ184290 | 1GKKRNED9GJ140032 | 1GKKRNED9GJ191871; 1GKKRNED9GJ142895; 1GKKRNED9GJ153895; 1GKKRNED9GJ104132 | 1GKKRNED9GJ114868; 1GKKRNED9GJ198707; 1GKKRNED9GJ158983; 1GKKRNED9GJ135753 | 1GKKRNED9GJ118208 | 1GKKRNED9GJ143402 | 1GKKRNED9GJ171247 | 1GKKRNED9GJ126566 | 1GKKRNED9GJ184001 | 1GKKRNED9GJ148003; 1GKKRNED9GJ199825 | 1GKKRNED9GJ110948; 1GKKRNED9GJ190123; 1GKKRNED9GJ154934; 1GKKRNED9GJ189473; 1GKKRNED9GJ190753 | 1GKKRNED9GJ176478; 1GKKRNED9GJ159647 | 1GKKRNED9GJ110058 | 1GKKRNED9GJ185259; 1GKKRNED9GJ115471; 1GKKRNED9GJ146834; 1GKKRNED9GJ101859 | 1GKKRNED9GJ113879 | 1GKKRNED9GJ118726 | 1GKKRNED9GJ192065 | 1GKKRNED9GJ150690; 1GKKRNED9GJ113199 | 1GKKRNED9GJ128172 | 1GKKRNED9GJ113977 | 1GKKRNED9GJ109542 | 1GKKRNED9GJ143691; 1GKKRNED9GJ121920; 1GKKRNED9GJ115681 | 1GKKRNED9GJ143304 | 1GKKRNED9GJ156294; 1GKKRNED9GJ189361 | 1GKKRNED9GJ109105 | 1GKKRNED9GJ101389; 1GKKRNED9GJ178487; 1GKKRNED9GJ162211; 1GKKRNED9GJ171863 | 1GKKRNED9GJ137759; 1GKKRNED9GJ116734 | 1GKKRNED9GJ142752; 1GKKRNED9GJ142900 | 1GKKRNED9GJ124011 | 1GKKRNED9GJ160507; 1GKKRNED9GJ175461 | 1GKKRNED9GJ127894; 1GKKRNED9GJ114918 | 1GKKRNED9GJ178263 | 1GKKRNED9GJ182670 | 1GKKRNED9GJ133291 | 1GKKRNED9GJ127913 | 1GKKRNED9GJ105569; 1GKKRNED9GJ168249 | 1GKKRNED9GJ186217

1GKKRNED9GJ103661 | 1GKKRNED9GJ149409 | 1GKKRNED9GJ157008; 1GKKRNED9GJ169224; 1GKKRNED9GJ100419 | 1GKKRNED9GJ192373; 1GKKRNED9GJ156764 | 1GKKRNED9GJ134375 | 1GKKRNED9GJ155209; 1GKKRNED9GJ115275; 1GKKRNED9GJ176545 | 1GKKRNED9GJ199212 | 1GKKRNED9GJ184628; 1GKKRNED9GJ145733 | 1GKKRNED9GJ157235 | 1GKKRNED9GJ159969 | 1GKKRNED9GJ157820 | 1GKKRNED9GJ147336 | 1GKKRNED9GJ193863 | 1GKKRNED9GJ161270 | 1GKKRNED9GJ145814 | 1GKKRNED9GJ143013 | 1GKKRNED9GJ164850 | 1GKKRNED9GJ146770 | 1GKKRNED9GJ138801 | 1GKKRNED9GJ165366; 1GKKRNED9GJ128253; 1GKKRNED9GJ171619; 1GKKRNED9GJ199131; 1GKKRNED9GJ120847; 1GKKRNED9GJ145134

1GKKRNED9GJ109881; 1GKKRNED9GJ149250; 1GKKRNED9GJ126678 | 1GKKRNED9GJ189621 | 1GKKRNED9GJ196116 | 1GKKRNED9GJ178246 | 1GKKRNED9GJ141696 | 1GKKRNED9GJ122808 | 1GKKRNED9GJ123957 | 1GKKRNED9GJ169353; 1GKKRNED9GJ131217; 1GKKRNED9GJ188064 | 1GKKRNED9GJ141262

1GKKRNED9GJ153301 | 1GKKRNED9GJ109976 | 1GKKRNED9GJ166422

1GKKRNED9GJ162029 | 1GKKRNED9GJ101540 | 1GKKRNED9GJ120783 | 1GKKRNED9GJ161947 | 1GKKRNED9GJ164590 | 1GKKRNED9GJ104227 | 1GKKRNED9GJ183253 | 1GKKRNED9GJ118628 | 1GKKRNED9GJ148096 | 1GKKRNED9GJ121013; 1GKKRNED9GJ107452 | 1GKKRNED9GJ168865 | 1GKKRNED9GJ174942; 1GKKRNED9GJ189151 | 1GKKRNED9GJ179199; 1GKKRNED9GJ107824

1GKKRNED9GJ194706; 1GKKRNED9GJ175573 | 1GKKRNED9GJ125871 | 1GKKRNED9GJ108455 | 1GKKRNED9GJ196083 | 1GKKRNED9GJ162726 | 1GKKRNED9GJ190879; 1GKKRNED9GJ167778; 1GKKRNED9GJ103451

1GKKRNED9GJ178702; 1GKKRNED9GJ129631 | 1GKKRNED9GJ145165 | 1GKKRNED9GJ157039; 1GKKRNED9GJ177694 | 1GKKRNED9GJ141228 | 1GKKRNED9GJ100128 | 1GKKRNED9GJ196343; 1GKKRNED9GJ116636; 1GKKRNED9GJ119794 | 1GKKRNED9GJ146218 | 1GKKRNED9GJ121786 | 1GKKRNED9GJ121402 | 1GKKRNED9GJ111226 | 1GKKRNED9GJ137146 | 1GKKRNED9GJ181874 | 1GKKRNED9GJ136174 | 1GKKRNED9GJ158482; 1GKKRNED9GJ150043; 1GKKRNED9GJ174066 | 1GKKRNED9GJ170714 | 1GKKRNED9GJ192499 | 1GKKRNED9GJ109766 | 1GKKRNED9GJ135302; 1GKKRNED9GJ128995 | 1GKKRNED9GJ167294 | 1GKKRNED9GJ132397 | 1GKKRNED9GJ159566; 1GKKRNED9GJ113817 | 1GKKRNED9GJ120637; 1GKKRNED9GJ190929; 1GKKRNED9GJ181616

1GKKRNED9GJ121285 | 1GKKRNED9GJ178019 | 1GKKRNED9GJ157218; 1GKKRNED9GJ106012 | 1GKKRNED9GJ124722 | 1GKKRNED9GJ146395 | 1GKKRNED9GJ122226 | 1GKKRNED9GJ161009 | 1GKKRNED9GJ164587 | 1GKKRNED9GJ168266 | 1GKKRNED9GJ150771 | 1GKKRNED9GJ197976; 1GKKRNED9GJ141181 | 1GKKRNED9GJ184418; 1GKKRNED9GJ145277; 1GKKRNED9GJ117236 | 1GKKRNED9GJ126034 | 1GKKRNED9GJ102235 | 1GKKRNED9GJ190168; 1GKKRNED9GJ163617; 1GKKRNED9GJ197783; 1GKKRNED9GJ159082 | 1GKKRNED9GJ199341 | 1GKKRNED9GJ135641 | 1GKKRNED9GJ169966 | 1GKKRNED9GJ111825 | 1GKKRNED9GJ135607; 1GKKRNED9GJ127460 | 1GKKRNED9GJ165769; 1GKKRNED9GJ120296; 1GKKRNED9GJ161785 | 1GKKRNED9GJ183057 | 1GKKRNED9GJ145618; 1GKKRNED9GJ110903 | 1GKKRNED9GJ150186 | 1GKKRNED9GJ130035 | 1GKKRNED9GJ171569; 1GKKRNED9GJ153508 | 1GKKRNED9GJ180269; 1GKKRNED9GJ106186 | 1GKKRNED9GJ180109 | 1GKKRNED9GJ105992 | 1GKKRNED9GJ185150 | 1GKKRNED9GJ124056; 1GKKRNED9GJ177503 | 1GKKRNED9GJ143268 | 1GKKRNED9GJ176626 | 1GKKRNED9GJ128866 | 1GKKRNED9GJ149829 | 1GKKRNED9GJ197797 | 1GKKRNED9GJ160975; 1GKKRNED9GJ149880 | 1GKKRNED9GJ156196; 1GKKRNED9GJ187755 | 1GKKRNED9GJ199128 | 1GKKRNED9GJ142315; 1GKKRNED9GJ181390 | 1GKKRNED9GJ172754 | 1GKKRNED9GJ180658 | 1GKKRNED9GJ173791 | 1GKKRNED9GJ141326; 1GKKRNED9GJ151161 | 1GKKRNED9GJ131766 | 1GKKRNED9GJ115678 | 1GKKRNED9GJ129287 | 1GKKRNED9GJ191515 | 1GKKRNED9GJ119830 | 1GKKRNED9GJ142265 | 1GKKRNED9GJ159812; 1GKKRNED9GJ175489; 1GKKRNED9GJ159762 | 1GKKRNED9GJ136658 | 1GKKRNED9GJ153931 | 1GKKRNED9GJ136756; 1GKKRNED9GJ188114 | 1GKKRNED9GJ156893 | 1GKKRNED9GJ160345 | 1GKKRNED9GJ158272 | 1GKKRNED9GJ194737; 1GKKRNED9GJ190476 | 1GKKRNED9GJ127216 | 1GKKRNED9GJ169613; 1GKKRNED9GJ150088; 1GKKRNED9GJ113963 | 1GKKRNED9GJ145439 | 1GKKRNED9GJ151628; 1GKKRNED9GJ110139 | 1GKKRNED9GJ128737; 1GKKRNED9GJ141021 | 1GKKRNED9GJ183527

1GKKRNED9GJ173211 | 1GKKRNED9GJ125773; 1GKKRNED9GJ175895 | 1GKKRNED9GJ189070 | 1GKKRNED9GJ187044; 1GKKRNED9GJ154125

1GKKRNED9GJ103739; 1GKKRNED9GJ115566 | 1GKKRNED9GJ149605 | 1GKKRNED9GJ123294 | 1GKKRNED9GJ117351

1GKKRNED9GJ123148 | 1GKKRNED9GJ193121; 1GKKRNED9GJ181048; 1GKKRNED9GJ194740; 1GKKRNED9GJ124946 | 1GKKRNED9GJ122310 | 1GKKRNED9GJ197427 | 1GKKRNED9GJ131234 | 1GKKRNED9GJ131606; 1GKKRNED9GJ192308 | 1GKKRNED9GJ181325 | 1GKKRNED9GJ191563 | 1GKKRNED9GJ165822 | 1GKKRNED9GJ103854 | 1GKKRNED9GJ185021 | 1GKKRNED9GJ110688 | 1GKKRNED9GJ188176; 1GKKRNED9GJ109752; 1GKKRNED9GJ188503 | 1GKKRNED9GJ126230; 1GKKRNED9GJ151158 | 1GKKRNED9GJ184449 | 1GKKRNED9GJ186802

1GKKRNED9GJ198013 | 1GKKRNED9GJ147644 | 1GKKRNED9GJ104552 | 1GKKRNED9GJ147854 | 1GKKRNED9GJ182202; 1GKKRNED9GJ126583; 1GKKRNED9GJ102719 | 1GKKRNED9GJ168350 | 1GKKRNED9GJ147045; 1GKKRNED9GJ163200 | 1GKKRNED9GJ193314; 1GKKRNED9GJ188016 | 1GKKRNED9GJ161298 | 1GKKRNED9GJ175587 | 1GKKRNED9GJ186508 | 1GKKRNED9GJ189425 | 1GKKRNED9GJ198545 | 1GKKRNED9GJ118581; 1GKKRNED9GJ194012 | 1GKKRNED9GJ197914 | 1GKKRNED9GJ181535 | 1GKKRNED9GJ142198 | 1GKKRNED9GJ107077 | 1GKKRNED9GJ163049 | 1GKKRNED9GJ103031 | 1GKKRNED9GJ126146; 1GKKRNED9GJ152939 | 1GKKRNED9GJ158756 | 1GKKRNED9GJ170423

1GKKRNED9GJ170910; 1GKKRNED9GJ130780

1GKKRNED9GJ151564 | 1GKKRNED9GJ183012 | 1GKKRNED9GJ169482; 1GKKRNED9GJ145361; 1GKKRNED9GJ180918 | 1GKKRNED9GJ192342 | 1GKKRNED9GJ191093; 1GKKRNED9GJ146008 | 1GKKRNED9GJ164539 | 1GKKRNED9GJ170387 | 1GKKRNED9GJ151788 | 1GKKRNED9GJ184435 | 1GKKRNED9GJ143531 | 1GKKRNED9GJ151855; 1GKKRNED9GJ171300; 1GKKRNED9GJ108536; 1GKKRNED9GJ198710 | 1GKKRNED9GJ130990 | 1GKKRNED9GJ135185; 1GKKRNED9GJ101148 | 1GKKRNED9GJ160393 | 1GKKRNED9GJ139348; 1GKKRNED9GJ148874; 1GKKRNED9GJ110190 | 1GKKRNED9GJ171832 | 1GKKRNED9GJ193443; 1GKKRNED9GJ102820; 1GKKRNED9GJ128138 | 1GKKRNED9GJ136014 | 1GKKRNED9GJ100503; 1GKKRNED9GJ186167

1GKKRNED9GJ106253; 1GKKRNED9GJ104177 | 1GKKRNED9GJ166551 | 1GKKRNED9GJ138457 | 1GKKRNED9GJ167747; 1GKKRNED9GJ150933; 1GKKRNED9GJ105183; 1GKKRNED9GJ188453 | 1GKKRNED9GJ158319

1GKKRNED9GJ126468 | 1GKKRNED9GJ168204; 1GKKRNED9GJ149183 | 1GKKRNED9GJ135171 | 1GKKRNED9GJ153654 | 1GKKRNED9GJ199209 | 1GKKRNED9GJ192387; 1GKKRNED9GJ182510 | 1GKKRNED9GJ138796 | 1GKKRNED9GJ164184 | 1GKKRNED9GJ120413; 1GKKRNED9GJ197850 | 1GKKRNED9GJ176836

1GKKRNED9GJ142489 | 1GKKRNED9GJ107404 | 1GKKRNED9GJ152293; 1GKKRNED9GJ138877; 1GKKRNED9GJ102333; 1GKKRNED9GJ143318

1GKKRNED9GJ178831; 1GKKRNED9GJ164752; 1GKKRNED9GJ155050

1GKKRNED9GJ136143 | 1GKKRNED9GJ104650; 1GKKRNED9GJ115714 | 1GKKRNED9GJ190672 | 1GKKRNED9GJ105345; 1GKKRNED9GJ178599 | 1GKKRNED9GJ147174 | 1GKKRNED9GJ193247; 1GKKRNED9GJ109203; 1GKKRNED9GJ159857 | 1GKKRNED9GJ114644; 1GKKRNED9GJ154951 | 1GKKRNED9GJ162225 | 1GKKRNED9GJ185746; 1GKKRNED9GJ171846; 1GKKRNED9GJ170017 | 1GKKRNED9GJ145442 | 1GKKRNED9GJ171538 | 1GKKRNED9GJ136952

1GKKRNED9GJ146526 | 1GKKRNED9GJ186492 | 1GKKRNED9GJ143741; 1GKKRNED9GJ103644; 1GKKRNED9GJ188470 | 1GKKRNED9GJ109038; 1GKKRNED9GJ195077; 1GKKRNED9GJ186363 | 1GKKRNED9GJ157011; 1GKKRNED9GJ162564 | 1GKKRNED9GJ160409 | 1GKKRNED9GJ169384; 1GKKRNED9GJ102736

1GKKRNED9GJ186377 | 1GKKRNED9GJ179266 | 1GKKRNED9GJ155078 | 1GKKRNED9GJ176318; 1GKKRNED9GJ182877 | 1GKKRNED9GJ156165; 1GKKRNED9GJ148406 | 1GKKRNED9GJ122968 | 1GKKRNED9GJ190428 | 1GKKRNED9GJ192597; 1GKKRNED9GJ130987 | 1GKKRNED9GJ116409 | 1GKKRNED9GJ111257 | 1GKKRNED9GJ136000 | 1GKKRNED9GJ109024 | 1GKKRNED9GJ167957 | 1GKKRNED9GJ113798; 1GKKRNED9GJ162239 | 1GKKRNED9GJ143108; 1GKKRNED9GJ138359 | 1GKKRNED9GJ134862

1GKKRNED9GJ163679 | 1GKKRNED9GJ169191 | 1GKKRNED9GJ120895 | 1GKKRNED9GJ115308; 1GKKRNED9GJ114529; 1GKKRNED9GJ117589 | 1GKKRNED9GJ160121

1GKKRNED9GJ161382 | 1GKKRNED9GJ116376; 1GKKRNED9GJ179316; 1GKKRNED9GJ197301 | 1GKKRNED9GJ171510; 1GKKRNED9GJ168123 | 1GKKRNED9GJ131797 | 1GKKRNED9GJ129418 | 1GKKRNED9GJ183673 | 1GKKRNED9GJ121769; 1GKKRNED9GJ161205

1GKKRNED9GJ150401 | 1GKKRNED9GJ115597 | 1GKKRNED9GJ164248; 1GKKRNED9GJ181714 | 1GKKRNED9GJ112358

1GKKRNED9GJ122338 | 1GKKRNED9GJ194186 | 1GKKRNED9GJ189697 | 1GKKRNED9GJ144677

1GKKRNED9GJ127510 | 1GKKRNED9GJ148728 | 1GKKRNED9GJ139527

1GKKRNED9GJ114059; 1GKKRNED9GJ148597 | 1GKKRNED9GJ172186 | 1GKKRNED9GJ103322 | 1GKKRNED9GJ188792 | 1GKKRNED9GJ122386 | 1GKKRNED9GJ181423; 1GKKRNED9GJ143755 | 1GKKRNED9GJ104146; 1GKKRNED9GJ145697 | 1GKKRNED9GJ117754; 1GKKRNED9GJ125630 | 1GKKRNED9GJ110741 | 1GKKRNED9GJ109363; 1GKKRNED9GJ189232 | 1GKKRNED9GJ137633 | 1GKKRNED9GJ108469 | 1GKKRNED9GJ106172 | 1GKKRNED9GJ166579 | 1GKKRNED9GJ143223; 1GKKRNED9GJ103269; 1GKKRNED9GJ142122 | 1GKKRNED9GJ161138 | 1GKKRNED9GJ156960; 1GKKRNED9GJ147238; 1GKKRNED9GJ157994 | 1GKKRNED9GJ145845

1GKKRNED9GJ105197 | 1GKKRNED9GJ113526; 1GKKRNED9GJ176819

1GKKRNED9GJ155355 | 1GKKRNED9GJ110786 | 1GKKRNED9GJ124297

1GKKRNED9GJ131623; 1GKKRNED9GJ102123 | 1GKKRNED9GJ150379 | 1GKKRNED9GJ197007 | 1GKKRNED9GJ125126; 1GKKRNED9GJ126115 | 1GKKRNED9GJ148258; 1GKKRNED9GJ135140 | 1GKKRNED9GJ108441; 1GKKRNED9GJ115616 | 1GKKRNED9GJ142864; 1GKKRNED9GJ186816; 1GKKRNED9GJ103918 | 1GKKRNED9GJ140855 | 1GKKRNED9GJ135011 | 1GKKRNED9GJ102929; 1GKKRNED9GJ182751 | 1GKKRNED9GJ151970 | 1GKKRNED9GJ116037 | 1GKKRNED9GJ164864 | 1GKKRNED9GJ103188; 1GKKRNED9GJ111193; 1GKKRNED9GJ142248; 1GKKRNED9GJ144694; 1GKKRNED9GJ145926; 1GKKRNED9GJ119665; 1GKKRNED9GJ102767

1GKKRNED9GJ176402 | 1GKKRNED9GJ123859 | 1GKKRNED9GJ193362 | 1GKKRNED9GJ173550; 1GKKRNED9GJ113378 | 1GKKRNED9GJ146994; 1GKKRNED9GJ124395 | 1GKKRNED9GJ140077 | 1GKKRNED9GJ160104

1GKKRNED9GJ117771; 1GKKRNED9GJ132819 | 1GKKRNED9GJ162435

1GKKRNED9GJ107578 | 1GKKRNED9GJ174908; 1GKKRNED9GJ102025; 1GKKRNED9GJ135963 | 1GKKRNED9GJ100999 | 1GKKRNED9GJ174777 | 1GKKRNED9GJ153251 | 1GKKRNED9GJ170650; 1GKKRNED9GJ129838 | 1GKKRNED9GJ175377 | 1GKKRNED9GJ104860 | 1GKKRNED9GJ122744 | 1GKKRNED9GJ190249 | 1GKKRNED9GJ171751; 1GKKRNED9GJ122713 | 1GKKRNED9GJ142153; 1GKKRNED9GJ195189 | 1GKKRNED9GJ166159; 1GKKRNED9GJ164394; 1GKKRNED9GJ101943 | 1GKKRNED9GJ110545; 1GKKRNED9GJ131976 | 1GKKRNED9GJ119617 | 1GKKRNED9GJ176108; 1GKKRNED9GJ172155; 1GKKRNED9GJ106639 | 1GKKRNED9GJ107323; 1GKKRNED9GJ172768 | 1GKKRNED9GJ197413; 1GKKRNED9GJ121156; 1GKKRNED9GJ160703 | 1GKKRNED9GJ142010 | 1GKKRNED9GJ190820 | 1GKKRNED9GJ156151 | 1GKKRNED9GJ153220 | 1GKKRNED9GJ114207 | 1GKKRNED9GJ183401; 1GKKRNED9GJ104261; 1GKKRNED9GJ178361 | 1GKKRNED9GJ180210; 1GKKRNED9GJ120492; 1GKKRNED9GJ139933; 1GKKRNED9GJ187139 | 1GKKRNED9GJ197069 | 1GKKRNED9GJ135462 | 1GKKRNED9GJ194110 | 1GKKRNED9GJ148342; 1GKKRNED9GJ168901 | 1GKKRNED9GJ155887; 1GKKRNED9GJ132609 | 1GKKRNED9GJ180899 | 1GKKRNED9GJ137518; 1GKKRNED9GJ145330 | 1GKKRNED9GJ113011 | 1GKKRNED9GJ136482; 1GKKRNED9GJ159907 | 1GKKRNED9GJ172690 | 1GKKRNED9GJ156926 | 1GKKRNED9GJ107533 | 1GKKRNED9GJ138958; 1GKKRNED9GJ110402 | 1GKKRNED9GJ175542; 1GKKRNED9GJ173015

1GKKRNED9GJ167473 | 1GKKRNED9GJ170020; 1GKKRNED9GJ149166 | 1GKKRNED9GJ132478 | 1GKKRNED9GJ150141 | 1GKKRNED9GJ154660

1GKKRNED9GJ112649 | 1GKKRNED9GJ107130; 1GKKRNED9GJ134196; 1GKKRNED9GJ104485 | 1GKKRNED9GJ143884 | 1GKKRNED9GJ108827; 1GKKRNED9GJ137440; 1GKKRNED9GJ142072; 1GKKRNED9GJ199243 | 1GKKRNED9GJ116006 | 1GKKRNED9GJ118452 | 1GKKRNED9GJ180417; 1GKKRNED9GJ140175 | 1GKKRNED9GJ101067; 1GKKRNED9GJ199940 | 1GKKRNED9GJ116717 | 1GKKRNED9GJ195807 | 1GKKRNED9GJ152648; 1GKKRNED9GJ128379 | 1GKKRNED9GJ146767 | 1GKKRNED9GJ175296; 1GKKRNED9GJ150415; 1GKKRNED9GJ113865 | 1GKKRNED9GJ105488 | 1GKKRNED9GJ110531; 1GKKRNED9GJ135199; 1GKKRNED9GJ119990 | 1GKKRNED9GJ165772; 1GKKRNED9GJ192096 | 1GKKRNED9GJ173029 | 1GKKRNED9GJ178716 | 1GKKRNED9GJ186752 | 1GKKRNED9GJ134392; 1GKKRNED9GJ125496 | 1GKKRNED9GJ138216 | 1GKKRNED9GJ101814 | 1GKKRNED9GJ164282 | 1GKKRNED9GJ121559 | 1GKKRNED9GJ179154 | 1GKKRNED9GJ128768 | 1GKKRNED9GJ186444 | 1GKKRNED9GJ117480; 1GKKRNED9GJ101831 | 1GKKRNED9GJ123571 | 1GKKRNED9GJ121660 | 1GKKRNED9GJ178862

1GKKRNED9GJ159731; 1GKKRNED9GJ103899 | 1GKKRNED9GJ149927 | 1GKKRNED9GJ149359; 1GKKRNED9GJ133050

1GKKRNED9GJ182636; 1GKKRNED9GJ140080 | 1GKKRNED9GJ150110 | 1GKKRNED9GJ156974; 1GKKRNED9GJ197170; 1GKKRNED9GJ190638 | 1GKKRNED9GJ148230

1GKKRNED9GJ145425; 1GKKRNED9GJ111761 | 1GKKRNED9GJ108892 | 1GKKRNED9GJ166663 | 1GKKRNED9GJ141486 | 1GKKRNED9GJ132741 | 1GKKRNED9GJ132724 | 1GKKRNED9GJ116751 | 1GKKRNED9GJ149670 | 1GKKRNED9GJ135705; 1GKKRNED9GJ146011 | 1GKKRNED9GJ106270; 1GKKRNED9GJ177985 | 1GKKRNED9GJ175282 | 1GKKRNED9GJ188730; 1GKKRNED9GJ185407 | 1GKKRNED9GJ135445 | 1GKKRNED9GJ117821; 1GKKRNED9GJ125546 | 1GKKRNED9GJ181342 | 1GKKRNED9GJ142525

1GKKRNED9GJ152701 | 1GKKRNED9GJ109329 | 1GKKRNED9GJ154724 | 1GKKRNED9GJ112084 | 1GKKRNED9GJ124140; 1GKKRNED9GJ134912 | 1GKKRNED9GJ108813

1GKKRNED9GJ181485 | 1GKKRNED9GJ103627

1GKKRNED9GJ139530; 1GKKRNED9GJ150611; 1GKKRNED9GJ197184 | 1GKKRNED9GJ147997 | 1GKKRNED9GJ134120 | 1GKKRNED9GJ124848

1GKKRNED9GJ154996 | 1GKKRNED9GJ169000 | 1GKKRNED9GJ142637

1GKKRNED9GJ143612 | 1GKKRNED9GJ108696 | 1GKKRNED9GJ180708 | 1GKKRNED9GJ110500 | 1GKKRNED9GJ129242 | 1GKKRNED9GJ160264 | 1GKKRNED9GJ195256 | 1GKKRNED9GJ144355 | 1GKKRNED9GJ125109 | 1GKKRNED9GJ147322 | 1GKKRNED9GJ198951; 1GKKRNED9GJ189439 | 1GKKRNED9GJ159924 | 1GKKRNED9GJ140824 | 1GKKRNED9GJ157302 | 1GKKRNED9GJ175850

1GKKRNED9GJ103286 | 1GKKRNED9GJ153850 | 1GKKRNED9GJ131458; 1GKKRNED9GJ141374; 1GKKRNED9GJ164024; 1GKKRNED9GJ174939; 1GKKRNED9GJ163780; 1GKKRNED9GJ187450 | 1GKKRNED9GJ117348

1GKKRNED9GJ180451; 1GKKRNED9GJ137275; 1GKKRNED9GJ154478 | 1GKKRNED9GJ193023

1GKKRNED9GJ160605 | 1GKKRNED9GJ120265 | 1GKKRNED9GJ133274 | 1GKKRNED9GJ151726 | 1GKKRNED9GJ134425 | 1GKKRNED9GJ132755; 1GKKRNED9GJ157249 | 1GKKRNED9GJ135333 | 1GKKRNED9GJ102672 | 1GKKRNED9GJ171930

1GKKRNED9GJ185083 | 1GKKRNED9GJ159809 | 1GKKRNED9GJ104079; 1GKKRNED9GJ116068

1GKKRNED9GJ140225 | 1GKKRNED9GJ137700 | 1GKKRNED9GJ103496

1GKKRNED9GJ160930; 1GKKRNED9GJ134294; 1GKKRNED9GJ162340

1GKKRNED9GJ170406; 1GKKRNED9GJ150060 | 1GKKRNED9GJ147661; 1GKKRNED9GJ116328; 1GKKRNED9GJ171104 | 1GKKRNED9GJ151841 | 1GKKRNED9GJ135364 | 1GKKRNED9GJ178649 | 1GKKRNED9GJ149247 | 1GKKRNED9GJ187447 | 1GKKRNED9GJ150754 | 1GKKRNED9GJ184211; 1GKKRNED9GJ158465; 1GKKRNED9GJ173225 | 1GKKRNED9GJ167179; 1GKKRNED9GJ171829 | 1GKKRNED9GJ130214 | 1GKKRNED9GJ158014; 1GKKRNED9GJ183950 | 1GKKRNED9GJ115387; 1GKKRNED9GJ168171 | 1GKKRNED9GJ108066 | 1GKKRNED9GJ119696 | 1GKKRNED9GJ139026 | 1GKKRNED9GJ112618 | 1GKKRNED9GJ152052; 1GKKRNED9GJ103434 | 1GKKRNED9GJ113767 | 1GKKRNED9GJ163374; 1GKKRNED9GJ157056 | 1GKKRNED9GJ114773; 1GKKRNED9GJ179686; 1GKKRNED9GJ151807; 1GKKRNED9GJ184354 | 1GKKRNED9GJ153847; 1GKKRNED9GJ117110 | 1GKKRNED9GJ102641

1GKKRNED9GJ101005; 1GKKRNED9GJ103370 | 1GKKRNED9GJ140497 | 1GKKRNED9GJ148809; 1GKKRNED9GJ150446; 1GKKRNED9GJ114515; 1GKKRNED9GJ159633 | 1GKKRNED9GJ143240 | 1GKKRNED9GJ109234 | 1GKKRNED9GJ160815 | 1GKKRNED9GJ114899 | 1GKKRNED9GJ162919 | 1GKKRNED9GJ178683; 1GKKRNED9GJ168798 | 1GKKRNED9GJ129290 | 1GKKRNED9GJ182071 | 1GKKRNED9GJ179879 | 1GKKRNED9GJ135770 | 1GKKRNED9GJ172012 | 1GKKRNED9GJ183706 | 1GKKRNED9GJ119343; 1GKKRNED9GJ172169 | 1GKKRNED9GJ199565

1GKKRNED9GJ105300 | 1GKKRNED9GJ175704 | 1GKKRNED9GJ100534 | 1GKKRNED9GJ134845 | 1GKKRNED9GJ166419; 1GKKRNED9GJ153072; 1GKKRNED9GJ113820; 1GKKRNED9GJ135283 | 1GKKRNED9GJ125286 | 1GKKRNED9GJ126017 | 1GKKRNED9GJ126082

1GKKRNED9GJ192504; 1GKKRNED9GJ185004; 1GKKRNED9GJ105314

1GKKRNED9GJ172205 | 1GKKRNED9GJ128477

1GKKRNED9GJ119486 | 1GKKRNED9GJ157834 | 1GKKRNED9GJ119309; 1GKKRNED9GJ194348 | 1GKKRNED9GJ107869; 1GKKRNED9GJ128298 | 1GKKRNED9GJ166971 | 1GKKRNED9GJ170003 | 1GKKRNED9GJ152214 | 1GKKRNED9GJ116510 | 1GKKRNED9GJ173371 | 1GKKRNED9GJ152990 | 1GKKRNED9GJ114093 | 1GKKRNED9GJ153394 | 1GKKRNED9GJ108603 | 1GKKRNED9GJ143903 | 1GKKRNED9GJ126003; 1GKKRNED9GJ190204 | 1GKKRNED9GJ121139 | 1GKKRNED9GJ131282

1GKKRNED9GJ127927 | 1GKKRNED9GJ161365; 1GKKRNED9GJ183768; 1GKKRNED9GJ185911 | 1GKKRNED9GJ197220 | 1GKKRNED9GJ120878

1GKKRNED9GJ163942; 1GKKRNED9GJ152407 | 1GKKRNED9GJ159468 | 1GKKRNED9GJ114465 | 1GKKRNED9GJ109220 | 1GKKRNED9GJ159373; 1GKKRNED9GJ150172 | 1GKKRNED9GJ186850; 1GKKRNED9GJ186895

1GKKRNED9GJ111386 | 1GKKRNED9GJ149779; 1GKKRNED9GJ150687 | 1GKKRNED9GJ170454; 1GKKRNED9GJ186623; 1GKKRNED9GJ180935 | 1GKKRNED9GJ177761 | 1GKKRNED9GJ144601 | 1GKKRNED9GJ143951 | 1GKKRNED9GJ127538 | 1GKKRNED9GJ161611; 1GKKRNED9GJ122856; 1GKKRNED9GJ168610

1GKKRNED9GJ183754; 1GKKRNED9GJ133548 | 1GKKRNED9GJ122145; 1GKKRNED9GJ165545; 1GKKRNED9GJ142721 | 1GKKRNED9GJ162290 | 1GKKRNED9GJ146249; 1GKKRNED9GJ140306

1GKKRNED9GJ135249; 1GKKRNED9GJ149717 | 1GKKRNED9GJ143383 | 1GKKRNED9GJ196049

1GKKRNED9GJ199467 | 1GKKRNED9GJ183818 | 1GKKRNED9GJ182961 | 1GKKRNED9GJ188128; 1GKKRNED9GJ115034 | 1GKKRNED9GJ163858 | 1GKKRNED9GJ195810; 1GKKRNED9GJ150768

1GKKRNED9GJ148468 | 1GKKRNED9GJ185830 | 1GKKRNED9GJ195242 | 1GKKRNED9GJ184032; 1GKKRNED9GJ166727 | 1GKKRNED9GJ157137 | 1GKKRNED9GJ178697 | 1GKKRNED9GJ132982 | 1GKKRNED9GJ169059; 1GKKRNED9GJ185195 | 1GKKRNED9GJ146672; 1GKKRNED9GJ178781; 1GKKRNED9GJ165061 | 1GKKRNED9GJ133971 | 1GKKRNED9GJ119410 | 1GKKRNED9GJ102459 | 1GKKRNED9GJ193099 | 1GKKRNED9GJ179302; 1GKKRNED9GJ171278 | 1GKKRNED9GJ135297; 1GKKRNED9GJ111601 | 1GKKRNED9GJ125174 | 1GKKRNED9GJ177940; 1GKKRNED9GJ173595 | 1GKKRNED9GJ103305 | 1GKKRNED9GJ129404; 1GKKRNED9GJ124302; 1GKKRNED9GJ138555; 1GKKRNED9GJ195631; 1GKKRNED9GJ138524; 1GKKRNED9GJ122288 | 1GKKRNED9GJ116071; 1GKKRNED9GJ195693; 1GKKRNED9GJ145862 | 1GKKRNED9GJ179381; 1GKKRNED9GJ133923 | 1GKKRNED9GJ198237 | 1GKKRNED9GJ132044

1GKKRNED9GJ160801; 1GKKRNED9GJ168087 | 1GKKRNED9GJ180692 | 1GKKRNED9GJ112778; 1GKKRNED9GJ156408 | 1GKKRNED9GJ190977 | 1GKKRNED9GJ106818 | 1GKKRNED9GJ122971; 1GKKRNED9GJ187092; 1GKKRNED9GJ166534 | 1GKKRNED9GJ159521; 1GKKRNED9GJ189960 | 1GKKRNED9GJ154528 | 1GKKRNED9GJ180725 | 1GKKRNED9GJ121979; 1GKKRNED9GJ126101; 1GKKRNED9GJ149538; 1GKKRNED9GJ139334 | 1GKKRNED9GJ194107 | 1GKKRNED9GJ160491 | 1GKKRNED9GJ116359 | 1GKKRNED9GJ198979 | 1GKKRNED9GJ154948

1GKKRNED9GJ183947; 1GKKRNED9GJ180143; 1GKKRNED9GJ197055 | 1GKKRNED9GJ186587 | 1GKKRNED9GJ154108; 1GKKRNED9GJ147871; 1GKKRNED9GJ169367 | 1GKKRNED9GJ133680 | 1GKKRNED9GJ148244 | 1GKKRNED9GJ111758 | 1GKKRNED9GJ110271 | 1GKKRNED9GJ105975 | 1GKKRNED9GJ133596 | 1GKKRNED9GJ157607; 1GKKRNED9GJ115017; 1GKKRNED9GJ138278 | 1GKKRNED9GJ134053 | 1GKKRNED9GJ112098 | 1GKKRNED9GJ147286; 1GKKRNED9GJ124462

1GKKRNED9GJ128530 | 1GKKRNED9GJ137809 | 1GKKRNED9GJ186511 | 1GKKRNED9GJ190137 | 1GKKRNED9GJ164086 | 1GKKRNED9GJ123084 | 1GKKRNED9GJ114675; 1GKKRNED9GJ105619 | 1GKKRNED9GJ185214; 1GKKRNED9GJ169773 | 1GKKRNED9GJ187674 | 1GKKRNED9GJ168185; 1GKKRNED9GJ125577 | 1GKKRNED9GJ151757; 1GKKRNED9GJ163892; 1GKKRNED9GJ196925 | 1GKKRNED9GJ174858; 1GKKRNED9GJ157879 | 1GKKRNED9GJ123537 | 1GKKRNED9GJ142461 | 1GKKRNED9GJ153315; 1GKKRNED9GJ127734 | 1GKKRNED9GJ166193 | 1GKKRNED9GJ170597 | 1GKKRNED9GJ123666 | 1GKKRNED9GJ102946 | 1GKKRNED9GJ166288 | 1GKKRNED9GJ109637 | 1GKKRNED9GJ177260; 1GKKRNED9GJ109539; 1GKKRNED9GJ142086; 1GKKRNED9GJ177758 | 1GKKRNED9GJ189554

1GKKRNED9GJ134697 | 1GKKRNED9GJ172883 | 1GKKRNED9GJ158739 | 1GKKRNED9GJ158238 | 1GKKRNED9GJ120119; 1GKKRNED9GJ150396 | 1GKKRNED9GJ147398; 1GKKRNED9GJ144405 | 1GKKRNED9GJ154223 | 1GKKRNED9GJ104311 | 1GKKRNED9GJ105085 | 1GKKRNED9GJ152357; 1GKKRNED9GJ106074 | 1GKKRNED9GJ172527 | 1GKKRNED9GJ132545 | 1GKKRNED9GJ188839 | 1GKKRNED9GJ171345 | 1GKKRNED9GJ151774 | 1GKKRNED9GJ158269 | 1GKKRNED9GJ104082 | 1GKKRNED9GJ163536; 1GKKRNED9GJ104356 | 1GKKRNED9GJ114109 | 1GKKRNED9GJ119553; 1GKKRNED9GJ199078 | 1GKKRNED9GJ143089; 1GKKRNED9GJ142587; 1GKKRNED9GJ136045

1GKKRNED9GJ107421 | 1GKKRNED9GJ119035 | 1GKKRNED9GJ165982 | 1GKKRNED9GJ152116 | 1GKKRNED9GJ153024 | 1GKKRNED9GJ108407

1GKKRNED9GJ110917 | 1GKKRNED9GJ193037 | 1GKKRNED9GJ181499 | 1GKKRNED9GJ143271 | 1GKKRNED9GJ139480; 1GKKRNED9GJ193572 | 1GKKRNED9GJ185603 | 1GKKRNED9GJ180384 | 1GKKRNED9GJ119908 | 1GKKRNED9GJ176965 | 1GKKRNED9GJ190090; 1GKKRNED9GJ190350; 1GKKRNED9GJ122002 | 1GKKRNED9GJ167568 | 1GKKRNED9GJ188100 | 1GKKRNED9GJ154142 | 1GKKRNED9GJ194138; 1GKKRNED9GJ192700; 1GKKRNED9GJ197721 | 1GKKRNED9GJ194835 | 1GKKRNED9GJ152861; 1GKKRNED9GJ187982; 1GKKRNED9GJ182832 | 1GKKRNED9GJ123652 | 1GKKRNED9GJ145991 | 1GKKRNED9GJ131184; 1GKKRNED9GJ177632; 1GKKRNED9GJ157851 | 1GKKRNED9GJ184788 | 1GKKRNED9GJ101649 | 1GKKRNED9GJ112232; 1GKKRNED9GJ143643; 1GKKRNED9GJ190347; 1GKKRNED9GJ170390 | 1GKKRNED9GJ145201 | 1GKKRNED9GJ184399 | 1GKKRNED9GJ158076

1GKKRNED9GJ181664

1GKKRNED9GJ106950 | 1GKKRNED9GJ139351; 1GKKRNED9GJ179512 | 1GKKRNED9GJ190431 | 1GKKRNED9GJ176724 | 1GKKRNED9GJ143982 | 1GKKRNED9GJ101702; 1GKKRNED9GJ188310 | 1GKKRNED9GJ131170 | 1GKKRNED9GJ179915; 1GKKRNED9GJ167618; 1GKKRNED9GJ102090 | 1GKKRNED9GJ111145 | 1GKKRNED9GJ129337 | 1GKKRNED9GJ151290 | 1GKKRNED9GJ104664 | 1GKKRNED9GJ158028 | 1GKKRNED9GJ164489; 1GKKRNED9GJ166145; 1GKKRNED9GJ140452; 1GKKRNED9GJ145800 | 1GKKRNED9GJ174195 | 1GKKRNED9GJ193751 | 1GKKRNED9GJ118046

1GKKRNED9GJ174875; 1GKKRNED9GJ156862 | 1GKKRNED9GJ112389 | 1GKKRNED9GJ148681 | 1GKKRNED9GJ124641 | 1GKKRNED9GJ118824 | 1GKKRNED9GJ117396; 1GKKRNED9GJ173886 | 1GKKRNED9GJ147112 | 1GKKRNED9GJ111694; 1GKKRNED9GJ107919; 1GKKRNED9GJ179705 | 1GKKRNED9GJ112893; 1GKKRNED9GJ159129 | 1GKKRNED9GJ128835

1GKKRNED9GJ129192 | 1GKKRNED9GJ107998 | 1GKKRNED9GJ177291 | 1GKKRNED9GJ185066; 1GKKRNED9GJ106494 | 1GKKRNED9GJ183446 | 1GKKRNED9GJ163469 | 1GKKRNED9GJ114952 | 1GKKRNED9GJ117656 | 1GKKRNED9GJ118788 | 1GKKRNED9GJ168672; 1GKKRNED9GJ178991 | 1GKKRNED9GJ196942; 1GKKRNED9GJ176111 | 1GKKRNED9GJ109251

1GKKRNED9GJ185553; 1GKKRNED9GJ126308

1GKKRNED9GJ132383; 1GKKRNED9GJ170342

1GKKRNED9GJ131427

1GKKRNED9GJ127409 | 1GKKRNED9GJ148440 | 1GKKRNED9GJ105748; 1GKKRNED9GJ166274; 1GKKRNED9GJ197539; 1GKKRNED9GJ175699 | 1GKKRNED9GJ125465; 1GKKRNED9GJ120122; 1GKKRNED9GJ160555 | 1GKKRNED9GJ151371 | 1GKKRNED9GJ177548

1GKKRNED9GJ101974 | 1GKKRNED9GJ101487; 1GKKRNED9GJ195788

1GKKRNED9GJ140631; 1GKKRNED9GJ168512 | 1GKKRNED9GJ189585 | 1GKKRNED9GJ144887; 1GKKRNED9GJ123117 | 1GKKRNED9GJ143545 | 1GKKRNED9GJ167912; 1GKKRNED9GJ192776; 1GKKRNED9GJ141987 | 1GKKRNED9GJ190414 | 1GKKRNED9GJ150026 | 1GKKRNED9GJ153900; 1GKKRNED9GJ112182 | 1GKKRNED9GJ199954 | 1GKKRNED9GJ197847 | 1GKKRNED9GJ197430 | 1GKKRNED9GJ125790 | 1GKKRNED9GJ138152

1GKKRNED9GJ150382 | 1GKKRNED9GJ106978; 1GKKRNED9GJ140998; 1GKKRNED9GJ155288 | 1GKKRNED9GJ115227 | 1GKKRNED9GJ151239; 1GKKRNED9GJ192180 | 1GKKRNED9GJ193300 | 1GKKRNED9GJ150091 | 1GKKRNED9GJ177033 | 1GKKRNED9GJ138488

1GKKRNED9GJ110030 | 1GKKRNED9GJ137406; 1GKKRNED9GJ182846 | 1GKKRNED9GJ145604; 1GKKRNED9GJ199162 | 1GKKRNED9GJ154268 | 1GKKRNED9GJ189702 | 1GKKRNED9GJ101585 | 1GKKRNED9GJ145828

1GKKRNED9GJ119701; 1GKKRNED9GJ183494

1GKKRNED9GJ110142 | 1GKKRNED9GJ155386; 1GKKRNED9GJ180871; 1GKKRNED9GJ167585; 1GKKRNED9GJ146431 | 1GKKRNED9GJ144193; 1GKKRNED9GJ149023; 1GKKRNED9GJ118905 | 1GKKRNED9GJ174696 | 1GKKRNED9GJ172639 | 1GKKRNED9GJ169241 | 1GKKRNED9GJ167277 | 1GKKRNED9GJ125482 | 1GKKRNED9GJ133792; 1GKKRNED9GJ101165; 1GKKRNED9GJ130312 | 1GKKRNED9GJ120458 | 1GKKRNED9GJ140242 | 1GKKRNED9GJ139785; 1GKKRNED9GJ142928; 1GKKRNED9GJ141925 | 1GKKRNED9GJ182345; 1GKKRNED9GJ188999; 1GKKRNED9GJ114997; 1GKKRNED9GJ162791 | 1GKKRNED9GJ108472 | 1GKKRNED9GJ181003; 1GKKRNED9GJ194382 | 1GKKRNED9GJ135848; 1GKKRNED9GJ141939 | 1GKKRNED9GJ116443; 1GKKRNED9GJ182605 | 1GKKRNED9GJ109010

1GKKRNED9GJ104955; 1GKKRNED9GJ180045

1GKKRNED9GJ187531 | 1GKKRNED9GJ147210 | 1GKKRNED9GJ190624 | 1GKKRNED9GJ127300; 1GKKRNED9GJ107466; 1GKKRNED9GJ147384; 1GKKRNED9GJ135624; 1GKKRNED9GJ166386 | 1GKKRNED9GJ173063 | 1GKKRNED9GJ182555 | 1GKKRNED9GJ138684; 1GKKRNED9GJ168428 | 1GKKRNED9GJ155405 | 1GKKRNED9GJ176304; 1GKKRNED9GJ166839 | 1GKKRNED9GJ198321; 1GKKRNED9GJ127054 | 1GKKRNED9GJ195533 | 1GKKRNED9GJ110514 | 1GKKRNED9GJ103983; 1GKKRNED9GJ149412 | 1GKKRNED9GJ150561 | 1GKKRNED9GJ147031 | 1GKKRNED9GJ175217 | 1GKKRNED9GJ115812; 1GKKRNED9GJ182653 | 1GKKRNED9GJ186721 | 1GKKRNED9GJ101439; 1GKKRNED9GJ159406 | 1GKKRNED9GJ135719; 1GKKRNED9GJ142542; 1GKKRNED9GJ100355 | 1GKKRNED9GJ139916 | 1GKKRNED9GJ197735 | 1GKKRNED9GJ190607 | 1GKKRNED9GJ119049 | 1GKKRNED9GJ152441 | 1GKKRNED9GJ190865 | 1GKKRNED9GJ127832 | 1GKKRNED9GJ104681; 1GKKRNED9GJ190588; 1GKKRNED9GJ140516

1GKKRNED9GJ101618; 1GKKRNED9GJ131444 | 1GKKRNED9GJ149474 | 1GKKRNED9GJ191675 | 1GKKRNED9GJ189019

1GKKRNED9GJ123151 | 1GKKRNED9GJ116748 | 1GKKRNED9GJ138135; 1GKKRNED9GJ135154 | 1GKKRNED9GJ194284; 1GKKRNED9GJ134909 | 1GKKRNED9GJ114045

1GKKRNED9GJ163973 | 1GKKRNED9GJ114434; 1GKKRNED9GJ151984; 1GKKRNED9GJ154173; 1GKKRNED9GJ137177 | 1GKKRNED9GJ159308 | 1GKKRNED9GJ174262; 1GKKRNED9GJ186296; 1GKKRNED9GJ108729; 1GKKRNED9GJ120962 | 1GKKRNED9GJ132707 | 1GKKRNED9GJ147739 | 1GKKRNED9GJ169708 | 1GKKRNED9GJ147952 | 1GKKRNED9GJ164721; 1GKKRNED9GJ165870; 1GKKRNED9GJ103076 | 1GKKRNED9GJ104695 | 1GKKRNED9GJ169630 | 1GKKRNED9GJ100811 | 1GKKRNED9GJ184905; 1GKKRNED9GJ126437 | 1GKKRNED9GJ197671 | 1GKKRNED9GJ154092 | 1GKKRNED9GJ166646; 1GKKRNED9GJ142783; 1GKKRNED9GJ103255; 1GKKRNED9GJ180014; 1GKKRNED9GJ167229; 1GKKRNED9GJ120556 | 1GKKRNED9GJ193331 | 1GKKRNED9GJ109864 | 1GKKRNED9GJ155937 | 1GKKRNED9GJ171426 | 1GKKRNED9GJ158627 | 1GKKRNED9GJ101280 | 1GKKRNED9GJ150804

1GKKRNED9GJ194544; 1GKKRNED9GJ103241 | 1GKKRNED9GJ139656; 1GKKRNED9GJ129922 | 1GKKRNED9GJ163553; 1GKKRNED9GJ161821 | 1GKKRNED9GJ195581 | 1GKKRNED9GJ183799 | 1GKKRNED9GJ160295; 1GKKRNED9GJ175167 | 1GKKRNED9GJ102266; 1GKKRNED9GJ165724 | 1GKKRNED9GJ143397 | 1GKKRNED9GJ116894 | 1GKKRNED9GJ142606 | 1GKKRNED9GJ138619

1GKKRNED9GJ191210 | 1GKKRNED9GJ151032

1GKKRNED9GJ145652; 1GKKRNED9GJ191353 | 1GKKRNED9GJ161656 | 1GKKRNED9GJ159499 | 1GKKRNED9GJ157624 | 1GKKRNED9GJ182409 | 1GKKRNED9GJ148194; 1GKKRNED9GJ130150 | 1GKKRNED9GJ154884; 1GKKRNED9GJ186329 | 1GKKRNED9GJ105121 | 1GKKRNED9GJ177162 | 1GKKRNED9GJ111209 | 1GKKRNED9GJ123733 | 1GKKRNED9GJ195161 | 1GKKRNED9GJ156943 | 1GKKRNED9GJ126129; 1GKKRNED9GJ118564

1GKKRNED9GJ101568 | 1GKKRNED9GJ107662 | 1GKKRNED9GJ142993 | 1GKKRNED9GJ173824 | 1GKKRNED9GJ131928; 1GKKRNED9GJ164573 | 1GKKRNED9GJ123215

1GKKRNED9GJ104809

1GKKRNED9GJ176240 | 1GKKRNED9GJ170857; 1GKKRNED9GJ172267

1GKKRNED9GJ144663 | 1GKKRNED9GJ168705; 1GKKRNED9GJ165481 | 1GKKRNED9GJ176268 | 1GKKRNED9GJ182152 | 1GKKRNED9GJ111369 | 1GKKRNED9GJ198318; 1GKKRNED9GJ189859; 1GKKRNED9GJ127605 | 1GKKRNED9GJ125112; 1GKKRNED9GJ157087

1GKKRNED9GJ109573 | 1GKKRNED9GJ160796 | 1GKKRNED9GJ179834 | 1GKKRNED9GJ186556 | 1GKKRNED9GJ196214 | 1GKKRNED9GJ100095; 1GKKRNED9GJ155601 | 1GKKRNED9GJ183267 | 1GKKRNED9GJ155016 | 1GKKRNED9GJ190400 | 1GKKRNED9GJ155226; 1GKKRNED9GJ157929 | 1GKKRNED9GJ181387 | 1GKKRNED9GJ127233; 1GKKRNED9GJ197038 | 1GKKRNED9GJ131816 | 1GKKRNED9GJ111923 | 1GKKRNED9GJ131721

1GKKRNED9GJ188761 | 1GKKRNED9GJ106821 | 1GKKRNED9GJ147966 | 1GKKRNED9GJ150737; 1GKKRNED9GJ196780 | 1GKKRNED9GJ188789; 1GKKRNED9GJ129645; 1GKKRNED9GJ195838

1GKKRNED9GJ180577 | 1GKKRNED9GJ111064 | 1GKKRNED9GJ118113; 1GKKRNED9GJ143965; 1GKKRNED9GJ178103 | 1GKKRNED9GJ155694 | 1GKKRNED9GJ163486

1GKKRNED9GJ158935 | 1GKKRNED9GJ157722; 1GKKRNED9GJ158787; 1GKKRNED9GJ180689

1GKKRNED9GJ148793; 1GKKRNED9GJ143061

1GKKRNED9GJ176982 | 1GKKRNED9GJ187562; 1GKKRNED9GJ188680; 1GKKRNED9GJ169899 | 1GKKRNED9GJ119102 | 1GKKRNED9GJ115356; 1GKKRNED9GJ136370 | 1GKKRNED9GJ129760; 1GKKRNED9GJ191496 | 1GKKRNED9GJ192034 | 1GKKRNED9GJ131251

1GKKRNED9GJ132318 | 1GKKRNED9GJ179140 | 1GKKRNED9GJ121190 | 1GKKRNED9GJ170924; 1GKKRNED9GJ146560; 1GKKRNED9GJ118662 | 1GKKRNED9GJ145523; 1GKKRNED9GJ193202 | 1GKKRNED9GJ112781 | 1GKKRNED9GJ142377 | 1GKKRNED9GJ160524; 1GKKRNED9GJ119262 | 1GKKRNED9GJ178120; 1GKKRNED9GJ104728 | 1GKKRNED9GJ134389 | 1GKKRNED9GJ108987; 1GKKRNED9GJ115809; 1GKKRNED9GJ186461; 1GKKRNED9GJ112957; 1GKKRNED9GJ115003 | 1GKKRNED9GJ107144 | 1GKKRNED9GJ116880 | 1GKKRNED9GJ196634 | 1GKKRNED9GJ133677 | 1GKKRNED9GJ195046; 1GKKRNED9GJ194124

1GKKRNED9GJ152892; 1GKKRNED9GJ178800 | 1GKKRNED9GJ190736 | 1GKKRNED9GJ164847 | 1GKKRNED9GJ110111 | 1GKKRNED9GJ141598 | 1GKKRNED9GJ191286; 1GKKRNED9GJ102543 | 1GKKRNED9GJ125529

1GKKRNED9GJ181602; 1GKKRNED9GJ105913; 1GKKRNED9GJ103174; 1GKKRNED9GJ158286 | 1GKKRNED9GJ173936 | 1GKKRNED9GJ144579 | 1GKKRNED9GJ156022 | 1GKKRNED9GJ165299 | 1GKKRNED9GJ194219; 1GKKRNED9GJ169370 | 1GKKRNED9GJ106690 | 1GKKRNED9GJ176528 | 1GKKRNED9GJ100808; 1GKKRNED9GJ120671; 1GKKRNED9GJ199050 | 1GKKRNED9GJ102218 | 1GKKRNED9GJ153928

1GKKRNED9GJ127698; 1GKKRNED9GJ199100; 1GKKRNED9GJ161320 | 1GKKRNED9GJ171376

1GKKRNED9GJ137745; 1GKKRNED9GJ168655 | 1GKKRNED9GJ168980 | 1GKKRNED9GJ111498 | 1GKKRNED9GJ132268; 1GKKRNED9GJ107600 | 1GKKRNED9GJ116118 | 1GKKRNED9GJ124719; 1GKKRNED9GJ177324; 1GKKRNED9GJ122470

1GKKRNED9GJ130388 | 1GKKRNED9GJ112442; 1GKKRNED9GJ139172 | 1GKKRNED9GJ102297 | 1GKKRNED9GJ108715; 1GKKRNED9GJ195192 | 1GKKRNED9GJ190199 | 1GKKRNED9GJ158840 | 1GKKRNED9GJ173726 | 1GKKRNED9GJ168851 | 1GKKRNED9GJ184693 | 1GKKRNED9GJ180806 | 1GKKRNED9GJ179445; 1GKKRNED9GJ147482 | 1GKKRNED9GJ149118; 1GKKRNED9GJ180594

1GKKRNED9GJ173502 | 1GKKRNED9GJ137065 | 1GKKRNED9GJ189280 | 1GKKRNED9GJ173600 | 1GKKRNED9GJ183026; 1GKKRNED9GJ126373 | 1GKKRNED9GJ136563; 1GKKRNED9GJ161625 | 1GKKRNED9GJ176352

1GKKRNED9GJ107581; 1GKKRNED9GJ111047 | 1GKKRNED9GJ174665 | 1GKKRNED9GJ175346 | 1GKKRNED9GJ165142 | 1GKKRNED9GJ164279; 1GKKRNED9GJ128205 | 1GKKRNED9GJ103742 | 1GKKRNED9GJ164380; 1GKKRNED9GJ115700 | 1GKKRNED9GJ130794; 1GKKRNED9GJ163195 | 1GKKRNED9GJ198500 | 1GKKRNED9GJ173161 | 1GKKRNED9GJ174083 | 1GKKRNED9GJ181454; 1GKKRNED9GJ119424 | 1GKKRNED9GJ131850 | 1GKKRNED9GJ180062 | 1GKKRNED9GJ196147 | 1GKKRNED9GJ112117 | 1GKKRNED9GJ135218; 1GKKRNED9GJ181163 | 1GKKRNED9GJ134781 | 1GKKRNED9GJ119259; 1GKKRNED9GJ137180 | 1GKKRNED9GJ121870 | 1GKKRNED9GJ131153 | 1GKKRNED9GJ129113; 1GKKRNED9GJ150818 | 1GKKRNED9GJ101733 | 1GKKRNED9GJ113333; 1GKKRNED9GJ127037 | 1GKKRNED9GJ110464

1GKKRNED9GJ147367 | 1GKKRNED9GJ161639 | 1GKKRNED9GJ181308 | 1GKKRNED9GJ112540 | 1GKKRNED9GJ154285 | 1GKKRNED9GJ101215 | 1GKKRNED9GJ117172 | 1GKKRNED9GJ138930 | 1GKKRNED9GJ170549 | 1GKKRNED9GJ109248 | 1GKKRNED9GJ197752; 1GKKRNED9GJ193944 | 1GKKRNED9GJ189067 | 1GKKRNED9GJ145683

1GKKRNED9GJ119827 | 1GKKRNED9GJ145053 | 1GKKRNED9GJ155422 | 1GKKRNED9GJ158806; 1GKKRNED9GJ116040; 1GKKRNED9GJ196455 | 1GKKRNED9GJ112988 | 1GKKRNED9GJ169675 | 1GKKRNED9GJ108147; 1GKKRNED9GJ152584; 1GKKRNED9GJ129547 | 1GKKRNED9GJ115857 | 1GKKRNED9GJ194804 | 1GKKRNED9GJ172902; 1GKKRNED9GJ147515

1GKKRNED9GJ146963 | 1GKKRNED9GJ110576; 1GKKRNED9GJ134960

1GKKRNED9GJ107418 | 1GKKRNED9GJ180434 | 1GKKRNED9GJ177100; 1GKKRNED9GJ115423 | 1GKKRNED9GJ112165 | 1GKKRNED9GJ107984; 1GKKRNED9GJ195855; 1GKKRNED9GJ128270 | 1GKKRNED9GJ118838 | 1GKKRNED9GJ108360 | 1GKKRNED9GJ122694; 1GKKRNED9GJ127068 | 1GKKRNED9GJ172107 | 1GKKRNED9GJ142735 | 1GKKRNED9GJ129144 | 1GKKRNED9GJ111310

1GKKRNED9GJ146025; 1GKKRNED9GJ128074 | 1GKKRNED9GJ136191 | 1GKKRNED9GJ192311 | 1GKKRNED9GJ140323 | 1GKKRNED9GJ174214 | 1GKKRNED9GJ128799

1GKKRNED9GJ138460; 1GKKRNED9GJ150219 | 1GKKRNED9GJ158854 | 1GKKRNED9GJ162600; 1GKKRNED9GJ112621 | 1GKKRNED9GJ139706 | 1GKKRNED9GJ111937 | 1GKKRNED9GJ139768 | 1GKKRNED9GJ174035 | 1GKKRNED9GJ168557 | 1GKKRNED9GJ169417 | 1GKKRNED9GJ184581 | 1GKKRNED9GJ165951; 1GKKRNED9GJ171233; 1GKKRNED9GJ158580 | 1GKKRNED9GJ105605 | 1GKKRNED9GJ173905 | 1GKKRNED9GJ197511; 1GKKRNED9GJ162077; 1GKKRNED9GJ180112

1GKKRNED9GJ161057; 1GKKRNED9GJ178926 | 1GKKRNED9GJ101070 | 1GKKRNED9GJ157252 | 1GKKRNED9GJ103840 | 1GKKRNED9GJ169983 | 1GKKRNED9GJ144128 | 1GKKRNED9GJ113462; 1GKKRNED9GJ101876; 1GKKRNED9GJ124123; 1GKKRNED9GJ152164; 1GKKRNED9GJ158093 | 1GKKRNED9GJ137731 | 1GKKRNED9GJ119245

1GKKRNED9GJ150883 | 1GKKRNED9GJ155128 | 1GKKRNED9GJ147935 | 1GKKRNED9GJ125563 | 1GKKRNED9GJ152665 | 1GKKRNED9GJ143576; 1GKKRNED9GJ102638 | 1GKKRNED9GJ180630; 1GKKRNED9GJ154433 | 1GKKRNED9GJ160586; 1GKKRNED9GJ179820; 1GKKRNED9GJ187576 | 1GKKRNED9GJ125806 | 1GKKRNED9GJ176285 | 1GKKRNED9GJ139477 | 1GKKRNED9GJ165643; 1GKKRNED9GJ179378 | 1GKKRNED9GJ103837

1GKKRNED9GJ175394

1GKKRNED9GJ113400; 1GKKRNED9GJ194043; 1GKKRNED9GJ172916 | 1GKKRNED9GJ168395; 1GKKRNED9GJ120105 | 1GKKRNED9GJ143805; 1GKKRNED9GJ126194; 1GKKRNED9GJ168977 | 1GKKRNED9GJ133064 | 1GKKRNED9GJ107256; 1GKKRNED9GJ165240; 1GKKRNED9GJ153881

1GKKRNED9GJ125434; 1GKKRNED9GJ193488 | 1GKKRNED9GJ187013 | 1GKKRNED9GJ123022 | 1GKKRNED9GJ154707

1GKKRNED9GJ171880; 1GKKRNED9GJ124591 | 1GKKRNED9GJ100839; 1GKKRNED9GJ113901; 1GKKRNED9GJ195791 | 1GKKRNED9GJ103580; 1GKKRNED9GJ193524; 1GKKRNED9GJ142878; 1GKKRNED9GJ179770; 1GKKRNED9GJ135817 | 1GKKRNED9GJ173077 | 1GKKRNED9GJ191692; 1GKKRNED9GJ173466 | 1GKKRNED9GJ195743 | 1GKKRNED9GJ127717 | 1GKKRNED9GJ175993 | 1GKKRNED9GJ185844 | 1GKKRNED9GJ142363; 1GKKRNED9GJ133906; 1GKKRNED9GJ110805; 1GKKRNED9GJ119021; 1GKKRNED9GJ103773; 1GKKRNED9GJ162094 | 1GKKRNED9GJ164766 | 1GKKRNED9GJ163004 | 1GKKRNED9GJ149684; 1GKKRNED9GJ102431 | 1GKKRNED9GJ130665; 1GKKRNED9GJ115325; 1GKKRNED9GJ181504; 1GKKRNED9GJ154075; 1GKKRNED9GJ158210 | 1GKKRNED9GJ172723; 1GKKRNED9GJ180367; 1GKKRNED9GJ112845; 1GKKRNED9GJ175198; 1GKKRNED9GJ106673 | 1GKKRNED9GJ148311 | 1GKKRNED9GJ152875; 1GKKRNED9GJ187187 | 1GKKRNED9GJ145392 | 1GKKRNED9GJ170860 | 1GKKRNED9GJ138703 | 1GKKRNED9GJ180711

1GKKRNED9GJ156375 | 1GKKRNED9GJ196830 | 1GKKRNED9GJ142279; 1GKKRNED9GJ118550 | 1GKKRNED9GJ185360 | 1GKKRNED9GJ130262; 1GKKRNED9GJ131802 | 1GKKRNED9GJ190901

1GKKRNED9GJ123862 | 1GKKRNED9GJ112490 | 1GKKRNED9GJ162595 | 1GKKRNED9GJ132495 | 1GKKRNED9GJ134487 | 1GKKRNED9GJ104003

1GKKRNED9GJ159891 | 1GKKRNED9GJ140368; 1GKKRNED9GJ108858 | 1GKKRNED9GJ157042 | 1GKKRNED9GJ145554; 1GKKRNED9GJ180997 | 1GKKRNED9GJ173984 | 1GKKRNED9GJ147868 | 1GKKRNED9GJ192437 | 1GKKRNED9GJ176559

1GKKRNED9GJ102963; 1GKKRNED9GJ165478 | 1GKKRNED9GJ158322; 1GKKRNED9GJ148082; 1GKKRNED9GJ114546; 1GKKRNED9GJ189179 | 1GKKRNED9GJ138622

1GKKRNED9GJ137972 | 1GKKRNED9GJ145294 | 1GKKRNED9GJ112070 | 1GKKRNED9GJ170308; 1GKKRNED9GJ169627 | 1GKKRNED9GJ106401 | 1GKKRNED9GJ119407; 1GKKRNED9GJ158384 | 1GKKRNED9GJ175038; 1GKKRNED9GJ161592 | 1GKKRNED9GJ183771 | 1GKKRNED9GJ156182

1GKKRNED9GJ177825; 1GKKRNED9GJ178859 | 1GKKRNED9GJ102882

1GKKRNED9GJ188808 | 1GKKRNED9GJ111338; 1GKKRNED9GJ166792; 1GKKRNED9GJ181468; 1GKKRNED9GJ158823 | 1GKKRNED9GJ199453

1GKKRNED9GJ145084; 1GKKRNED9GJ140628; 1GKKRNED9GJ189229; 1GKKRNED9GJ138538 | 1GKKRNED9GJ187612 | 1GKKRNED9GJ104745

1GKKRNED9GJ109525; 1GKKRNED9GJ187402 | 1GKKRNED9GJ108374 | 1GKKRNED9GJ126650 | 1GKKRNED9GJ151497; 1GKKRNED9GJ159518 | 1GKKRNED9GJ105684; 1GKKRNED9GJ151130 | 1GKKRNED9GJ111307 | 1GKKRNED9GJ115096 | 1GKKRNED9GJ141634; 1GKKRNED9GJ183561; 1GKKRNED9GJ118953; 1GKKRNED9GJ195712; 1GKKRNED9GJ163939

1GKKRNED9GJ153525; 1GKKRNED9GJ183348 | 1GKKRNED9GJ167800 | 1GKKRNED9GJ119911 | 1GKKRNED9GJ181177 | 1GKKRNED9GJ136448 | 1GKKRNED9GJ169644 | 1GKKRNED9GJ136532 | 1GKKRNED9GJ118273 | 1GKKRNED9GJ163181; 1GKKRNED9GJ185732 | 1GKKRNED9GJ173645

1GKKRNED9GJ113624 | 1GKKRNED9GJ199405; 1GKKRNED9GJ174925 | 1GKKRNED9GJ180580 | 1GKKRNED9GJ167022 | 1GKKRNED9GJ108939; 1GKKRNED9GJ132898 | 1GKKRNED9GJ121075; 1GKKRNED9GJ100372 | 1GKKRNED9GJ190770 | 1GKKRNED9GJ174830 | 1GKKRNED9GJ109556 | 1GKKRNED9GJ111775 | 1GKKRNED9GJ199663 | 1GKKRNED9GJ158112; 1GKKRNED9GJ119732 | 1GKKRNED9GJ149653; 1GKKRNED9GJ168753 | 1GKKRNED9GJ180501; 1GKKRNED9GJ195497; 1GKKRNED9GJ196844 | 1GKKRNED9GJ131492 | 1GKKRNED9GJ134506 | 1GKKRNED9GJ144825; 1GKKRNED9GJ193653 | 1GKKRNED9GJ191465 | 1GKKRNED9GJ130097; 1GKKRNED9GJ128897 | 1GKKRNED9GJ149748; 1GKKRNED9GJ161852 | 1GKKRNED9GJ183236 | 1GKKRNED9GJ117317; 1GKKRNED9GJ146509; 1GKKRNED9GJ188551

1GKKRNED9GJ147904; 1GKKRNED9GJ146154 | 1GKKRNED9GJ108598

1GKKRNED9GJ168994 | 1GKKRNED9GJ130651 | 1GKKRNED9GJ175380

1GKKRNED9GJ136790 | 1GKKRNED9GJ178988 | 1GKKRNED9GJ199811 | 1GKKRNED9GJ176660 | 1GKKRNED9GJ130956 | 1GKKRNED9GJ174021; 1GKKRNED9GJ123683 | 1GKKRNED9GJ115969 | 1GKKRNED9GJ166808; 1GKKRNED9GJ149233 | 1GKKRNED9GJ183964 | 1GKKRNED9GJ141942; 1GKKRNED9GJ113316 | 1GKKRNED9GJ128107

1GKKRNED9GJ114823; 1GKKRNED9GJ174097 | 1GKKRNED9GJ141407 | 1GKKRNED9GJ152908 | 1GKKRNED9GJ130276 | 1GKKRNED9GJ132576; 1GKKRNED9GJ115440

1GKKRNED9GJ117074 | 1GKKRNED9GJ154156; 1GKKRNED9GJ100369 | 1GKKRNED9GJ196309 | 1GKKRNED9GJ163732 | 1GKKRNED9GJ196617 | 1GKKRNED9GJ187206 | 1GKKRNED9GJ132349 | 1GKKRNED9GJ191904; 1GKKRNED9GJ139642; 1GKKRNED9GJ190803 | 1GKKRNED9GJ148227 | 1GKKRNED9GJ146736 | 1GKKRNED9GJ188288 | 1GKKRNED9GJ115048 | 1GKKRNED9GJ198562 | 1GKKRNED9GJ159387 | 1GKKRNED9GJ116796; 1GKKRNED9GJ124977; 1GKKRNED9GJ197699; 1GKKRNED9GJ156098; 1GKKRNED9GJ127247 | 1GKKRNED9GJ124087 | 1GKKRNED9GJ171765; 1GKKRNED9GJ146882 | 1GKKRNED9GJ144002; 1GKKRNED9GJ108889; 1GKKRNED9GJ137602; 1GKKRNED9GJ113252 | 1GKKRNED9GJ163519; 1GKKRNED9GJ115129; 1GKKRNED9GJ144209 | 1GKKRNED9GJ175606 | 1GKKRNED9GJ169949; 1GKKRNED9GJ140208 | 1GKKRNED9GJ131525 | 1GKKRNED9GJ164301; 1GKKRNED9GJ163391

1GKKRNED9GJ172589 | 1GKKRNED9GJ173435; 1GKKRNED9GJ190591; 1GKKRNED9GJ177064 | 1GKKRNED9GJ133324; 1GKKRNED9GJ139608 | 1GKKRNED9GJ179123 | 1GKKRNED9GJ183589

1GKKRNED9GJ167571 | 1GKKRNED9GJ123439; 1GKKRNED9GJ145943 | 1GKKRNED9GJ183110 | 1GKKRNED9GJ112022 | 1GKKRNED9GJ169689 | 1GKKRNED9GJ165710; 1GKKRNED9GJ165450

1GKKRNED9GJ163150 | 1GKKRNED9GJ186928 | 1GKKRNED9GJ130889 | 1GKKRNED9GJ130648; 1GKKRNED9GJ122565 | 1GKKRNED9GJ154447; 1GKKRNED9GJ173399 | 1GKKRNED9GJ130519 | 1GKKRNED9GJ188498 | 1GKKRNED9GJ194141; 1GKKRNED9GJ105698 | 1GKKRNED9GJ162306 | 1GKKRNED9GJ144369

1GKKRNED9GJ176450 | 1GKKRNED9GJ170745 | 1GKKRNED9GJ193216; 1GKKRNED9GJ140287

1GKKRNED9GJ195306 | 1GKKRNED9GJ183592 | 1GKKRNED9GJ135204 | 1GKKRNED9GJ157610 | 1GKKRNED9GJ155906 | 1GKKRNED9GJ137812 | 1GKKRNED9GJ170101 | 1GKKRNED9GJ111467; 1GKKRNED9GJ161883 | 1GKKRNED9GJ117494 | 1GKKRNED9GJ188923 | 1GKKRNED9GJ106589 | 1GKKRNED9GJ156618 | 1GKKRNED9GJ134716 | 1GKKRNED9GJ132657 | 1GKKRNED9GJ172480; 1GKKRNED9GJ162161 | 1GKKRNED9GJ142914; 1GKKRNED9GJ177856 | 1GKKRNED9GJ150592; 1GKKRNED9GJ129256 | 1GKKRNED9GJ199503 | 1GKKRNED9GJ127362 | 1GKKRNED9GJ185780

1GKKRNED9GJ114885 | 1GKKRNED9GJ177453; 1GKKRNED9GJ149006; 1GKKRNED9GJ136305 | 1GKKRNED9GJ132156 | 1GKKRNED9GJ183513 | 1GKKRNED9GJ105118 | 1GKKRNED9GJ167053

1GKKRNED9GJ127815; 1GKKRNED9GJ183365; 1GKKRNED9GJ199419 | 1GKKRNED9GJ144629; 1GKKRNED9GJ161866 | 1GKKRNED9GJ152844 | 1GKKRNED9GJ165304 | 1GKKRNED9GJ155517 | 1GKKRNED9GJ198738; 1GKKRNED9GJ183480; 1GKKRNED9GJ159938 | 1GKKRNED9GJ170163 | 1GKKRNED9GJ193510; 1GKKRNED9GJ186430

1GKKRNED9GJ180773 | 1GKKRNED9GJ111629 | 1GKKRNED9GJ113719 | 1GKKRNED9GJ153170 | 1GKKRNED9GJ123330; 1GKKRNED9GJ129466 | 1GKKRNED9GJ110075 | 1GKKRNED9GJ135946

1GKKRNED9GJ136921 | 1GKKRNED9GJ164735 | 1GKKRNED9GJ145487 | 1GKKRNED9GJ151631 | 1GKKRNED9GJ131301 | 1GKKRNED9GJ151256 | 1GKKRNED9GJ155923 | 1GKKRNED9GJ107760

1GKKRNED9GJ179882; 1GKKRNED9GJ186959; 1GKKRNED9GJ191708 | 1GKKRNED9GJ120721; 1GKKRNED9GJ165626 | 1GKKRNED9GJ193992

1GKKRNED9GJ106060; 1GKKRNED9GJ168154; 1GKKRNED9GJ181955 | 1GKKRNED9GJ162984 | 1GKKRNED9GJ125045 | 1GKKRNED9GJ170504; 1GKKRNED9GJ175833

1GKKRNED9GJ147126 | 1GKKRNED9GJ162368 | 1GKKRNED9GJ127720 | 1GKKRNED9GJ174729 | 1GKKRNED9GJ170678 | 1GKKRNED9GJ186718; 1GKKRNED9GJ173855 | 1GKKRNED9GJ179042 | 1GKKRNED9GJ131671 | 1GKKRNED9GJ189862; 1GKKRNED9GJ171801 | 1GKKRNED9GJ133579 | 1GKKRNED9GJ180790

1GKKRNED9GJ182314; 1GKKRNED9GJ123635 | 1GKKRNED9GJ157901; 1GKKRNED9GJ173046; 1GKKRNED9GJ190462; 1GKKRNED9GJ188565

1GKKRNED9GJ103871 | 1GKKRNED9GJ115258 | 1GKKRNED9GJ114711; 1GKKRNED9GJ195452 | 1GKKRNED9GJ197377 | 1GKKRNED9GJ129595; 1GKKRNED9GJ143285 | 1GKKRNED9GJ111520

1GKKRNED9GJ173869 | 1GKKRNED9GJ164606

1GKKRNED9GJ108200 | 1GKKRNED9GJ194155 | 1GKKRNED9GJ159096 | 1GKKRNED9GJ193071 | 1GKKRNED9GJ171216 | 1GKKRNED9GJ100906 | 1GKKRNED9GJ178442 | 1GKKRNED9GJ111663 | 1GKKRNED9GJ183737; 1GKKRNED9GJ107287 | 1GKKRNED9GJ188582; 1GKKRNED9GJ183091; 1GKKRNED9GJ176397; 1GKKRNED9GJ109962 | 1GKKRNED9GJ189313; 1GKKRNED9GJ187724; 1GKKRNED9GJ198299 | 1GKKRNED9GJ185472; 1GKKRNED9GJ169451 | 1GKKRNED9GJ157719 | 1GKKRNED9GJ144856; 1GKKRNED9GJ106396; 1GKKRNED9GJ104390 | 1GKKRNED9GJ172091 | 1GKKRNED9GJ141083; 1GKKRNED9GJ191711 | 1GKKRNED9GJ142640 | 1GKKRNED9GJ189134 | 1GKKRNED9GJ199730 | 1GKKRNED9GJ125675 | 1GKKRNED9GJ105541; 1GKKRNED9GJ116572; 1GKKRNED9GJ164136 | 1GKKRNED9GJ158420 | 1GKKRNED9GJ100050 | 1GKKRNED9GJ159793 | 1GKKRNED9GJ104034 | 1GKKRNED9GJ171457 | 1GKKRNED9GJ113607 | 1GKKRNED9GJ100663 | 1GKKRNED9GJ117852 | 1GKKRNED9GJ175301 | 1GKKRNED9GJ160331; 1GKKRNED9GJ167330 | 1GKKRNED9GJ159454 | 1GKKRNED9GJ124588 | 1GKKRNED9GJ126910 | 1GKKRNED9GJ167182 | 1GKKRNED9GJ140791

1GKKRNED9GJ163309 | 1GKKRNED9GJ153511; 1GKKRNED9GJ160006 | 1GKKRNED9GJ152567 | 1GKKRNED9GJ105071 | 1GKKRNED9GJ129581

1GKKRNED9GJ162709 | 1GKKRNED9GJ183379; 1GKKRNED9GJ117026; 1GKKRNED9GJ160362 | 1GKKRNED9GJ188209; 1GKKRNED9GJ196360 | 1GKKRNED9GJ134361; 1GKKRNED9GJ116586; 1GKKRNED9GJ104373 | 1GKKRNED9GJ154609; 1GKKRNED9GJ115826 | 1GKKRNED9GJ146381 | 1GKKRNED9GJ103384; 1GKKRNED9GJ153797 | 1GKKRNED9GJ125613 | 1GKKRNED9GJ127653; 1GKKRNED9GJ137910 | 1GKKRNED9GJ115924 | 1GKKRNED9GJ135915; 1GKKRNED9GJ140578; 1GKKRNED9GJ179851 | 1GKKRNED9GJ171331; 1GKKRNED9GJ151127; 1GKKRNED9GJ113753; 1GKKRNED9GJ168378; 1GKKRNED9GJ199999; 1GKKRNED9GJ148633 | 1GKKRNED9GJ195841 | 1GKKRNED9GJ177520 | 1GKKRNED9GJ109119; 1GKKRNED9GJ112604; 1GKKRNED9GJ102364; 1GKKRNED9GJ109315 | 1GKKRNED9GJ155811; 1GKKRNED9GJ126096 | 1GKKRNED9GJ157767 | 1GKKRNED9GJ144632

1GKKRNED9GJ193880 | 1GKKRNED9GJ100775; 1GKKRNED9GJ145649 | 1GKKRNED9GJ151418 | 1GKKRNED9GJ149734

1GKKRNED9GJ120864; 1GKKRNED9GJ163505; 1GKKRNED9GJ115938 | 1GKKRNED9GJ109718 | 1GKKRNED9GJ179591 | 1GKKRNED9GJ185245 | 1GKKRNED9GJ123764 | 1GKKRNED9GJ152388 | 1GKKRNED9GJ177341 | 1GKKRNED9GJ166369; 1GKKRNED9GJ103000; 1GKKRNED9GJ192695 | 1GKKRNED9GJ152956 | 1GKKRNED9GJ137969 | 1GKKRNED9GJ121058; 1GKKRNED9GJ139673; 1GKKRNED9GJ118001 | 1GKKRNED9GJ175444 | 1GKKRNED9GJ197489; 1GKKRNED9GJ144680 | 1GKKRNED9GJ164220 | 1GKKRNED9GJ139446; 1GKKRNED9GJ111243 | 1GKKRNED9GJ146574 | 1GKKRNED9GJ189327 | 1GKKRNED9GJ187111 | 1GKKRNED9GJ116152 | 1GKKRNED9GJ138989; 1GKKRNED9GJ124896; 1GKKRNED9GJ176058; 1GKKRNED9GJ133937 | 1GKKRNED9GJ111176 | 1GKKRNED9GJ172057 | 1GKKRNED9GJ118659 | 1GKKRNED9GJ174133 | 1GKKRNED9GJ127331 | 1GKKRNED9GJ107967 | 1GKKRNED9GJ145490 | 1GKKRNED9GJ149569 | 1GKKRNED9GJ137017 | 1GKKRNED9GJ113476 | 1GKKRNED9GJ197928 | 1GKKRNED9GJ119522 | 1GKKRNED9GJ113350 | 1GKKRNED9GJ120041 | 1GKKRNED9GJ133744 | 1GKKRNED9GJ188873 | 1GKKRNED9GJ161589; 1GKKRNED9GJ193491 | 1GKKRNED9GJ148535; 1GKKRNED9GJ133582; 1GKKRNED9GJ117737 | 1GKKRNED9GJ170616; 1GKKRNED9GJ112277 | 1GKKRNED9GJ130536; 1GKKRNED9GJ118290; 1GKKRNED9GJ162449; 1GKKRNED9GJ128365; 1GKKRNED9GJ105099 | 1GKKRNED9GJ113784; 1GKKRNED9GJ191434 | 1GKKRNED9GJ115311

1GKKRNED9GJ125367; 1GKKRNED9GJ144906 | 1GKKRNED9GJ110755 | 1GKKRNED9GJ128740 | 1GKKRNED9GJ166260 | 1GKKRNED9GJ159390; 1GKKRNED9GJ132142 | 1GKKRNED9GJ194866 | 1GKKRNED9GJ117561 | 1GKKRNED9GJ100131; 1GKKRNED9GJ192860 | 1GKKRNED9GJ174374; 1GKKRNED9GJ161849 | 1GKKRNED9GJ146977; 1GKKRNED9GJ194415; 1GKKRNED9GJ194981 | 1GKKRNED9GJ128110 | 1GKKRNED9GJ182247 | 1GKKRNED9GJ166582 | 1GKKRNED9GJ121397 | 1GKKRNED9GJ175900; 1GKKRNED9GJ152536; 1GKKRNED9GJ138412 | 1GKKRNED9GJ102185 | 1GKKRNED9GJ113249 | 1GKKRNED9GJ148860 | 1GKKRNED9GJ124431 | 1GKKRNED9GJ178554; 1GKKRNED9GJ177209 | 1GKKRNED9GJ193782 | 1GKKRNED9GJ104583

1GKKRNED9GJ185469 | 1GKKRNED9GJ167439 | 1GKKRNED9GJ140046; 1GKKRNED9GJ185505 | 1GKKRNED9GJ170132; 1GKKRNED9GJ142007 | 1GKKRNED9GJ132139 | 1GKKRNED9GJ151905 | 1GKKRNED9GJ131959 | 1GKKRNED9GJ127023 | 1GKKRNED9GJ175234 | 1GKKRNED9GJ152035 | 1GKKRNED9GJ170633 | 1GKKRNED9GJ118936; 1GKKRNED9GJ129127 | 1GKKRNED9GJ113655 | 1GKKRNED9GJ106768 | 1GKKRNED9GJ106379 | 1GKKRNED9GJ114126; 1GKKRNED9GJ171989; 1GKKRNED9GJ174004 | 1GKKRNED9GJ139429 | 1GKKRNED9GJ178618; 1GKKRNED9GJ166789; 1GKKRNED9GJ123599 | 1GKKRNED9GJ160717 | 1GKKRNED9GJ165688; 1GKKRNED9GJ174245 | 1GKKRNED9GJ180904 | 1GKKRNED9GJ169496 | 1GKKRNED9GJ153606 | 1GKKRNED9GJ189182 | 1GKKRNED9GJ186525; 1GKKRNED9GJ187285 | 1GKKRNED9GJ153573; 1GKKRNED9GJ118337 | 1GKKRNED9GJ110092 | 1GKKRNED9GJ105135; 1GKKRNED9GJ165903 | 1GKKRNED9GJ169160 | 1GKKRNED9GJ145540; 1GKKRNED9GJ156506 | 1GKKRNED9GJ123005 | 1GKKRNED9GJ157204 | 1GKKRNED9GJ112201; 1GKKRNED9GJ122825

1GKKRNED9GJ189991; 1GKKRNED9GJ123926; 1GKKRNED9GJ121531 | 1GKKRNED9GJ164010 | 1GKKRNED9GJ182765 | 1GKKRNED9GJ107273; 1GKKRNED9GJ115907; 1GKKRNED9GJ117995 | 1GKKRNED9GJ191417

1GKKRNED9GJ138653 | 1GKKRNED9GJ169238 | 1GKKRNED9GJ185679 | 1GKKRNED9GJ120735; 1GKKRNED9GJ181213 | 1GKKRNED9GJ172446 | 1GKKRNED9GJ155758 | 1GKKRNED9GJ190641 | 1GKKRNED9GJ168462 | 1GKKRNED9GJ199985; 1GKKRNED9GJ148616 | 1GKKRNED9GJ198173; 1GKKRNED9GJ130343 | 1GKKRNED9GJ195659; 1GKKRNED9GJ109430 | 1GKKRNED9GJ146347; 1GKKRNED9GJ177954 | 1GKKRNED9GJ196102; 1GKKRNED9GJ100193 | 1GKKRNED9GJ157896; 1GKKRNED9GJ177937 | 1GKKRNED9GJ101294; 1GKKRNED9GJ124994; 1GKKRNED9GJ130682; 1GKKRNED9GJ114319; 1GKKRNED9GJ148275; 1GKKRNED9GJ165030 | 1GKKRNED9GJ106155 | 1GKKRNED9GJ166968

1GKKRNED9GJ138362 | 1GKKRNED9GJ104941; 1GKKRNED9GJ117981 | 1GKKRNED9GJ177808 | 1GKKRNED9GJ113297; 1GKKRNED9GJ154710 | 1GKKRNED9GJ145621 | 1GKKRNED9GJ104020 | 1GKKRNED9GJ168073 | 1GKKRNED9GJ176996; 1GKKRNED9GJ126700 | 1GKKRNED9GJ199095 | 1GKKRNED9GJ197704; 1GKKRNED9GJ194494 | 1GKKRNED9GJ173872 | 1GKKRNED9GJ160989; 1GKKRNED9GJ154805; 1GKKRNED9GJ146333 | 1GKKRNED9GJ120153 | 1GKKRNED9GJ156425; 1GKKRNED9GJ191028 | 1GKKRNED9GJ133047 | 1GKKRNED9GJ147434

1GKKRNED9GJ176979 | 1GKKRNED9GJ166680 | 1GKKRNED9GJ194902 | 1GKKRNED9GJ108195 | 1GKKRNED9GJ171359 | 1GKKRNED9GJ126759 | 1GKKRNED9GJ101196; 1GKKRNED9GJ193040 | 1GKKRNED9GJ150558 | 1GKKRNED9GJ181759; 1GKKRNED9GJ153296 | 1GKKRNED9GJ132321; 1GKKRNED9GJ109296; 1GKKRNED9GJ176786 | 1GKKRNED9GJ158725 | 1GKKRNED9GJ167425; 1GKKRNED9GJ120816; 1GKKRNED9GJ177727 | 1GKKRNED9GJ184385

1GKKRNED9GJ163648 | 1GKKRNED9GJ128625; 1GKKRNED9GJ167960; 1GKKRNED9GJ127684 | 1GKKRNED9GJ141004; 1GKKRNED9GJ188677

1GKKRNED9GJ147627 | 1GKKRNED9GJ177386; 1GKKRNED9GJ109041; 1GKKRNED9GJ195998 | 1GKKRNED9GJ156599 | 1GKKRNED9GJ182183; 1GKKRNED9GJ169031 | 1GKKRNED9GJ185715; 1GKKRNED9GJ128950 | 1GKKRNED9GJ107001 | 1GKKRNED9GJ122307 | 1GKKRNED9GJ166565 | 1GKKRNED9GJ109590 | 1GKKRNED9GJ186315; 1GKKRNED9GJ194091 | 1GKKRNED9GJ172740 | 1GKKRNED9GJ166940; 1GKKRNED9GJ164007; 1GKKRNED9GJ132187 | 1GKKRNED9GJ156179; 1GKKRNED9GJ171507

1GKKRNED9GJ173564; 1GKKRNED9GJ147580 | 1GKKRNED9GJ149278; 1GKKRNED9GJ116507

1GKKRNED9GJ136109 | 1GKKRNED9GJ178182 | 1GKKRNED9GJ169840; 1GKKRNED9GJ170602

1GKKRNED9GJ154139; 1GKKRNED9GJ179929 | 1GKKRNED9GJ135784 | 1GKKRNED9GJ120881

1GKKRNED9GJ117298; 1GKKRNED9GJ133436; 1GKKRNED9GJ161494 | 1GKKRNED9GJ153444 | 1GKKRNED9GJ162256; 1GKKRNED9GJ195371; 1GKKRNED9GJ199016 | 1GKKRNED9GJ188159 | 1GKKRNED9GJ126521 | 1GKKRNED9GJ148423 | 1GKKRNED9GJ127426 | 1GKKRNED9GJ119469 | 1GKKRNED9GJ144971 | 1GKKRNED9GJ140743 | 1GKKRNED9GJ194978; 1GKKRNED9GJ183334; 1GKKRNED9GJ192244 | 1GKKRNED9GJ193832 | 1GKKRNED9GJ122324 | 1GKKRNED9GJ157266 | 1GKKRNED9GJ111534; 1GKKRNED9GJ161897 | 1GKKRNED9GJ137390; 1GKKRNED9GJ156313; 1GKKRNED9GJ124171 | 1GKKRNED9GJ180854 | 1GKKRNED9GJ134974 | 1GKKRNED9GJ133386; 1GKKRNED9GJ162872 | 1GKKRNED9GJ102378; 1GKKRNED9GJ150253 | 1GKKRNED9GJ154755

1GKKRNED9GJ162113; 1GKKRNED9GJ188887

1GKKRNED9GJ100467; 1GKKRNED9GJ165108 | 1GKKRNED9GJ137261; 1GKKRNED9GJ104602 | 1GKKRNED9GJ160961; 1GKKRNED9GJ107094; 1GKKRNED9GJ103479; 1GKKRNED9GJ177775 | 1GKKRNED9GJ108682; 1GKKRNED9GJ152679 | 1GKKRNED9GJ192101; 1GKKRNED9GJ102199; 1GKKRNED9GJ161236; 1GKKRNED9GJ183222; 1GKKRNED9GJ188307 | 1GKKRNED9GJ151502 | 1GKKRNED9GJ119956 | 1GKKRNED9GJ146302 | 1GKKRNED9GJ137888 | 1GKKRNED9GJ147675; 1GKKRNED9GJ121447 | 1GKKRNED9GJ199369 | 1GKKRNED9GJ118063; 1GKKRNED9GJ132738 | 1GKKRNED9GJ174407; 1GKKRNED9GJ108181 | 1GKKRNED9GJ131380 | 1GKKRNED9GJ152603; 1GKKRNED9GJ154500 | 1GKKRNED9GJ188372 | 1GKKRNED9GJ151810 | 1GKKRNED9GJ187223; 1GKKRNED9GJ104163 | 1GKKRNED9GJ130309; 1GKKRNED9GJ101134; 1GKKRNED9GJ174598 | 1GKKRNED9GJ189845 | 1GKKRNED9GJ142105; 1GKKRNED9GJ186704 | 1GKKRNED9GJ106513; 1GKKRNED9GJ193426 | 1GKKRNED9GJ190834

1GKKRNED9GJ105104 | 1GKKRNED9GJ109797 | 1GKKRNED9GJ163522 | 1GKKRNED9GJ142170; 1GKKRNED9GJ113686; 1GKKRNED9GJ163763 | 1GKKRNED9GJ124963 | 1GKKRNED9GJ147305 | 1GKKRNED9GJ198416 | 1GKKRNED9GJ180272 | 1GKKRNED9GJ107693

1GKKRNED9GJ109928

1GKKRNED9GJ101358 | 1GKKRNED9GJ121917 | 1GKKRNED9GJ145182 | 1GKKRNED9GJ134490 | 1GKKRNED9GJ100792 | 1GKKRNED9GJ158885 | 1GKKRNED9GJ184533 | 1GKKRNED9GJ121612; 1GKKRNED9GJ186394 | 1GKKRNED9GJ121089; 1GKKRNED9GJ132013

1GKKRNED9GJ150642 | 1GKKRNED9GJ179641 | 1GKKRNED9GJ183642; 1GKKRNED9GJ150866; 1GKKRNED9GJ197542 | 1GKKRNED9GJ101392 | 1GKKRNED9GJ173385; 1GKKRNED9GJ127443; 1GKKRNED9GJ154688 | 1GKKRNED9GJ187965; 1GKKRNED9GJ191658 | 1GKKRNED9GJ117270

1GKKRNED9GJ158174; 1GKKRNED9GJ198609 | 1GKKRNED9GJ136420 | 1GKKRNED9GJ196097 | 1GKKRNED9GJ119889 | 1GKKRNED9GJ179221

1GKKRNED9GJ177713 | 1GKKRNED9GJ156585 | 1GKKRNED9GJ158711; 1GKKRNED9GJ121187; 1GKKRNED9GJ178277 | 1GKKRNED9GJ193295; 1GKKRNED9GJ171135 | 1GKKRNED9GJ164458 | 1GKKRNED9GJ163682; 1GKKRNED9GJ192714; 1GKKRNED9GJ135882 | 1GKKRNED9GJ133338; 1GKKRNED9GJ140273

1GKKRNED9GJ191899 | 1GKKRNED9GJ184063 | 1GKKRNED9GJ182541; 1GKKRNED9GJ169563 | 1GKKRNED9GJ160488 | 1GKKRNED9GJ138717 | 1GKKRNED9GJ177565 | 1GKKRNED9GJ195547 | 1GKKRNED9GJ137521; 1GKKRNED9GJ129919 | 1GKKRNED9GJ157705 | 1GKKRNED9GJ173001 | 1GKKRNED9GJ118497 | 1GKKRNED9GJ114367 | 1GKKRNED9GJ149328; 1GKKRNED9GJ154206; 1GKKRNED9GJ155467 | 1GKKRNED9GJ197363 | 1GKKRNED9GJ156747; 1GKKRNED9GJ197881 | 1GKKRNED9GJ116961; 1GKKRNED9GJ142217 | 1GKKRNED9GJ113896

1GKKRNED9GJ170440

1GKKRNED9GJ181857 | 1GKKRNED9GJ128687; 1GKKRNED9GJ130472 | 1GKKRNED9GJ141553; 1GKKRNED9GJ136210; 1GKKRNED9GJ141536 | 1GKKRNED9GJ150012 | 1GKKRNED9GJ122436 | 1GKKRNED9GJ123697; 1GKKRNED9GJ144016; 1GKKRNED9GJ184466; 1GKKRNED9GJ132867 | 1GKKRNED9GJ101182 | 1GKKRNED9GJ147840 | 1GKKRNED9GJ162483

1GKKRNED9GJ156957 | 1GKKRNED9GJ111470; 1GKKRNED9GJ143514 | 1GKKRNED9GJ123795; 1GKKRNED9GJ156750 | 1GKKRNED9GJ151368; 1GKKRNED9GJ128821 | 1GKKRNED9GJ190087; 1GKKRNED9GJ177484; 1GKKRNED9GJ103658; 1GKKRNED9GJ114580 | 1GKKRNED9GJ156876 | 1GKKRNED9GJ138992; 1GKKRNED9GJ152911 | 1GKKRNED9GJ177839; 1GKKRNED9GJ140130; 1GKKRNED9GJ140483 | 1GKKRNED9GJ185181 | 1GKKRNED9GJ181647

1GKKRNED9GJ184239 | 1GKKRNED9GJ113848; 1GKKRNED9GJ117902; 1GKKRNED9GJ106057 | 1GKKRNED9GJ130553 | 1GKKRNED9GJ183608; 1GKKRNED9GJ142976 | 1GKKRNED9GJ136787 | 1GKKRNED9GJ163102 | 1GKKRNED9GJ136899; 1GKKRNED9GJ136501 | 1GKKRNED9GJ119052; 1GKKRNED9GJ133288; 1GKKRNED9GJ199436 | 1GKKRNED9GJ185035

1GKKRNED9GJ187867; 1GKKRNED9GJ159485; 1GKKRNED9GJ166744 | 1GKKRNED9GJ125269 | 1GKKRNED9GJ175766; 1GKKRNED9GJ120685 | 1GKKRNED9GJ157512 | 1GKKRNED9GJ154545; 1GKKRNED9GJ171975 | 1GKKRNED9GJ191885 | 1GKKRNED9GJ112487; 1GKKRNED9GJ185696; 1GKKRNED9GJ151399 | 1GKKRNED9GJ149152; 1GKKRNED9GJ171605 | 1GKKRNED9GJ163987; 1GKKRNED9GJ178473 | 1GKKRNED9GJ176349 | 1GKKRNED9GJ127183 | 1GKKRNED9GJ156067 | 1GKKRNED9GJ186864; 1GKKRNED9GJ120606 | 1GKKRNED9GJ106110; 1GKKRNED9GJ100291 | 1GKKRNED9GJ144212 | 1GKKRNED9GJ103630

1GKKRNED9GJ182233; 1GKKRNED9GJ127006; 1GKKRNED9GJ138474 | 1GKKRNED9GJ181132 | 1GKKRNED9GJ118385 | 1GKKRNED9GJ162810; 1GKKRNED9GJ196729; 1GKKRNED9GJ146221 | 1GKKRNED9GJ160944 | 1GKKRNED9GJ121321

1GKKRNED9GJ141844 | 1GKKRNED9GJ158837; 1GKKRNED9GJ142203; 1GKKRNED9GJ179607 | 1GKKRNED9GJ140659 | 1GKKRNED9GJ199551 | 1GKKRNED9GJ114174 | 1GKKRNED9GJ180756; 1GKKRNED9GJ163990; 1GKKRNED9GJ198786; 1GKKRNED9GJ136935; 1GKKRNED9GJ195127; 1GKKRNED9GJ182894 | 1GKKRNED9GJ106592

1GKKRNED9GJ150124 | 1GKKRNED9GJ186881; 1GKKRNED9GJ169790; 1GKKRNED9GJ102493; 1GKKRNED9GJ111291; 1GKKRNED9GJ117267; 1GKKRNED9GJ158563 | 1GKKRNED9GJ101103 | 1GKKRNED9GJ108679 | 1GKKRNED9GJ169143; 1GKKRNED9GJ104244 | 1GKKRNED9GJ165657 | 1GKKRNED9GJ101893 | 1GKKRNED9GJ155825 | 1GKKRNED9GJ104406; 1GKKRNED9GJ102140 | 1GKKRNED9GJ194480 | 1GKKRNED9GJ155775

1GKKRNED9GJ118242; 1GKKRNED9GJ179252 | 1GKKRNED9GJ196696; 1GKKRNED9GJ153461; 1GKKRNED9GJ186279; 1GKKRNED9GJ118984 | 1GKKRNED9GJ143996 | 1GKKRNED9GJ141648; 1GKKRNED9GJ105801

1GKKRNED9GJ130441 | 1GKKRNED9GJ166064 | 1GKKRNED9GJ189800 | 1GKKRNED9GJ130391; 1GKKRNED9GJ147823 | 1GKKRNED9GJ175878; 1GKKRNED9GJ152729; 1GKKRNED9GJ137549 | 1GKKRNED9GJ110237; 1GKKRNED9GJ108648 | 1GKKRNED9GJ183284 | 1GKKRNED9GJ190722; 1GKKRNED9GJ136711 | 1GKKRNED9GJ167487 | 1GKKRNED9GJ142167 | 1GKKRNED9GJ161432; 1GKKRNED9GJ193698 | 1GKKRNED9GJ177047; 1GKKRNED9GJ194432

1GKKRNED9GJ177789 | 1GKKRNED9GJ187416 | 1GKKRNED9GJ184080 | 1GKKRNED9GJ158675 | 1GKKRNED9GJ186993 | 1GKKRNED9GJ146865; 1GKKRNED9GJ196021 | 1GKKRNED9GJ144808 | 1GKKRNED9GJ195550 | 1GKKRNED9GJ113610 | 1GKKRNED9GJ169580 | 1GKKRNED9GJ109816 | 1GKKRNED9GJ100078; 1GKKRNED9GJ118323 | 1GKKRNED9GJ114000 | 1GKKRNED9GJ171717 | 1GKKRNED9GJ110318; 1GKKRNED9GJ196312 | 1GKKRNED9GJ198240; 1GKKRNED9GJ148292; 1GKKRNED9GJ113428; 1GKKRNED9GJ166016 | 1GKKRNED9GJ115874 | 1GKKRNED9GJ148745 | 1GKKRNED9GJ169434 | 1GKKRNED9GJ167974; 1GKKRNED9GJ159258; 1GKKRNED9GJ119116 | 1GKKRNED9GJ115972; 1GKKRNED9GJ183897 | 1GKKRNED9GJ152519 | 1GKKRNED9GJ119200 | 1GKKRNED9GJ100453 | 1GKKRNED9GJ137356 | 1GKKRNED9GJ149331 | 1GKKRNED9GJ142346

1GKKRNED9GJ133789; 1GKKRNED9GJ190252

1GKKRNED9GJ169532 | 1GKKRNED9GJ103403 | 1GKKRNED9GJ113591; 1GKKRNED9GJ151449 | 1GKKRNED9GJ190221 | 1GKKRNED9GJ122548; 1GKKRNED9GJ108049 | 1GKKRNED9GJ142427 | 1GKKRNED9GJ127569; 1GKKRNED9GJ156358; 1GKKRNED9GJ152651 | 1GKKRNED9GJ172687 | 1GKKRNED9GJ132559 | 1GKKRNED9GJ159079 | 1GKKRNED9GJ191126 | 1GKKRNED9GJ142282 | 1GKKRNED9GJ184029; 1GKKRNED9GJ150513; 1GKKRNED9GJ152181; 1GKKRNED9GJ169885 | 1GKKRNED9GJ161091 | 1GKKRNED9GJ191398; 1GKKRNED9GJ183740 | 1GKKRNED9GJ115194 | 1GKKRNED9GJ164413 | 1GKKRNED9GJ152620; 1GKKRNED9GJ103613; 1GKKRNED9GJ153640 | 1GKKRNED9GJ167411 | 1GKKRNED9GJ130505 | 1GKKRNED9GJ176951 | 1GKKRNED9GJ118161 | 1GKKRNED9GJ107628 | 1GKKRNED9GJ185763 | 1GKKRNED9GJ143562; 1GKKRNED9GJ147983; 1GKKRNED9GJ189747; 1GKKRNED9GJ146316 | 1GKKRNED9GJ184550 | 1GKKRNED9GJ149555 | 1GKKRNED9GJ123893 | 1GKKRNED9GJ188405; 1GKKRNED9GJ199064 | 1GKKRNED9GJ185102 | 1GKKRNED9GJ169854 | 1GKKRNED9GJ140774; 1GKKRNED9GJ184984 | 1GKKRNED9GJ114210; 1GKKRNED9GJ184306 | 1GKKRNED9GJ155596 | 1GKKRNED9GJ181034 | 1GKKRNED9GJ146056 | 1GKKRNED9GJ127099 | 1GKKRNED9GJ131265 | 1GKKRNED9GJ111632 | 1GKKRNED9GJ110822

1GKKRNED9GJ180160 | 1GKKRNED9GJ168025; 1GKKRNED9GJ171667 | 1GKKRNED9GJ149443 | 1GKKRNED9GJ122954; 1GKKRNED9GJ186234 | 1GKKRNED9GJ169577 | 1GKKRNED9GJ154576 | 1GKKRNED9GJ191112; 1GKKRNED9GJ192339 | 1GKKRNED9GJ196441; 1GKKRNED9GJ140340; 1GKKRNED9GJ122517 | 1GKKRNED9GJ191305 | 1GKKRNED9GJ168252 | 1GKKRNED9GJ133775 | 1GKKRNED9GJ118631; 1GKKRNED9GJ135736 | 1GKKRNED9GJ100145 | 1GKKRNED9GJ155839 | 1GKKRNED9GJ151550; 1GKKRNED9GJ129502; 1GKKRNED9GJ128186 | 1GKKRNED9GJ138409; 1GKKRNED9GJ128592 | 1GKKRNED9GJ149961; 1GKKRNED9GJ134540 | 1GKKRNED9GJ116331 | 1GKKRNED9GJ146252; 1GKKRNED9GJ138748 | 1GKKRNED9GJ199596; 1GKKRNED9GJ130858 | 1GKKRNED9GJ145232 | 1GKKRNED9GJ180742 | 1GKKRNED9GJ175170; 1GKKRNED9GJ163665 | 1GKKRNED9GJ190512

1GKKRNED9GJ172575; 1GKKRNED9GJ191546 | 1GKKRNED9GJ150964 | 1GKKRNED9GJ170096; 1GKKRNED9GJ162497 | 1GKKRNED9GJ167456 | 1GKKRNED9GJ195953; 1GKKRNED9GJ172933 | 1GKKRNED9GJ132660; 1GKKRNED9GJ133758 | 1GKKRNED9GJ158191; 1GKKRNED9GJ179669; 1GKKRNED9GJ166078 | 1GKKRNED9GJ127751 | 1GKKRNED9GJ113204; 1GKKRNED9GJ100923; 1GKKRNED9GJ173743 | 1GKKRNED9GJ103885; 1GKKRNED9GJ112313; 1GKKRNED9GJ103725 | 1GKKRNED9GJ191420; 1GKKRNED9GJ199629

1GKKRNED9GJ115468; 1GKKRNED9GJ189148 | 1GKKRNED9GJ149068

1GKKRNED9GJ151211

1GKKRNED9GJ177226; 1GKKRNED9GJ185939 | 1GKKRNED9GJ102624; 1GKKRNED9GJ167764 | 1GKKRNED9GJ139690; 1GKKRNED9GJ102512; 1GKKRNED9GJ129175 | 1GKKRNED9GJ198285 | 1GKKRNED9GJ181681; 1GKKRNED9GJ185357 | 1GKKRNED9GJ199257; 1GKKRNED9GJ150608; 1GKKRNED9GJ114806 | 1GKKRNED9GJ148678 | 1GKKRNED9GJ163438; 1GKKRNED9GJ130567; 1GKKRNED9GJ166694 | 1GKKRNED9GJ165397

1GKKRNED9GJ149751 | 1GKKRNED9GJ109346; 1GKKRNED9GJ184483 | 1GKKRNED9GJ170244

1GKKRNED9GJ108116 | 1GKKRNED9GJ130410 | 1GKKRNED9GJ184175 | 1GKKRNED9GJ102316 | 1GKKRNED9GJ128673 | 1GKKRNED9GJ160118 | 1GKKRNED9GJ111985 | 1GKKRNED9GJ159020

1GKKRNED9GJ148762 | 1GKKRNED9GJ109511 | 1GKKRNED9GJ146414; 1GKKRNED9GJ100114; 1GKKRNED9GJ138734; 1GKKRNED9GJ156411 | 1GKKRNED9GJ116667; 1GKKRNED9GJ139754 | 1GKKRNED9GJ144470; 1GKKRNED9GJ131203 | 1GKKRNED9GJ170776 | 1GKKRNED9GJ182359; 1GKKRNED9GJ183317; 1GKKRNED9GJ180370; 1GKKRNED9GJ178117 | 1GKKRNED9GJ194236 | 1GKKRNED9GJ176948 | 1GKKRNED9GJ157560 | 1GKKRNED9GJ177081; 1GKKRNED9GJ175685 | 1GKKRNED9GJ101232 | 1GKKRNED9GJ154271 | 1GKKRNED9GJ182300; 1GKKRNED9GJ105815 | 1GKKRNED9GJ101747 | 1GKKRNED9GJ124168

1GKKRNED9GJ186606; 1GKKRNED9GJ165898; 1GKKRNED9GJ111405 | 1GKKRNED9GJ102476 | 1GKKRNED9GJ112666 | 1GKKRNED9GJ148843; 1GKKRNED9GJ167070 | 1GKKRNED9GJ186346 | 1GKKRNED9GJ179798

1GKKRNED9GJ195385 | 1GKKRNED9GJ112019; 1GKKRNED9GJ181843; 1GKKRNED9GJ165321 | 1GKKRNED9GJ158448 | 1GKKRNED9GJ144176 | 1GKKRNED9GJ186878 | 1GKKRNED9GJ104289; 1GKKRNED9GJ185570 | 1GKKRNED9GJ103465 | 1GKKRNED9GJ120654; 1GKKRNED9GJ117253 | 1GKKRNED9GJ101277; 1GKKRNED9GJ156490; 1GKKRNED9GJ122906; 1GKKRNED9GJ189957 | 1GKKRNED9GJ191997 | 1GKKRNED9GJ152715 | 1GKKRNED9GJ158367 | 1GKKRNED9GJ115552 | 1GKKRNED9GJ132285 | 1GKKRNED9GJ112800 | 1GKKRNED9GJ184421 | 1GKKRNED9GJ153413; 1GKKRNED9GJ159101 | 1GKKRNED9GJ131878

1GKKRNED9GJ122775 | 1GKKRNED9GJ165674 | 1GKKRNED9GJ168347; 1GKKRNED9GJ174617 | 1GKKRNED9GJ194690 | 1GKKRNED9GJ130195 | 1GKKRNED9GJ150169 | 1GKKRNED9GJ137793 | 1GKKRNED9GJ175184 | 1GKKRNED9GJ154349; 1GKKRNED9GJ155307 | 1GKKRNED9GJ183687 | 1GKKRNED9GJ180403 | 1GKKRNED9GJ168560; 1GKKRNED9GJ102204 | 1GKKRNED9GJ160894 | 1GKKRNED9GJ191207 | 1GKKRNED9GJ107922; 1GKKRNED9GJ161303; 1GKKRNED9GJ166999 | 1GKKRNED9GJ131718; 1GKKRNED9GJ176707 | 1GKKRNED9GJ120511

1GKKRNED9GJ145716; 1GKKRNED9GJ127880; 1GKKRNED9GJ175783 | 1GKKRNED9GJ150527 | 1GKKRNED9GJ152746 | 1GKKRNED9GJ199842 | 1GKKRNED9GJ190459 | 1GKKRNED9GJ160457 | 1GKKRNED9GJ145036 | 1GKKRNED9GJ167926 | 1GKKRNED9GJ138295

1GKKRNED9GJ124543; 1GKKRNED9GJ199534 | 1GKKRNED9GJ151967; 1GKKRNED9GJ192924; 1GKKRNED9GJ179560 | 1GKKRNED9GJ188596 | 1GKKRNED9GJ171006 | 1GKKRNED9GJ183852; 1GKKRNED9GJ181762 | 1GKKRNED9GJ119603; 1GKKRNED9GJ174472 | 1GKKRNED9GJ191448; 1GKKRNED9GJ196813 | 1GKKRNED9GJ124316; 1GKKRNED9GJ173354 | 1GKKRNED9GJ181809 | 1GKKRNED9GJ146641 | 1GKKRNED9GJ183219 | 1GKKRNED9GJ148972 | 1GKKRNED9GJ141858; 1GKKRNED9GJ192468 | 1GKKRNED9GJ172351 | 1GKKRNED9GJ145196; 1GKKRNED9GJ157283 | 1GKKRNED9GJ189604 | 1GKKRNED9GJ182992 | 1GKKRNED9GJ122629; 1GKKRNED9GJ122257 | 1GKKRNED9GJ120590; 1GKKRNED9GJ110884 | 1GKKRNED9GJ183690 | 1GKKRNED9GJ128785; 1GKKRNED9GJ174911; 1GKKRNED9GJ160684 | 1GKKRNED9GJ122033 | 1GKKRNED9GJ193149 | 1GKKRNED9GJ106866; 1GKKRNED9GJ151595 | 1GKKRNED9GJ109444 | 1GKKRNED9GJ187822 | 1GKKRNED9GJ120055 | 1GKKRNED9GJ150348 | 1GKKRNED9GJ118189 | 1GKKRNED9GJ115065; 1GKKRNED9GJ175153; 1GKKRNED9GJ187691 | 1GKKRNED9GJ132951 | 1GKKRNED9GJ104826 | 1GKKRNED9GJ188338 | 1GKKRNED9GJ174181 | 1GKKRNED9GJ194267 | 1GKKRNED9GJ135347 | 1GKKRNED9GJ180353; 1GKKRNED9GJ159728; 1GKKRNED9GJ134778; 1GKKRNED9GJ167599 | 1GKKRNED9GJ162631; 1GKKRNED9GJ111792; 1GKKRNED9GJ136059 | 1GKKRNED9GJ189487

1GKKRNED9GJ133484 | 1GKKRNED9GJ123120

1GKKRNED9GJ106785; 1GKKRNED9GJ179476 | 1GKKRNED9GJ153993 | 1GKKRNED9GJ168137 | 1GKKRNED9GJ183995; 1GKKRNED9GJ116619 | 1GKKRNED9GJ131654; 1GKKRNED9GJ156781; 1GKKRNED9GJ169871 | 1GKKRNED9GJ104986 | 1GKKRNED9GJ172995; 1GKKRNED9GJ128155 | 1GKKRNED9GJ179946

1GKKRNED9GJ170552; 1GKKRNED9GJ197279; 1GKKRNED9GJ199324; 1GKKRNED9GJ108214

1GKKRNED9GJ153198 | 1GKKRNED9GJ191756 | 1GKKRNED9GJ134652 | 1GKKRNED9GJ100579; 1GKKRNED9GJ112814; 1GKKRNED9GJ195094 | 1GKKRNED9GJ123067 | 1GKKRNED9GJ131668 | 1GKKRNED9GJ171099; 1GKKRNED9GJ176299 | 1GKKRNED9GJ112991 | 1GKKRNED9GJ182989; 1GKKRNED9GJ151922 | 1GKKRNED9GJ167120 | 1GKKRNED9GJ136546; 1GKKRNED9GJ193586; 1GKKRNED9GJ137504; 1GKKRNED9GJ136613 | 1GKKRNED9GJ127328; 1GKKRNED9GJ144727 | 1GKKRNED9GJ126731; 1GKKRNED9GJ181910 | 1GKKRNED9GJ141861 | 1GKKRNED9GJ122999 | 1GKKRNED9GJ102462

1GKKRNED9GJ128883; 1GKKRNED9GJ123487; 1GKKRNED9GJ162578

1GKKRNED9GJ144260 | 1GKKRNED9GJ162967 | 1GKKRNED9GJ171720 | 1GKKRNED9GJ152813 | 1GKKRNED9GJ179235

1GKKRNED9GJ137678; 1GKKRNED9GJ175749; 1GKKRNED9GJ179414; 1GKKRNED9GJ124106; 1GKKRNED9GJ144968

1GKKRNED9GJ118743 | 1GKKRNED9GJ186458; 1GKKRNED9GJ124459; 1GKKRNED9GJ144095; 1GKKRNED9GJ146607 | 1GKKRNED9GJ156621

1GKKRNED9GJ129726; 1GKKRNED9GJ198383 | 1GKKRNED9GJ166503; 1GKKRNED9GJ191238; 1GKKRNED9GJ109914 | 1GKKRNED9GJ143724 | 1GKKRNED9GJ102879 | 1GKKRNED9GJ103756; 1GKKRNED9GJ179736 | 1GKKRNED9GJ113025 | 1GKKRNED9GJ198058 | 1GKKRNED9GJ138233; 1GKKRNED9GJ183138 | 1GKKRNED9GJ158966 | 1GKKRNED9GJ189408

1GKKRNED9GJ190011 | 1GKKRNED9GJ182281; 1GKKRNED9GJ134165 | 1GKKRNED9GJ175623; 1GKKRNED9GJ198478 | 1GKKRNED9GJ113638 | 1GKKRNED9GJ130911 | 1GKKRNED9GJ160880 | 1GKKRNED9GJ136126 | 1GKKRNED9GJ120573; 1GKKRNED9GJ173256; 1GKKRNED9GJ140001 | 1GKKRNED9GJ166453 | 1GKKRNED9GJ114420 | 1GKKRNED9GJ146817 | 1GKKRNED9GJ188856; 1GKKRNED9GJ137051 | 1GKKRNED9GJ188775; 1GKKRNED9GJ122873; 1GKKRNED9GJ188663; 1GKKRNED9GJ106169 | 1GKKRNED9GJ162693 | 1GKKRNED9GJ188632 | 1GKKRNED9GJ104258 | 1GKKRNED9GJ141651 | 1GKKRNED9GJ128527; 1GKKRNED9GJ139222 | 1GKKRNED9GJ147532 | 1GKKRNED9GJ192017 | 1GKKRNED9GJ175525

1GKKRNED9GJ155453 | 1GKKRNED9GJ114479 | 1GKKRNED9GJ182720 | 1GKKRNED9GJ120623; 1GKKRNED9GJ144873

1GKKRNED9GJ137728 | 1GKKRNED9GJ176416 | 1GKKRNED9GJ110383 | 1GKKRNED9GJ186590 | 1GKKRNED9GJ195130 | 1GKKRNED9GJ153010 | 1GKKRNED9GJ159048 | 1GKKRNED9GJ192227; 1GKKRNED9GJ176593 | 1GKKRNED9GJ176366 | 1GKKRNED9GJ156991; 1GKKRNED9GJ166226 | 1GKKRNED9GJ147353; 1GKKRNED9GJ182880; 1GKKRNED9GJ159177 | 1GKKRNED9GJ100064; 1GKKRNED9GJ101912 | 1GKKRNED9GJ121125; 1GKKRNED9GJ160328; 1GKKRNED9GJ164105 | 1GKKRNED9GJ193281

1GKKRNED9GJ135512 | 1GKKRNED9GJ162807 | 1GKKRNED9GJ191322; 1GKKRNED9GJ177811 | 1GKKRNED9GJ192048; 1GKKRNED9GJ134943; 1GKKRNED9GJ168784; 1GKKRNED9GJ199677

1GKKRNED9GJ143321 | 1GKKRNED9GJ134604 | 1GKKRNED9GJ150298 | 1GKKRNED9GJ180563 | 1GKKRNED9GJ156568 | 1GKKRNED9GJ127667 | 1GKKRNED9GJ102932 | 1GKKRNED9GJ175721 | 1GKKRNED9GJ182037 | 1GKKRNED9GJ135381 | 1GKKRNED9GJ110433; 1GKKRNED9GJ129130 | 1GKKRNED9GJ173452; 1GKKRNED9GJ107080; 1GKKRNED9GJ147448 | 1GKKRNED9GJ181230; 1GKKRNED9GJ138183 | 1GKKRNED9GJ139009 | 1GKKRNED9GJ137101; 1GKKRNED9GJ127118; 1GKKRNED9GJ124901; 1GKKRNED9GJ101327 | 1GKKRNED9GJ101991 | 1GKKRNED9GJ157123 | 1GKKRNED9GJ170213 | 1GKKRNED9GJ156571; 1GKKRNED9GJ109086 | 1GKKRNED9GJ147062; 1GKKRNED9GJ191191

1GKKRNED9GJ134280; 1GKKRNED9GJ194477 | 1GKKRNED9GJ162287 | 1GKKRNED9GJ177629; 1GKKRNED9GJ122727

1GKKRNED9GJ177890; 1GKKRNED9GJ180465 | 1GKKRNED9GJ145151 | 1GKKRNED9GJ167148 | 1GKKRNED9GJ165531 | 1GKKRNED9GJ153086

1GKKRNED9GJ161530; 1GKKRNED9GJ103336; 1GKKRNED9GJ181373 | 1GKKRNED9GJ191966; 1GKKRNED9GJ168588 | 1GKKRNED9GJ108486

1GKKRNED9GJ144291; 1GKKRNED9GJ111114 | 1GKKRNED9GJ114160; 1GKKRNED9GJ135901; 1GKKRNED9GJ125207; 1GKKRNED9GJ167540; 1GKKRNED9GJ130746; 1GKKRNED9GJ145117 | 1GKKRNED9GJ148180 | 1GKKRNED9GJ123232 | 1GKKRNED9GJ165206 | 1GKKRNED9GJ174634 | 1GKKRNED9GJ152391 | 1GKKRNED9GJ129029; 1GKKRNED9GJ156487; 1GKKRNED9GJ172009 | 1GKKRNED9GJ184337 | 1GKKRNED9GJ197167 | 1GKKRNED9GJ177498

1GKKRNED9GJ110819 |